4,5800 zł
1,33% 0,0600 zł
Tesgas SA (TSG)

Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_SPOLKI_TESGAS_S._A._przyjety_Uchwala_WZA_z_26_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 3 października otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 września 2019 roku o rejestracji zmian statutu Spółki.
Zmiany statutu zostały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 roku uchwałą nr 26. Tekst jednolity statutu przyjęto uchwałą nr 27 powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższe uchwały Emitent przekazał raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
Zmiany statutu obejmują poniższe postanowienia:

1. W § 11 po ustępie 4 dodano ustęp 5 o następującej treści:
„5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.”

2. W § 14 na końcu ustępu 3. dodaje się zdanie o następującej treści:
„Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A są przedmiotem dziedziczenia.”

3. Dotychczasowa treść § 28 zostaje oznaczona jako ustęp 1.

4. W dotychczasowym § 28 punkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9) Ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,”

5. W dotychczasowym § 28 dodaje się punkt 11), który otrzymuje brzmienie:
„11) Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej.”

6. W § 28 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Z kompetencji Walnego Zgromadzenia zostaje wyłączone udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

7. W § 29 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”

8. W § 32 w ustępie 2 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:
„Zawiadomienia mogą być wysyłane również elektronicznie, jeżeli Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę wskazując jednocześnie adres do doręczeń elektronicznych.”
Dotychczasowe zdanie drugie w § 32 ustęp 2 staje się zdaniem trzecim.

9. W § 33 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

10. W § 35 na końcu ustępu 2. dodaje się treść:
„na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.”

11. W § 36 ustęp 1 litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) dokonywanie przez Spółkę świadczeń na rzecz Członków Zarządu z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy.”

12. W § 36 ustęp 2 litera d) otrzymuje brzmienie:
„d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzeń
Członków Zarządu”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity statutu spółki TESGAS S.A.

Podstawa prawna: § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
STATUT SPÓŁKI TESGAS S. A. przyjęty Uchwałą WZA z 26 czerwca 2019.pdfSTATUT SPÓŁKI TESGAS S. A. przyjęty Uchwałą WZA z 26 czerwca 2019.pdf STATUT SPÓŁKI TESGAS S. A. przyjęty Uchwałą WZA z 26 czerwca 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2019-10-04 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.