REKLAMA
ZAGŁOSUJ

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

2021-11-17 18:41
publikacja
2021-11-17 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymał od Ministerstwa Aktywów Państwowych oświadczenie o powołaniu, na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, Pana Piotra Tutaka do składu Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 16 listopada 2021 r.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Piotr Tutak jest absolwentem politologii Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada bogate doświadczenie w administracji publicznej, w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), m.in. jako doradca premiera, Sekretarz Stanu i Zastępca Szefa KPRM oraz Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w pracy w organach zarządzających i kontrolnych spółek prawa handlowego, m.in. w sektorze finansów, energetyki oraz nieruchomości. Brał udział w stażach zawodowych w USA i Japonii. Członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu EuRoPol Gaz S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Artur Michałowski pełniący obowiązki Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
2021-11-17 Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki