REKLAMA

TIM: wyniki finansowe

2022-09-21 18:02
publikacja
2022-09-21 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_GK_TIM_30.06.2022_..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_TIM_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_TIM_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SF_TIM_SA_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Grupa Kapitałowa TIM 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 772 452 602386 166 613 132 696
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80704 55682 17407 12 266
IV. Zysk (strata) brutto 75 674 54 158 16322 11930
V. Zysk (strata) netto 60352 43018 13018 9476
VI. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - - - -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33743 9702 7278 2137
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3319) (620) (716) (137)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5039) (6992) (1087) (1540)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 25385 2090 5475 460
XI. stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021 stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021
XII. Aktywa, razem 706146 536 541 150867 116655
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 456955 324 892 97627 70638
XIV. Zobowiązania długoterminowe 117323 80296 25066 17458
XV. Zobowiązania krotkoterminowe 339632 244596 72562 53180
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej 249191 211649 53239 46017
XVII. Kapitał zakładowy 22199 22199 4743 4826
XVIII. Liczba akcji ( w tys.szt) 22199 22199 22199 22199
XIX. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt) 22399 22402 22399 22402
XX. 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 2,72 1,94 0,59 0,43
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zl/EUR) 2,69 1,92 0,58 0,42
XXIII. stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021 stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,23 9.53 2,40 2,07
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,13 9,45 2,38 2,05
XXVI. TIM S.A. 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 737 928 569704 159 167 125 497
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 75708 44946 16330 9901
XXIX. Zysk (strata) brutto 75762 45042 16341 9922
XXX. Zysk (strata) netto 60759 35984 13105 7927
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31114 (7098) 6711 (1564)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4069) 8493 (878) 1871
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1868) 704 (403) 155
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 25177 2099 5431 462
XXXV. stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021 stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021
XXXVI. Aktywa, razem 586 794 458907 125367 99775
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 332471 241474 71032 52501
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 12184 13329 2603 2898
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 320287 228145 68429 49603
XL. Kapital własny 254 323 217433 54336 47274
XLI. Kapitał zakładowy 22199 22199 4743 4826
XLII. Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
XLIII. Rozwodniona liczba akcji ( w tys. szt) 22399 22402 22399 22402
XLIV. 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2021-30.06.2021
XLV. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR) 2,74 1,62 0,58 0,36
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 2,71 1,62 0,58 0,36
XLVII. stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021 stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021
XLVIII. Wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zl/EUR) 11,46 9,79 2,45 2,13
XLIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zl/EUR) 11,35 9,71 2,43 2,11


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 30.06.2022-
4,6362 zł, 30.06.2021 - 4,5396 zł, 31.12.2021 - 4,5670 zł; kurs
ostatniego dnia sprawozdawczego: 30.06.2022 - 4,6806 zł, 30.06.2021 - 4,
5208 zł, 31.12.2021 - 4-5994 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe GK TIM_30.06.2022_..pdfSprawozdanie finansowe GK TIM_30.06.2022_..pdf
Sprawozdanie z działalności GK TIM 1H2022.pdfSprawozdanie z działalności GK TIM 1H2022.pdf
Raport z przeglądu SSF GK TIM_30.06.2022.pdfRaport z przeglądu SSF GK TIM_30.06.2022.pdf
Raport z przeglądu SF TIM SA 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu SF TIM SA 30.06.2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Piotr Nosal Członek Zarządu
2022-09-21 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki