2,46 zł
-0,81% -0,02 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wpłynięcie kolejnych roszczeń w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-03
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wpłynięcie kolejnych roszczeń w związku z wypowiedzeniem długoterminowych umów na zakup energii i praw majątkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z 20 lipca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu w dniu 2 sierpnia 2017 r. do pełnomocnika Emitenta ustanowionego w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. akt IX GC 983/14 z powództwa Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi oraz spółce zależnej Emitenta, tj. Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o. (o odwrócenie grożącego Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. niebezpieczeństwa szkody, poprzez zobowiązanie Emitenta oraz Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o. do uchylenia likwidacji Polskiej Energii – Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o. ), pisma procesowego Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. zawierającego zmianę powództwa.

Powodowa spółka zmieniła żądanie pozwu w ten sposób, że cofnęła pierwotne powództwo wobec Polskiej Energii-Polskiej Kompanii Handlowej sp. z o.o., zaś powództwo wobec Emitenta zmieniła, z powództwa o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa szkody, na powództwo o zapłatę odszkodowania.

Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. domaga się:
- zapłaty kwoty 34,7 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zgłoszenia roszczenia do dnia zapłaty,
- ustalenia, że Emitent ponosi względem Dobiesław Wind Invest spółka z o.o. odpowiedzialność za szkody mogące powstać w przyszłości szacowane przez powodową spółkę na 254 mln zł (a wynikające z rzekomych czynów niedozwolonych Emitenta),
- ustanowienia zabezpieczenia przez Emitenta w kwocie 254 mln zł, na wypadek nie uwzględnienia przez sąd ustalenia odpowiedzialności Emitenta za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości.

Podstawą faktyczną żądania, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 roku.

Emitent przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania repliki na pismo powodowej spółki w zakreślonym przez sąd 6-tygodniowym terminie. Wstępna ocena uzasadnienia żądań pozwu wskazuje na ich całkowitą bezzasadność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 37/2017


Submission of further claims in connection with the termination of
long-term contracts for the purchase of power and property rights


In reference to the current report no. 35/2017 of July 20, 2017 the
Management Board of TAURON Polska Energia S.A. (the “Issuer”) informs
that today it has received information on the submission, on August 2,
2017, to the Issuer’s power of attorney appointed in the lawsuit
conducted before the Regional Court in Cracow, file reference no. IX GC
983/14, filed by Dobiesław Wind Invest sp. z o.o. with its registered
office in Warsaw against the Issuer and the Issuer’s subsidiary, i.e.
Polska Energia – Polska Kompania Handlowa sp. z o.o. (to prevent the
imminent danger of damage to Dobiesław Wind Invest sp. z o.o., by
obligating the Issuer and Polska Energia – Polska Kompania Handlowa sp.
z o.o. to revoke the liquidation of Polska Energia – Polska Kompania
Handlowa sp. z o.o. ), of a pleading of Dobiesław Wind Invest sp. z o.o.
containing a change to the lawsuit.


The plaintiff changed the lawsuit’s claim in such a manner that it had
withdrawn its original legal action against Polska Energia-Polska
Kompania Handlowa sp. z o.o., while it changed the legal action against
the Issuer from the claim to prevent the imminent danger of damage into
the claim for the payment of compensation.


Dobiesław Wind Invest sp. z o.o. is demanding:- payment of PLN
34.7m including statutory interest accrued from the day the claim was
filed until the payment date,- determination that the Issuer is
liable towards Dobiesław Wind Invest sp. z o.o. for damages that may
arise in the future, estimated by the plaintiff at PLN 254m (and
stemming from the Issuer’s alleged torts),- that injunctive
relief be granted against the Issuer for the amount of PLN 254m in case
the court does not find the Issuer liable for the damages that may arise
in the future.


The factual basis for the lawsuit, according to the plaintiff, is the
termination by the Issuer’s subsidiary: Polska Energia – Pierwsza
Kompania Handlowa sp. z o.o. with its registered office in Warsaw of the
long-term contracts for the purchase of electricity and property rights
arising from certificates of origin, as described by the Issuer in the
current report No. 7/2015 of March 19, 2015.


The Issuer proceeded to analyze the submission and the documents
attached as well as to draft the response to the submission filed by the
plaintiff by the 6-week deadline set by the court. The preliminary
assessment of the justification for the claims contained in the lawsuit
indicates that they are completely groundless.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-03 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2017-08-03 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl