1,8500 zł
-1,44% -0,0270 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Przyjęcie aktualizacji kierunków strategicznych Strategii Grupy TAURON

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-27
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Przyjęcie aktualizacji kierunków strategicznych Strategii Grupy TAURON
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 27 maja 2019 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. Strategia ta była przedmiotem raportu bieżącego nr 34/2016 z 2 września 2016 r.

Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, w którym działa Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”).

Zgodnie z obowiązującą Strategią i przyjętą aktualizacją kierunków strategicznych wzrost wartości Grupy oparty będzie przede wszystkim na:
- regulowanym i stabilnym segmencie Dystrybucji,
- rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych,
- konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie,
- sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów.

Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON z 10 proc. w 2018 r. do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

Biorąc pod uwagę konieczność transformacji energetycznej Grupy, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymanie stabilności finansowej podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji następujących opcji strategicznych:

- rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Do 2025 r. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych. Wzrost mocy w źródłach odnawialnych Grupy może odbywać się w różnych modelach biznesowych. Dla części planowanych projektów zakłada się pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym Grupy TAURON i możliwością zarządzania tymi aktywami przez Grupę;

- uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo, reorganizację segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych. W ramach tej opcji rozważa się rynkową weryfikację zbycia Zakładu Górniczego Janina oraz spółki TAURON Ciepło, sprzedaż akcji/udziałów w spółkach: Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ 1. W zakresie energetyki konwencjonalnej przewiduje się trwałe wyłączenie bloków klasy 120 MW i po 2025 r. – bloków klasy 200 MW.

Realizacja powyższych opcji umożliwi zrównoważoną transformację Grupy TAURON i zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Poszczególne opcje strategiczne będą wdrażane wyłącznie w przypadku potwierdzenia opłacalności przyjętych rozwiązań, z uwzględnieniem możliwości finansowych Grupy.

Na obecnym etapie aktualizacja kierunków strategicznych nie wiąże się ze zmianą celów określonych w Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 23/2019

Adopted update of the strategic directions of TAURON Group’s Strategy

TAURON Polska Energia S.A. (”Company") informs that on May 27, 2019 the
Company’s Management Board adopted, and the Supervisory Board issued a
positive opinion, on the update of the strategic directions that are an
addendum to TAURON Group’s 2016-2025 Strategy. The Strategy was the
subject of current report no. 34/2016 of September 2, 2016.


The updated strategic directions take into account changes of market and
regulatory environment in which TAURON Capital Group (”TAURON Group”,
”Group”) operates.


In accordance with the Strategy in force and the adopted update of the
strategic directions the growth of the Group’s value will primarily be
based on:


- regulated and stable Distribution segment,


- development of low emission and zero emission sources,


- conventional assets eligible for support,


- sales of energy and energy related products and services tailored to
customers’ needs.


As a result of implementing the actions planned it will be possible to
raise the share of low emission and zero emission sources in TAURON
Group’s generation fleet from 10 percent in 2018 to almost 30 percent in
2025 and more than 65 percent in 2030.


Taking into account the need for the Group’s energy transition,
optimization of the investment portfolio and maintaining financial
stability the decision on conducting a market verification of the
following strategic options has been taken:


- development of low emission and zero emission power generation,
primarily through investments in renewable energy sources. By 2025 the
Group plans to invest in on-shore wind farms (additional 900 MW),
photovoltaic farms (additional 300 MW) and commencing the process of
engaging in the construction of off-shore wind farms. The growth of the
Group’s renewable sources’ capacity may take place under various
business models. In the case of some of the projects planned it is
assumed that financial partners will be recruited and investment
projects will be carried out with an approx. 20 percent equity share of
TAURON Group and the Group being able to manage such assets;


- enhanced flexibility of the Group’s asset portfolio by aligning the
mining assets with the Group’s planned demand for fuel, reorganizing the
Generation segment and equity investments portfolio. As part of that
option, a market verification of the divestment of Janina Coal Mine and
TAURON Ciepło subsidiary, as well as a sale of the shares in:
Elektrociepłownia Stalowa Wola and PGE EJ 1, are taken into
consideration. With respect to conventional power generation, permanent
decommissioning of the 120 MW units and, after 2025 – the 200 MW units,
is planned.


The implementation of the above options will enable a sustainable
transition of TAURON Group and it will increase investment potential for
the development of renewable energy sources.


The individual strategic options will be implemented solely if the
profitability of the solutions adopted is confirmed, taking into account
the Group’s financial capabilities.


At the current stage the update of the strategic directions does not
involve a change of the objectives defined in TAURON Group’s 2016-2025
Strategy.


Legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2019-05-27 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.