TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Termo-Rex SA

2019-05-21 09:07
publikacja
2019-05-21 09:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA_17.06.2019r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_17_06_2019r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Termo-Rex SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Treść raportu:

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 757).


Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 17.06.2019r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 17.06.2019r.pdf
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 17 06 2019r.pdfProjekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 17 06 2019r.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-05-21 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki