TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ROVER ALCISA SA

2019-05-16 10:21
publikacja
2019-05-16 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ROVER ALCISA SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS (Emitent, Podwykonawca) w dniu 16 maja 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 16 października 2018 roku do dnia 10 maja 2019 roku Emitent zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej ROVER ALCISA SA z siedzibą w Walencji umowy na łączną szacunkową wartość 4.584.615,34 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaście złotych 34/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa podpisana dnia 16 października 2018 roku, zawarta pomiędzy Podwykonawcą a ROVER RAIL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie sieci wodociągowej wody przeciwpożarowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w ramach inwestycji "Projekt T2B - Etap 1 rozbudowy terminalu T2" (Kontrakt), którego inwestorem jest DCT Gdańsk S.A. (Zamawiający).
Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 2.483.523,84 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 84/100) netto.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy następujących kar umownych:
- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnośc Podwykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
- niezachowanie procedury wyboru lub akceptacji dalszego podwykonawcy określonej w umowie, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
- zwłokę w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy w stosunku do terminów przewidzianych umową, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
- zwłokę w usunięciu wad i usterek, do usunięcia których Podwykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
- spowodowanie przerwy w realizacko prac lub uniemożliwienie realizacji robót innych podwykonawców lub Wykonawcy w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy lub postoju,
- przebywanie na terenie budowy lub stawienie się do pracy osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
- niezłożenie we wskazanym w umowie terminie przewidzianym umową dokumentów w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki odnośnie każdego dokumentu,
- naruszenie zasad i procedur BHP lub niezastosowanie się do polecenia służb BHP Wykonawcy lub Zamawiającego (DCT Gdańsk S.A.) w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym w przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary wskazanej w łączącym ich Kontrakcie, tj. 15.000,00 zł, Wykonawca naliczy Podywkonawcy karę w takiej samej wysokości za kazde uchybienie zasad lub procedur BHP,
- za każde zdarzenie wypadkowe na tereie budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 53.000,00 zł, przy czym kara ta będzie naliczona przez Wykonawcę wyłączeniu w przypadku naliczenia takiej kary Wykonawcy przez Zamawiającego,
- naruszenie Kodeksu Korporacyjnego Etyki i Zachowania w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 305.473,43 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 43/100).


Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 72 miesięcy powiększony o 30 dni, liczony od daty odbioru końcowego Kontraktu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2019-05-16 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki