REKLAMA

TESGAS S.A.: Informacja o podpisaniu umowy kredytowej

2021-01-22 15:42
publikacja
2021-01-22 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
TESGAS S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca), informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowę kredytową na:
Kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 8.100.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2021 roku, przy czym od dnia 1 lipca 2021 roku limit kredytowy zostaje obniżony do kwoty 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) (Kredyt) na finansowanie budowy gazociągów wysokiego cienienia DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski (Kontrakt).

Zabezpieczeniem umowy będzie:
1) weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową,
2) hipoteka umowna łączna ustanowiona do wysokości 12.150.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na nieruchomościach Emitenta, położonych w miejscowości Wysogotowo oraz Dąbrowa
3) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, o których mowa w punkcie 2,
4) przelew wierzytelności z Kontraktu,
5) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego trybie 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024,
6) Poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez spółkę Zależną PITERN Sp. z o.o (Poręczyciel),
7) Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2024,
8) Upoważnienie do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w BGK.

Z tytułu udzielenia kredytu Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR 1M powiększone o marżę Banku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowy.

Podstawa prawna: art.. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyc rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-22 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-01-22 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki