REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2023-04-27 18:51
publikacja
2023-04-27 18:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
2594003XN1YW7FMB5Z63-2022-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2594003XN1YW7FMB5Z63-2022-12-31-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdaniezdzialalnosciGrupyTermoRexza2022r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdaniezdzialalnosciGrupyTermoRexza2022r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnosciskonsolidowanegosprawozdaniaGrupyTermRex.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WybranedaneskonsolidowanesprawozdaniefinansoweGrupyTermoRexza2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ListPrezesadoakcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Aktywa trwałe 24 401,00 23 737,00 5 203,00 5 161,00
II. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 1 084,00 1 108,00 231,00 241,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe 13 865,00 13 297,00 2 956,00 2 891,00
IV. Nieruchomości inwestycyjne 7 971,00 7 971,00 1 700,00 1 733,00
V. Inne inwestycje długoterminowe 548,00 548,00 117,00 119,00
VI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 791,00 346,00 169,00 75,00
VII. Aktywa obrotowe 19 695,00 19 631,00 4 199,00 4 068,00
VIII. Zapasy 3 511,00 5 565,00 749,00 1 210,00
IX. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 15 865,00 8 852,00 3 383,00 1 924,00
X. Aktywa finansowe 8,00 928,00 2,00 202,00
XI. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 311,00 4 286,00 66,00 932,00
XII. Suma aktywów 44 096,00 43 368,00 9 402,00 9 429,00
XIII. Kapitał własny 29 906,00 31 616,00 6 377,00 6 874,00
XIV. Kapitał podstawowy 11 350,00 11 350,00 2 420,00 2 468,00
XV. w tym kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 723,00 27 225,00 5 485,00 5 920,00
XVI. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 950,00 3 950,00 842,00 781,00
XVII. Zyski zatrzymane 10 423,00 11 925,00 2 222,00 2 393,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 925,00 2 378,00 410,00 517,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 12 265,00 9 374,00 2 615,00 2 038,00
XX. Suma pasywów 44 096,00 43 368,00 9 402,00 9 429,00
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 44 775,00 52 483,00 9 550,00 11 465,00
XXII. Koszty sprzedanych produktów 36 676,00 41 078,00 7 823,00 8 974,00
XXIII. Koszty sprzedaży 2 910,00 3 413,00 621,00 746,00
XXIV. Koszty ogólnego zarządu 4 413,00 5 732,00 941,00 1 252,00
XXV. Pozostałe przychody operacyjne 573,00 2 104,00 122,00 460,00
XXVI. Pozostae koszty operacyjne 2 221,00 341,00 474,00 74,00
XXVII. Przychody finansowe 732,00 701,00 156,00 153,00
XXVIII. Koszty finansowe 212,00 159,00 45,00 35,00
XXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -352,00 4 566,00 -75,00 997,00
XXX. Podatek dochodowy 337,00 798,00 72,00 174,00
XXXI. Zysk (strata) netto -689,00 3 768,00 -147,00 823,00
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -909,00 838,00 -194,00 183,00
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96,00 -940,00 -20,00 -205,00
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 970,00 -1 424,00 -633,00 -311,00
XXXV. Przepływy pieniężne netto -3 975,00 -1 526,00 -848,00 -333,00
XXXVI. Srodki pieniężne na koniec okresu 311,00 4 286,00 66,00 936,00
XXXVII. EBIT -152,00 4 692,00 -32,00 1 025,00
XXXVIII. EBITDA 1 074,00 5 824,00 229,00 1 272,00
XXXIX. Liczba akcji (szt.) 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00 11 350 000,00
XL. Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,00 0,03 0,00 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2594003XN1YW7FMB5Z63-2022-12-31-pl.zip2594003XN1YW7FMB5Z63-2022-12-31-pl.zip
2594003XN1YW7FMB5Z63-2022-12-31-pl.zip.xades2594003XN1YW7FMB5Z63-2022-12-31-pl.zip.xades
SprawozdaniezdzialalnosciGrupyTermoRexza2022r.xhtmlSprawozdaniezdzialalnosciGrupyTermoRexza2022r.xhtml
SprawozdaniezdzialalnosciGrupyTermoRexza2022r.xhtml.xadesSprawozdaniezdzialalnosciGrupyTermoRexza2022r.xhtml.xades
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2022.xhtmlsprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2022.xhtml
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2022.xhtml.XAdESsprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2022.xhtml.XAdES
OswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnosciskonsolidowanegosprawozdaniaGrupyTermRex.xhtmlOswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnosciskonsolidowanegosprawozdaniaGrupyTermRex.xhtml
OswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtmlOswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtmlOswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtmlOswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtml
SprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtmlSprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtml
WybranedaneskonsolidowanesprawozdaniefinansoweGrupyTermoRexza2022.xhtmlWybranedaneskonsolidowanesprawozdaniefinansoweGrupyTermoRexza2022.xhtml
ListPrezesadoakcjonariuszy.xhtmlListPrezesadoakcjonariuszy.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki