REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o.

2020-10-09 14:22
publikacja
2020-10-09 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy datowanej na dzień 29 września 2020 r., , z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o (Zamawiający) na wykonaniu zadania nr 4: Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”.
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 26.900.0000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto tj. 33.087.000000 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 16 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,
- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi i gwarancji, , w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30% wynagrodzenia netto,

Zamawiającemu przysługują inne kary umowne związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności operacyjnych na kontrakcie w wysokościach powszechnie stosowanych na rynku budowlanym.
Jeśli wysokość naliczonych kar umownych, nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.

Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.308.700,00 (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Włodzimierz Kocik Prezes Zarzadu
2020-10-09 Potr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki