REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2021-04-26 12:41
publikacja
2021-04-26 12:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_TERMO-REX_SA_za_2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z_dzialalnosci_Spolki_Termo-Rex_SA_za_2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Spr_BR_jedn_TR-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__w_sprawie__rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Spolki.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Termo-Rex_SA_dotyczace_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_i_rocznego_sprawozdania_z_dzialalnosci_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_TERMO-REX.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_SA_dotyczace_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
I. Aktywa trwałe 21899 22036 4745 5175
II. Aktywa niematerialne 28 17 6 4
III. Rzeczowe aktywa trwałe 10438 13722 2262 3222
IV. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 490 693 106 163
V. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2813 2585 610 607
VI. Nieruchomości inwestycyjne 7549 4506 1636 1058
VII. Inwestycje pozostałe 504 423 109 99
VIII. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 90 17 21
IX. Aktywa obrotowe 9697 6916 2101 1624
X. Zapasy 6413 1095 1390 257
XI. Należności handlowe 1183 2604 256 611
XII. Należności z tytułu umów o roboty budowlane 0 741 0 174
XIII. Nalezności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11 0, 2 0
XIV. Należności pozostałe 1815 1236 393 290
XV. Aktywa finansowe 174 504 38 118
XVI. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 101 736 22 173
XVII. Aktywa razem 31596 28952 6847 6799
XVIII. Kapitał własny 20527 20639 4448 4847
XIX. Kapitał podstawowy 11350 11350 2459 2665
XX. Inne składniki kapitału własnego 8268 5581 1792 1311
XXI. Zyski zatrzymane 909 3708 197 871
XXII. Zobowiązania długoterminowe 2698 2239 585 526
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8371 6074 1814 1426
XXIV. Pasywa razem 31596 28952 6847 6799
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 15270 23667 3413 5502
XXVI. Koszt sprzedanych produktów 13584 19996 3036 4648
XXVII. Koszty sprzedaży 647 495 145 115
XXVIII. Koszty zarządu 2788 2617 623 608
XXIX. Pozostałe przychody operacyjne 446 352 100 82
XXX. Pozostałe koszty operacyjne 288 121 64 28
XXXI. Zysk z działalności inwestycyjnej 673 2750 150 639
XXXII. Przychody finansowe 782 9 175 2
XXXIII. Koszty finansowe 101 156 23 36
XXXIV. Zysk(strata) przed opodatkowaniem (237) 3393 (53) 789
XXXV. Podatek dochodowy (124) 707 (28) 164
XXXVI. Zysk (strata) netto (113) 2686 (25) 624
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (3098) 2143 (692) 498
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1353 (135) 302 (31)
XXXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1110 (1296) 248 (301)
XL. Przepływy pieniężne netto (635) 712 (142) 166
XLI. Srodki pieniężne na koniec okresu 101 736 23 171
XLII. EBIT (138) (31) 3 525 819
XLIII. EBITDA 497 111 4 136 961
XLIV. Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000
XLV. Wartość księgowa na jednną akcję 0,18 0,18 0,04 0,04
XLVI. Zadeklarowana dywidenda 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy 2021.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2020r.pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdfSprawozdanie z działalności Spółki Termo-Rex SA za 2020r.pdf
GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdfGPW_dobre_praktyki_TERMO-REX (2).pdf
20 Spr BR jedn TR-sig.pdf20 Spr BR jedn TR-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą TERMO-REX.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
2021-04-26 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki