REKLAMA

TERMO2POWER S.A.: Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.

2020-09-18 13:02
publikacja
2020-09-18 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Podpisanie umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie na dostawę, montaż, podłączenie, rozruchu i serwisowanie instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2020 oraz 27/2020, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 17 września 2020 r. przez Emitenta umowy z FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie ("Klient") na realizację zadania polegającego na przygotowaniu projektu, dostawie, montażu, podłączeniu do istniejących sieci ciepłowniczych i elektrycznych, rozruchu i serwisowaniu instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji o mocy 600 kW o wartości zamówienia 4 130 000,00 zł netto („Umowa”)
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu Umowy została określona w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie Emitenta składanych w ramach publicznego zapytania ofertowego przez Emitenta w odpowiedzi na ogłoszenie Klienta.
Zgodnie z zapisami Umowy Emitent udziela Klientowi 60-miesięcznej gwarancji na każdą maszynę lub urządzenie dostarczone w ramach Umowy, na zasadach wskazanych w Umowie.
W terminie 14 dni od zawarcia Umowy na podstawie faktury proforma wystawionej przez Emitenta, tytułem zaliczki na poczet Umowy Klient uiści na rzecz Emitenta kwotę 1 239 000,00 zł netto stanowiącą 30% wartości zamówienia.
Pozostała kwota wartości zamówienia zostanie uregulowana przez Klienta po podpisaniu protokołu odbioru projektu zarówno przez Emitenta jak i Klienta.
Zgodnie z zapisami Umowy, gwarancja wynosząca 10% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego tj. 507.990,00 zł, o zapłacie której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2020 zostanie zwrócona Emitentowi w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru zarówno przez Emitenta jak i Klienta.
Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, Emitent przeniesie na Klienta autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej wykonanych przez Emitenta w ramach realizacji Umowy.
Umowa definiuje przypadki, w których Emitent będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Klienta a także przypadki, w których Emitentowi będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od Umowy.
Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o otrzymaniu ww. zaliczki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki