Szukając środków dla rozwoju firmy

Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu?

Stopy procentowe

Mówiąc o kredytach i kosztach z nimi związanych nie można nie wspomnieć o stopach procentowych. Banki podając informacje o oprocentowaniu udzielanych przez siebie kredytów zawsze podają nominalną stopę procentową. Nominalna stopa procentowa podawana jest zwykle w skali roku i informuje nas jaki procent (w skali roku) od aktualnego zadłużenia zapłacimy bankowi za postawiony do dyspozycji kapitał. Należy pamiętać że oprocentowanie jest naliczane codziennie od aktualnego salda zadłużenia. Przyjmując, że banki do obliczeń przyjmują zwykle rok liczący 360 dni, bank codziennie księguje odsetki od naszego zadłużenia w wysokości równej:

stopa procentowa nominalna / 360 x aktualne saldo zadłużenia.

Często banki aby zachęcić nas do korzystania ze swoich usług operują pojęciem rocznego kosztu kredytu, (np. w wysokości 10%). Praktyki takie najczęściej są stosowane przy pożyczkach gotówkowych i kredytach na zakup pojazdów, przy których spłaty kredytu następują w ratach miesięcznych. Niski roczny koszt kredytu jest uzyskiwany dzięki temu, że odsetki są płacone od co miesiąc mniejszego salda zadłużenia. Dlatego wysokość płaconych miesięcznie odsetek jest coraz niższa, a w efekcie roczna suma odsetek, liczona jako procent od całej początkowej kwoty kredytu, jest niższa od nominalnego oprocentowania. Jak widać takie przedstawienie jest zręcznym chwytem marketingowym, w rzeczywistości jednak cały czas płacimy odsetki w wysokości nominalnego oprocentowania.

Waluta kredytu

Kredyty mogą być udzielane zarówno w złotych jak i w walutach wymienialnych. Najczęściej stosowanymi obcymi walutami są: dolar amerykański (USD), marka niemiecka (DEM), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), frank francuski (FRF), euro (EUR).

Wielu przedsiębiorców chętnie zaciąga kredyty dewizowe ponieważ twierdzą, że są tańsze od złotówkowych. Faktycznie nominalne stopy oprocentowania kredytów dewizowych są zdecydowanie niższe od złotówkowych (np. nominalne oprocentowanie kredytów dolarowych wynosi około 9%). Musimy jednak pamiętać (szczególnie gdy firma nie ma przychodów w walutach obcych) o dodatkowym ryzyku związanym z zaciąganiem kredytów dewizowych - ryzyku kursowym. Szczególnie krótkookresowe gwałtowne wahania kursu są bardzo odczuwalne przez kredytobiorców. Obecnie po uwolnieniu kursu złotego, ryzyko dużych krótkoterminowych zmian cen zostało nawet spotęgowane.

Nie oznacza to oczywiście, że nie należy korzystać z kredytów dewizowych, wiele firm dzięki nim pozyskało kapitał dużo taniej niż w przypadku kredytów złotówkowych. Szczególnie korzystne może być zaciągnięcie kredytu dewizowego, gdy firma posiada wpływy w danej walucie (np. z tytułu eksportu).

Rodzaje kredytów
I. Kredyty inwestycyjne
Są to, jak zostało wcześniej wspomniane, kredyty udzielane firmom na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Może to być zbudowanie fabryki, nowa linia produkcyjna, ale także pojedyncza maszyna, urządzenie lub pojazd mechaniczny. Przedmiotem kredytowania może być każdy środek zaliczany do majątku trwałego przedsiębiorstwa. Kredyty te są zwykle udzielane na okres powyżej roku, jednak nie dłuższy od okresu amortyzacji kredytowanego środka trwałego. W przypadku inwestycji, której okres realizacji jest rozłożony w czasie (np. budowa nowego zakładu) kredyt może być wypłacany transzami, a bank może chcieć monitorować przebieg inwestycji i uzależnić wypłacanie kolejnej transzy od właściwego spożytkowania poprzedniej. Spłata kredytu następuje zazwyczaj w ratach miesięcznych lub kwartalnych, których wysokość może być często przedmiotem negocjacji (np. niższe raty na początku, wyższe na końcu okresu kredytowania). Często stosowana jest także karencja w spłacie, czyli odroczenie rozpoczęcia spłat kredytu na pewien czas potrzebny do osiągnięcia zdolności produkcyjnej. Należy jednak pamiętać, że odsetki są tak czy inaczej naliczane od aktualnego zadłużenia i kapitalizowania (naliczane są odsetki od narosłych odsetek) co spowoduje wzrost przyszłych obciążeń, nie należy więc okresu karencji niepotrzebnie przedłużać.
II. Kredyt na zakup samochodów
Specyficznym rodzajem kredytu inwestycyjnego jest kredyt na zakup samochodów (osobowych i ciężarowych). Samochody są stosunkowo łatwo zbywalne, dlatego banki stosują w tym przypadku uproszczone procedury badania zdolności kredytowej. Możliwe jest także łatwiejsze uzyskanie takich kredytów przez firmy małe i krótko prowadzące działalność. Zazwyczaj przedmiot kredytowania jest wystarczającym rzeczowym zabezpieczeniem spłaty kredytu (obecnie najczęściej ustanawia się na nim zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku). Wymagany jest zazwyczaj pewien udział własny kredytobiorcy (minimum 10-20% wartości), oraz bank zobowiązuje kredytobiorcę do odnawiania polisy ubezpieczeniowej przez cały okres kredytowania.
III. Kredyty obrotowe
Kredyty obrotowe są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (składników majątku obrotowego). Są najczęściej kredytami krótkoterminowymi i mogą występować pod kilkoma postaciami.
IV. Kredyt nieodnawialny wypłacany jednorazowo
Cała kwota kredytu jest przelewana na rachunek bieżący kredytobiorcy, spłata może następować w ratach lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Linia kredytowa
Kwota kredytu jest stawiana na określony czas do dyspozycji kredytobiorcy, który może z niej skorzystać w kwotach i terminach dla niego dogodnych. Bank pobiera zazwyczaj w tym przypadku oprócz standardowej prowizji przygotowawczej także prowizję od niewykorzystanego salda kredytu, jako wynagrodzenie za utrzymywanie środków "w pogotowiu" - prowizja ta wynosi zwykle 0,2-1% miesięcznie. Warto sprawdzić wysokość pobieranej przez bank prowizji.
Linia kredytowa odnawialna
Podobnie jak w przypadku zwykłej linii kredytowej, firma może korzystać ze środków w dogodnych dla siebie kwotach i terminach z tym, że może wielokrotnie w okresie trwania umowy spłacać i ponownie zaciągać kredyt do określonego umową limitu zadłużenia. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to bardzo wygodna forma kredytowania, pozwala bowiem zaoszczędzić na odsetkach, umożliwiając korzystanie z kredytu wtedy, gdy jest to uzasadnione (np. sezonowością sprzedaży). Firma nie płaci zatem odsetek od środków, które w danej chwili nie są jej potrzebne.

Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt ten jest udzielany firmom posiadającym od pewnego czasu (przynajmniej od kilku miesięcy) rachunek bieżący w banku, z pewnymi stabilnymi wpływami. Bank może wtedy umożliwić takiej firmie przekraczanie stanu rachunku do określonego salda debetowego. Kredyt jest automatycznie spłacany z wpływów na rachunek bieżący. Maksymalna wysokość kredytu jest uzależniona od wysokości średnich dziennych wpływów na rachunek bieżący i jest ich pewną wielokrotnością (zazwyczaj 10÷30-krotnością). Zabezpieczeniem spłaty jest najczęściej pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem firmy (z możliwością zablokowania wypłat włącznie). Kredyt w rachunku bieżącym ma te same zalety co odnawialna linia kredytowa z tym, że dzięki automatycznym spłatom można jeszcze bardziej obniżyć koszty płaconych bankowi odsetek. Kredyt w rachunku bieżącym jest dla firmy doskonałą rezerwą środków pieniężnych na nieprzewidziane wydatki. Eliminuje konieczność utrzymywania wolnych środków na rachunku bieżącym.

Kredyt pod zastaw należności
Jest specyficzną forma kredytu obrotowego podobną do factoringu. Kredytobiorca ceduje na bank prawo do swojej należności niewymagalnej. Kredyt jest automatycznie spłacany w momencie zapłaty kwoty należności przez dłużnika. Kredytobiorca jest zobowiązany tylko do zapłacenia odsetek.

Kredyt dyskontowy
Bank przejmuje w tym wypadku wierzytelność, stwierdzoną wekslem firmy o dobrej zdolności kredytowej, wypłacając kredytobiorcy kwotę należności pomniejszoną o pobrane z góry odsetki za cały okres kredytowania (dyskonto).
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% VI 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,3% VI 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr 7,7% V 2019

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku