REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 19:04
publikacja
2022-04-29 19:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_TermRex.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Aktywa trwałe 21 548,00 21 899,00 4 685,00 4 745,00
II. rzeczowe aktywa trwałe 10 247,00 10 438,00 2 228,00 2 262,00
III. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2 764,00 2 813,00 601,00 610,00
IV. Nieruchomości inwestycyjne 7 594,00 7 594,00 1 651,00 1 636,00
V. Inwestycje pozostałe 548,00 504,00 119,00 109,00
VI. Aktywa obrotowe 6 428,00 9 697,00 1 398,00 2 101,00
VII. Zapasy 5 026,00 6 413,00 1 093,00 1 390,00
VIII. Należności handlowe 531,00 1 183,00 115,00 256,00
IX. Należności pozostałe 794,00 1 815,00 173,00 393,00
X. Aktywa razem 27 976,00 31 596,00 6 082,00 6 847,00
XI. Kapitał własny 21 309,00 20 527,00 4 633,00 4 448,00
XII. Kapitał podstawowy 11 350,00 11 350,00 1 468,00 2 459,00
XIII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 950,00 3 950,00 859,00 868,00
XIV. Zyski zatrzymane 6 009,00 5 227,00 1 306,00 1 149,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 752,00 2 698,00 381,00 585,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 915,00 8 371,00 1 068,00 1 814,00
XVII. Pasywa razem 27 976,00 31 596,00 6 082,00 6 847,00
XVIII. Przychody ze sprzedaży 7 301,00 15 270,00 1 595,00 3 413,00
XIX. Pzychody finansowe 1 532,00 782,00 334,00 175,00
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 802,00 -237,00 175,00 -53,00
XXI. Zysk (strata)netto 782,00 -113,00 171,00 -25,00
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 983,00 -3 098,00 -652,00 -692,00
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 240,00 1 353,00 489,00 302,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 711,00 1 110,00 156,00 248,00
XXV. Przepływy pieniężne netto -32,00 -635,00 -7,00 -142,00
XXVI. Srodki pieniężne na koniec okresu 69,00 101,00 15,00 23,00
XXVII. EBIT 891,00 -138,00 195,00 -30,00
XXVIII. EBITDA 1 468,00 497,00 321,00 111,00
XXIX. Liczba akcji (szt.) 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00
XXX. Zysk na akcję 0,03 0,03 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtmlJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml.xadesJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml.xades
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml.xades
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtmlsprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdESsprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_TermRex.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_TermRex.xhtml
Wybrane_dane_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtmlWybrane_dane_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtml
List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtmlList_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtmlSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki