REKLAMA

TELGAM: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2021-08-12 14:05
publikacja
2021-08-12 14:05
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania w dniu 7 lipca 2021 r. zmian §13 Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. (raport EBI nr 8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.).

Poniżej Zarząd przekazuje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz aktualne brzmienie §13 Statutu Spółki oraz w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Dotychczas obowiązujące brzmienie §13 Statutu Spółki:
„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 785 000 zł ( jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych ). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji i zasad ich przydziału.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych wcelu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
6. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §13 Statutu Spółki:
„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.145.000,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.
3. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
4. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.”

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210812_140537_0000135983_0000134289.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki