REKLAMA

TESGAS S.A.: Podpisanie umowy podwykonawczej

2020-11-24 15:33
publikacja
2020-11-24 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Podpisanie umowy podwykonawczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę podwykonawczą z MTM „NOWUM” Sp. z o.o (Podwykonawca) na realizację prac wykonawczych w ramach realizacji budowy gazociągów wysokiego ciśnienia: DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,8 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrów Świętokrzyski.
Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 12.150.0000 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto tj. 14.944.500,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 29 stycznia 2022 roku.
W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca jest uprawniony do żądania od Podwykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonych w Harmonogramie TRF, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 0,125 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,
- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Wykonawcy do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 10 % tej kwoty,
- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności – w wysokości 5.000 zł, za każde naruszenie,
- w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 37.5 % wynagrodzenia netto,
Jeśli wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie pokryje rzeczywistej szkody poniesionej przez Wykonawcę, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia netto .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2020-11-24 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki