REKLAMA

TIM: wyniki finansowe

2021-04-21 18:43
publikacja
2021-04-21 18:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_GK_TIM_za_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_TIM_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2020_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_RN_TIM_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu_(2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 1064866 890035 239570 207043
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58332 32532 13123 7568
IV. Zysk (strata) brutto 44564 25227 10026 5868
V. Zysk (strata) netto 37135 19565 8355 4551
VI. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - - - -
VII. Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 38832 54093 8736 12583
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22892 932 5150 217
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68047) (39769) (15309) (9251)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (6323) 15256 (1423) 3549
XI. stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019
XII. Aktywa, razem 467 055 468474 101208 110009
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 303908 315821 65855 74162
XIV. Zobowiązania długoterminowe 87891 102715 19045 24120
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 216017 213106 46810 50043
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej 163147 152653 35353 35847
XVII. Kapitał zakładowy 22199 22199 4810 5213
XVIII. Liczba akcji (w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
XIX. 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
XX. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/eur) 1,67 0,68 0,38 0,21
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/euro) 1,67 0,68 0,38 0,21
XXII. stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2019
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/euro) 7,35 7,0 1,59 1,63
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 7,35 7,0 1,59 1,63


Zastosowany do przeliczeń kurs euro: kurs euro średni w okresie
(31.12.2020) - 4,4449 zł ; (31.12.2019) - 4,2648 zł; kurs euro na dzień
bilansowy (31.12.2020 )- 4,6148 zł ; (31.12.2019) - 4,2585 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania SSF GK TIM za 2020 r.pdfSprawozdanie bieglego rewidenta z badania SSF GK TIM za 2020 r.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TIM sporządzonego za 2020 rok.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za 2020 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za 2020 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM sporządzone na dzień 31.12.2020 roku.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z dzialalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok zawierające sprawozdanie z działalności TIM S.A. za 2020 rok.
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020 r_.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020 r_.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM S.A. w sprawie oceny sprawozdań.
Oświadczenie_RN_TIM_SA_w sprawie Komitetu Audytu (2020).pdfOświadczenie_RN_TIM_SA_w sprawie Komitetu Audytu (2020).pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM S.A. w sprawie Komitetu Audytu.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2021-04-21 Piotr Nosal Członek Zarządu
2021-04-21 PiotrTokarczuk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Beata Szynol-Karaś Dyrektor Wydziału Ksiegowości -Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki