REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

2022-01-20 17:36
publikacja
2022-01-20 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 20 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 21 stycznia 2022 r. Pana Artura Warzochę do składu Zarządu Emitenta na VI wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o Panu Arturze Warzocha w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych z zakresu europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno- prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. (spółka w 100 proc. zależna od Emitenta), gdzie nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Od listopada 2019 r. do września 2020 r. pełnił funkcję zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W latach 2015 – 2019 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W latach 2008 – 2015 był związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2010 r. do 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji. W okresie od 2008 r. do 2016 r. był asystentem w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2006 r. do 2007 r. był I Wicewojewodą Śląskim.

Ponadto pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, asystenta politycznego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, radnego miasta Częstochowa, rzecznika prasowego Wojewody Częstochowskiego oraz był dziennikarzem.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Warzocha nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Warzocha oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Andrzej Prucnal Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki