TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2019-04-29 10:55
publikacja
2019-04-29 10:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_TERMO-REX_SA_za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TERMO-REX_SA_za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z_badania__jednostkowego_sprawozdana_finansowego_Spolki_TermoRex_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__w_sprawie__rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Spolki.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Termo-Rex_SA_dotyczace_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_i_rocznego_sprawozdania_z_dzialalnosci_dononana_przez_Rade_Nadzorcza_TERMO_–_REX_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
I. Aktywa trwałe 17019 15877 3958 3807
II. Aktywa niematerialne 36 42 8 10
III. Rzeczowe aktywa trwałe 13960 13436 3247 3221
IV. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 2585 2060 601 495
V. Inwestycje pozostałe 303 223 70 53
VI. Aktywa z tyt. odroczenego podatku dochodowego 135 116 32 28
VII. Aktywa obrotowe 6466 12618 1504 3025
VIII. Zapasy 1178 1351 274 324
IX. Należności handlowe 2123 7005 494 1679
X. Należności z tyt. umów o usługi budowlane 285 1061 66 254
XI. Nalezności pozostałe 2576 2541 599 609
XII. Aktywa finansowe 280 391 65 94
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 269 6 65
XIV. Suma aktywów 23485 28495 5462 6832
XV. Kapitał własny 17953 18765 4175 4499
XVI. Kapitał podstawowy 11350 11350 2640 2721
XVII. Inne składniki kapitału własnego 6393 5283 1486 1267
XVIII. Zyski zatrzymane 210 2132 49 511
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1334 1537 310 369
XX. Zobowiązania krtkoterminowe 4198 8193 976 1964
XXI. Suma pasywów 23485 28495 5462 6832
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 28267 36074 6625 8499
XXIII. Koszt sprzedanych produktów 24850 29511 5824 6952
XXIV. Koszty sprzedaży 1357 2012 318 474
XXV. Koszty ogólnego zarządu 2669 2559 626 603
XXVI. Pozostałe przychody operacyjne 162 165 38 39
XXVII. Pozostałe koszty operacyjne 218 276 51 65
XXVIII. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40 -397 -9 -94
XXIX. Przychody finansowe 265 155 62 37
XXX. Koszty finansowe 507 165 119 39
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -947 1474 -222 347
XXXII. Podatek dochodowy -135 364 -32 86
XXXIII. Zysk (strata) netto -812 1110 -190 262
Rachunek przepływów pieniężnych
XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1501 761 352 179
XXXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1271 -2352 -298 -554
XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -475 1556 -111 367
XXXVII. Przepływy pieniężne razem -245 -35 -57 -8
XXXVIII. Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,16 0,05 0,05
XL. Zadelarowana lub wypłacona dywidenda 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2018r.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2018r.pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki TERMO-REX SA za 2018r.pdfSprawozdanie z działalności Spółki TERMO-REX SA za 2018r.pdf
PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdfPL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdana finansowego Spolki TermoRex za 2018.pdfSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdana finansowego Spolki TermoRex za 2018.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-04-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki