1,2270 zł
2,25% 0,0270 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
TAURON_Jednostkowy_Raport_Roczny_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 10 680 577 8 618 642 2 482 816 2 019 884
II. Zysk operacyjny 101 102 22 659 23 502 5 310
III. Strata przed opodatkowaniem (346 207) (1 732 283) (80 480) (405 982)
IV. Strata netto (462 830) (1 709 853) (107 590) (400 725)
V. Pozostałe całkowite dochody netto 11 171 (19 666) 2 597 (4 609)
VI. Łączne całkowite dochody (451 659) (1 729 519) (104 993) (405 334)
VII. Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona) (0,26) (0,98) (0,06) (0,23)
VIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (498 270) (125 146) (115 828) (29 329)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 74 699 (720 432) 17 365 (168 842)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 934 525 844 776 449 701 197 984
XII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 510 954 (802) 351 238 (187)
XIII. Stan na: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa trwałe 27 010 590 27 166 500 6 342 747 6 317 791
XV. Aktywa obrotowe 3 474 539 2 346 490 815 907 545 695
XVI. Aktywa razem 30 485 129 29 512 990 7 158 654 6 863 486
XVII. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 057 707 2 037 848
XVIII. Kapitał własny 14 808 177 15 259 836 3 477 322 3 548 799
XIX. Zobowiązania długoterminowe 10 947 500 8 533 790 2 570 741 1 984 602
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 729 452 5 719 364 1 110 591 1 330 085
XXI. Zobowiązania razem 15 676 952 14 253 154 3 681 332 3 314 687


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku -
4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku - 4,3018 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku - 4,2669 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TAURON Jednostkowy Raport Roczny za 2019.pdfTAURON Jednostkowy Raport Roczny za 2019.pdf Raport Roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2020-04-01 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2020-04-01 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Oliwia Tokarczyk Dyrektor Wykonawczy ds Rachunkowości i Podatków
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.