REKLAMA

TELGAM: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-06-22 13:30
publikacja
2021-06-22 13:30
Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam SA z siedzibą w Jaśle (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany §13 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje treść aktualnie obowiązującego brzmienia §13 Statutu Spółki oraz treść uchwaloną. Zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z momentem zarejestrowania ich przez Sąd Rejestrowy.

Aktualnie obowiązujące brzmienie§13 Statutu Spółki:
„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 785 000 zł ( jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych ). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji i zasad ich przydziału.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych wcelu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
6. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Uchwalone brzmienie §13 Statutu Spółki:
„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.145.000,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.
3. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
4. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210622_133010_0000134611_0000132713.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki