Szukając środków dla rozwoju firmy

Dodatkowe wsparcie

Usługi doradcze

Uwzględniając koszty związane z doradztwem ciekawą ofertę usługową mają ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ośrodkach tych pracują fachowcy, a usługi przez nich świadczone niejednokrotnie są dofinansowywane z projektów pomocowych (przedsiębiorca pokrywa tylko 40% wartości usługi, pozostała kwota pokrywana jest ze środków w ramach realizowanego przez ośrodek projektu). Ośrodków tych w Polsce jest przeszło 130, po kilka lub kilkanaście w każdym województwie.

Fundusze poręczeń kredytowych

Jeśli chodzi o kwestię zabezpieczeń istnieją specjalne fundusze poręczeń kredytowych, które mogą być bardzo pomocne w tym zakresie. Poręczenia stanowią bardzo ważny instrument ułatwiania dostępu podmiotom gospodarczym do kredytów oferowanych przez banki. Mają one znaczenie szczególnie dla tzw. małych i średnich przedsiębiorstw, które jako klienci banków wnoszą do ich działalności wysoki stopień ryzyka. Dążąc do minimalizacji ryzyka banki żądają bardzo często wysokich i płynnych zabezpieczeń spłaty kredytu, których w większości przypadków kredytobiorcy nie mogą przedstawić, co w konsekwencji powoduje odmowę udzielenia kredytu.

Jak często podkreślają przedsiębiorcy, to przede wszystkim zabezpieczenia są barierą okazującą się szczególnie dotkliwą. W większości przypadków brak zabezpieczeń praktycznie uniemożliwia uzyskanie kredytu.

Fundusze te mają formę prawną i organizacyjną, różny zakres terytorialny, wielkość kapitałów, a także zakres przedmiotowy udzielanych poręczeń, lecz ich wspólnym podstawowym celem jest ułatwienie dostępu do kredytów bankowych poprzez udzielanie dla banków kredytujących poręczeń spłaty udzielanych kredytów. Biorąc pod uwagę, że taka forma zabezpieczenia jest dla banków niezwykle atrakcyjna można stwierdzić, że poręczenia kredytowe są z jednym z najważniejszych instrumentów wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

Najbardziej dostępnym dla wszystkich przedsiębiorców jest Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych przy Banku Gospodarstwa Krajowego, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym cały kraj. Fundusz ten udziela zabezpieczeń w postaci poręczeń praktycznie dla wszystkich banków działających w Polsce.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia są załatwiane w bankach udzielających kredytu, z którymi BGK podpisał umowy o współpracy (przeszło 40 central banków). W bankach tych (także w lokalnych i regionalnych funduszach poręczeniowych) można uzyskać wnioski o udzielenie poręczenia oraz wzory pozostałych wymaganych przez BGK dokumentów.

Ze środków KFPK udzielane są poręczenia spłaty kredytów gminom oraz wszystkim podmiotom działającym na prawie polskim, bez względu na skalę zatrudnienia i obrotów. KFPK udziela poręczeń tylko pod kredyty bankowe zarówno złotowe, jak i w walutach obcych. KFPK poręcza spłatę kredytów zaciąganych w celach inwestycyjnych lub na zakup surowców i materiałów do produkcji. Fakt, iż ze środków KFPK nie można poręczać kredytów obrotowych w pełnym zakresie (np. na działalność handlową) jest istotnym utrudnieniem w rozwoju akcji poręczeniowej. Poręczenie BGK ze środków KFPK udzielane są na okres równy okresowi kredytowania powiększony o jeden miesiąc. Dzięki temu istnieje możliwość poręczenia wieloletnich kredytów, charakterystycznych dla inwestycji niskorentownych.

Procedury poręczeniowe są w maksymalnym stopniu uproszczone i odbiurokratyzowane. Funkcjonują aktualnie trzy procedury uzyskania poręczenia:
w trybie uproszczonym - mogą być rozpatrywane wnioski, których kwota poręczenia nie przekracza równowartości 50 tys. euro dla podmiotów działających krócej niż dwa lata lub rozpoczynających działalność, oraz równowartość 100 tys. euro dla pozostałych. Kwota poręczenia BGK nie może przekroczyć 50% kwoty udzielonego kredytu. Zaletą tej procedury jest:
- szybkość rozpatrywania wniosku (do 7 dni) ze względu na fakt, że BGK dokonuje tylko analizy formalno-prawnej dokumentów, nie dokonując analizy ekonomiczno-finansowej,
- minimalna liczba dokumentów załączana do wniosku o udzielenie poręczenia

w trybie zwykłym - udzielane są poręczenia do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1,5 mln euro i nie przekraczającej 70% kwoty udzielonego kredytu. Wnioski rozpatrywane w tym trybie są analizowane przez BGK niezależnie od analizy banku kredytującego od strony ekonomiczno-finansowej. Z tego też względu procedura rozpatrywania wniosku trwa dłużej (do jednego miesiąca) i wymaga większej liczby dokumentów niezbędnych do dokonania analizy.

Należy jednak podkreślić, że bank dokonuje analizy na podstawie dokumentów złożonych przez kredytobiorcę do wniosku kredytowego, nie stanowi to więc dla kredytobiorcy dodatkowego obciążenia.

Funkcjonują też tzw. poręczenia portfela kredytowego - wpisanie kredytu do portfela kredytowego poręczanego przez BGK (obejmuje oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób). Wysokość jednego poręczenia nie może przekroczyć 50 tys. euro lub 50% kwoty kredytu. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco z deklaracją wekslową, a koszt uzyskania poręczenia (prowizja) wynosi od 1,0% do 2,0% poręczanej kwoty w zależności od okresu poręczenia. Istotnym udogodnieniem dla klienta jest to, że wszelkie formalności związane z udzielanym poręczeniem załatwia on za pośrednictwem banku kredytującego.

Porównując korzyści jakie można osiągnąć korzystając z poręczenia oraz nieskomplikowane procedury należy uznać, że koszt poręczenia nie jest wysoki - szczególnie w porównaniu z niektórymi innymi formami zabezpieczenia np. hipoteką. Prowizja pobierana przez BGK może być potrącona z pierwszej transzy kredytu.

Na terenie kraju działa kilkanaście funduszy lokalnych i dwa regionalne. Istotnym elementem bezpieczeństwa udzielanych poręczeń jest zasada, według której fundusze nie poręczają pełnej kwoty udzielonego kredytu (fundusze same określają wysokość swojego zaangażowania), co powoduje, że część ryzyka przejmuje na siebie bank.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 182,43 zł VII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku