REKLAMA
ZAGŁOSUJ

TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2021-12-03 17:24
publikacja
2021-12-03 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 3 grudnia 2021 roku, powziął informację, iż w okresie od 6 marca 2021 roku do dnia 3 grudnia 2021 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 9.323.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 3 grudnia 2021 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem są roboty budowlane - realizacja zadania inwestycyjnego Budowa Stacji gazowej Sztumska Wieś Q=45.000 Nm3/h,.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 30.11.2022 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.693.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących istotnych kar umownych:
- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w maksymalnej wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwłokę w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,

Umowa przewiduje inne zdarzenia skutkujące naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, których wysokość nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Emitent.
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-12-03 Marcin Szrejter Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki