THEDUST: Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B

2019-06-14 13:23
publikacja
2019-06-14 13:23
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „The Dust”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 10 czerwca 2019 roku żądania akcjonariusza Me & My Friends S.A. („MAMF”) w trybie art. 401 §1 KSH, Zarząd Emitenta w dniu 14 czerwca 2019 r. postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta głosowanie za przyjęciem uchwały zgłoszonej przez MAMF oraz wydał opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Ponadto Zarząd Emitenta postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta podwyższenie kapitału zakładowego The Dust o kwotę 3.600 w drodze emisji łącznie 36 000 akcji zwykłej na okaziciela serii D i D1.

W związku z przyjętą przez Spółkę strategią wzrostu wartości przedsiębiorstwa i umożliwienia realizacji programu motywacyjnego, Spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony w drodze emisji 12 600 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, i 23 400 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Uzasadniając wyłączenie prawa poboru nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom Zarząd podaje, że takie rozwiązanie leży w interesie Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru akcji serii D i D1 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z uwagi na fakt, że oferty objęcia akcji serii D i D1, jak również oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B mają zostać skierowane wyłącznie do pracowników i współpracowników Spółki – łącznie 18 (słownie: osiemnastu) osób – w ramach programu motywacyjnego, zaangażowanych w projekt produkcji gry komputerowej opartej na motywach powieści Jacka Piekary.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki
20190614_132304_0000120858_0000114212.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki