5,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_GK_TESGAS_za_2019_r..pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_TESGAS_S.A__w_sprawie_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_sprawozdania_finansowego_TESGAS_i_GK_TESGAS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TESGAS_SA_w_sprawie_rzetelnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_GK_TESGAS_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_TESGAS_SA_oraz_GK_TESAGS_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_TESGAS_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_MSSF_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 127 031 77 630 29 530 18 193
II. Zysk z działalności operacyjnej 4 822 3 298 1 121 773
III. Zysk brutto 4 470 3 085 1039 723
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 3 625 2 449 843 574
V. Zysk netto 3 625 2 449 843 574
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 617 2 228 841 522
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 533 (505) 360 (118)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 171) (2 715) (505) (636)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 140 (3 004) 33 (704)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (498) (6 223) (116) (1 459)
XI. Aktywa razem 110 071 98 172 25 847 22 831
XII. Zobowiązania długoterminowe 8 816 6 221 2 070 1 447
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 213 21 534 6 390 5 008
XIV. Kapitał własny ogółem 74 042 70 416 17 387 16 376
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 73 128 69 511 17 172 16 165
XVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 665 2 640
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,32 0,20 0,07 0,05
XX. Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,32 0,20 0,07 0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,44 6,12 1,51 1,42
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,44 6,12 1,51 1,42


Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018
roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po
kursie 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,3000
PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku), które zostały ogłoszone przez
NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie
4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku) oraz 4,2669 PLN/EUR (na
dzień 31 grudnia 2018 roku), które są średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 15/2020 z dnia 2020-03-30 o treści:


Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Dąbrowie, informuje iż
dokonana została korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok,
przekazanego przez Spółkę w dniu 27 marca 2020 roku, wskazując poniżej
przedmiot i charakter tej korekty.Korekta skonsolidowanego
raportu rocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019, o której
informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego
raportu o:- sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok
2019.W pierwotnej wersji raportu błędnie załączono "Sprawozdanie
finansowe TESGAS S.A. za 2019 rok" zamiast załączenia "Skonsolidowanego
sprawozdania Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2019".Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok,
przekazanym przez Spółkę w dniu 27 marca 2020 roku nie uległy zmianie.W
związku z powyższym Emitent przekazuje ponownie uzupełniony
skonsolidowany raport roczny 2019 rok wraz ze wszytskimi załącznikami
uzupełniony (skorygowany) o brakujący dokument.Podstawa
Prawna:

§
15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych

Plik Opis
Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2019 r..pdfSprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2019 r..pdf Sprawozdanie finansowe GK TESAGS za rok 2019

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Informacja Zarządu TESGAS S.A w sprawie firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu TESGAS S.A w sprawie firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
List Prezesa Do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego TESGAS i GK TESGAS.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego TESGAS i GK TESGAS.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu TESGAS SA w sprawie rzetelności.pdfOświadczenie Zarządu TESGAS SA w sprawie rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności
Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2019 r..pdfSprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2019 r..pdf Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS SA oraz GK TESAGS za 2019 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS SA oraz GK TESAGS za 2019 r..pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu TESGAS SA i GK TESAGS za rok 2019
GK TESGAS_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_MSSF_2019_.pdfGK TESGAS_Sprawozdanie_z_badania_BSSF_MSSF_2019_.pdf Sprawozdanie z badania SSF GK TESGAS za rok 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-03-30 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2020-03-30 Marzenna Kocik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Marcin Szrejter Dyrektor ds. Finansowych/ Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.