REKLAMA

TOYA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-08 20:22
publikacja
2021-04-08 20:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Grupa_TOYA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Grupa_TOYA_2020.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_TOYA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
toa_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
toa_2020-12-31.T.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_TOYA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_TOYA_2020.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Spolki_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_przestrzegania_przepisow_w_zakresie_powolania,_skladu_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Spolki_dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_TOYA_S.A._i_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. I. Przychody ze sprzedaży 542 112,00 440 018,00 121 164,00 102 287,00
II. II. Zysk z działalności operacyjnej 82 145,00 58 228,00 18 360,00 13 536,00
III. III. Zysk przed opodatkowaniem 80 627,00 56 187,00 18 020,00 13 061,00
IV. IV. Zysk netto 64 939,00 44 825,00 14 514,00 10 420,00
V. V. Łączne dochody całkowite 69 338,00 43 730,00 15 497,00 10 166,00
VI. VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042,00 75 042,00 75 042,00 75 042,00
VII. VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 0,60 0,19 0,14
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 116 887,00 42 204,00 26 125,00 9 811,00
IX. IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 287,00 -6 844,00 -2 076,00 -1 591,00
X. X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -94 729,00 -32 792,00 -21 172,00 -7 623,00
XI. XI. Przepływy pieniężne netto razem 12 871,00 2 568,00 2 877,00 597,00
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
XII. Aktywa trwałe 68 534 50 912 14 851 11 955
XIII. Aktywa obrotowe 326 408 325 702 70 731 76 483
XV. Aktywa razem 394 942 376 614 85 582 88 438
XVI. Zobowiązania długoterminowe 27 773 18 553 6 018 4 356
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 129 436 129 632 28 048 30 441
XVIII. Kapitał własny razem 237 733 228 429 51 516 53 641
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Grupa TOYA 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Grupa TOYA 2020.xhtml List Prezesa do akcjonariuszy Grupy TOYA
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Grupa TOYA 2020.T.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Grupa TOYA 2020.T.xhtml.xades List Prezesa do akcjonariuszy Grupy TOYA - podpis
Wybrane dane finansowe Grupa TOYA 2020.xhtmlWybrane dane finansowe Grupa TOYA 2020.xhtml Wybrane dane finansowe Grupy TOYA
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtmlTOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Grupy TOYA
TOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml.xadesTOYA_TG0X01_Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Grupy TOYA - podpis
toa_2020-12-31.ziptoa_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TOYA za rok 2020
toa_2020-12-31.T.zip.xadestoa_2020-12-31.T.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TOYA za rok 2020 - podpis
Sprawozdanie z działalności Grupa TOYA 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności Grupa TOYA 2020.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy TOYA za 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Grupa TOYA 2020.T.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Grupa TOYA 2020.T.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności Grupy TOYA za 2020 r. - podpis
Oświadczenie zarządu dotyczące sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy.xhtmlOświadczenie zarządu dotyczące sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy.xhtml Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności Grupy
Informacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sprawozdania z działalności TOYA S.A. i sprawozdania finansowego.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sprawozdania z działalności TOYA S.A. i sprawozdania finansowego.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sprawozdania z działalności Grupy TOYA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki