REKLAMA

Styczeń 2014 miesiącem znaczących zmian w podatku VAT

2013-11-02 06:00
publikacja
2013-11-02 06:00

Zmiany dotyczące ustawy o VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku, będą jednymi z największych w ostatnich latach. Modyfikacje przepisów będą dotyczyły tak podstawowych kwestii, jak moment powstania obowiązku podatkowego, termin wystawiania faktur, czy podstawa opodatkowania. Najważniejsze ze zmian zostaną opisane poniżej.

OPIS
Źródło: Thinkstock

Moment powstania obowiązku podatkowego

Regulacje dotyczące powstania obowiązku podatkowego zostaną ujęte w nowo dodanym art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług.

Według aktualnie obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy, według zasady ogólnej, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast gdy czynności te powinny zostać udokumentowane fakturą - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast nowe regulacje mówią o tym, że obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Warto podkreślić, że w większości przypadków nie będzie mieć na niego wpływu data wystawienia faktury

Usługi wykonywane częściowo oraz tzw. usługi ciągłe będą podlegały szczególnym regulacjom w zakresie VAT, co także zostało ujęte w art. 19a ust. 2-4 ustawy. W przypadku usług wykonywanych częściowo zastosowanie znajdzie zasada ogólna, gdzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, przy czym uznaje się ją za zrealizowaną, w przypadku wykonania części usługi, za którą określono zapłatę.

Szef każe mi płacić za nieuregulowane faktury » Interwencja Bankier.pl: Szef każe mi płacić za nieuregulowane faktury
Z kolei usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Warto podkreślić, że usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT w przypadku wybranych czynności będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury. Ustawodawca wyszczególnił bowiem przypadki wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy, dla których:


art. 19 a ust. 5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
(...)
3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:
a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),
c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
4) wystawienia faktury z tytułu:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

 

Odnośnie powyższych czynności, gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4 ustawy, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Kolejnym odstępstwem od zasady ogólnej jest przypadek, w którym podatnik otrzyma przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu). Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy).

Terminy wystawiania faktur

Począwszy od roku 2014 wszelkie przepisy dotyczące wystawiania faktur zostaną przeniesione bezpośrednio do art. 106a-106q ustawy o VAT, w związku z czym przestanie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Znacznym modyfikacjom ulegną terminy, w jakich podatnik będzie zobligowany do wystawienia faktury.

Ogólna zasada będzie zobowiązywała podatnika do sporządzenia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

faktura» Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach
Czynni podatnicy VAT, którzy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymają całość lub część zapłaty co do zasady będą musieli wystawić fakturę zaliczkową, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali całość lub część zapłaty od nabywcy.

Należy zwrócić uwagę na faktury zaliczkowe, bowiem począwszy od roku 2014 podatnik będzie mógł je wystawić do 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty. Obecnie nie jest to możliwe, bowiem przepisy rozporządzenia fakturowego jasno wskazują, że obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej powstaje nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. W konsekwencji oznacza to, że przed otrzymaniem przedpłaty przedsiębiorca nie może wystawić faktury zaliczkowej. W aktualnym stanie prawnym przed otrzymaniem zaliczki podatnik może sporządzić tzw. pro formę, która jest swojego rodzaju zamówieniem i nie powoduje powstania jakichkolwiek konsekwencji prawnych ani podatkowych.

W kwestii terminów wystawiania faktur istnieje również szereg wyjątków (wymienionych w art. 106i ust. 3 ustawy), a dotyczą one m.in.:

 • usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, gdzie obowiązek wystawienia faktury powstaje nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług,

 • dostawy książek drukowanych- podatnik musi wystawić fakturę nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów dla dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1). W sytuacji, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów,

 • drukowania książek- podatnik dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, jest zobligowany do wystawienia faktury nie później niż 90 dnia od dnia wykonania czynności.

Odmienne terminy wystawiania faktur będą dotyczyły również niezwróconych przez nabywcę opakowań (art. 106i ust. 5 ustawy), czy faktur wystawianych na żądanie nabywcy (art. 106b ust. 3).

I tak w przypadku niezwróconych opakowań podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury nie później niż:

 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, lub

 • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik wystawia fakturę na żądanie nabywcy w dwóch przypadkach, kiedy dokumentują:

 • czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 (sprzedaż), z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (m.in. media), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

 • sprzedaż zwolnioną (z pewnymi wyjątkami np. rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne)

- pod warunkiem, że żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, co do zasady należy sporządzić ją nie później niż 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę, lub otrzymano zaliczkę (art. 106i ust. 6 pkt 1).

Natomiast gdy żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę należy sporządzić nie później niż15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Podstawa opodatkowania - nowa definicja

Z ustawy o VAT zostanie wykreślony dotychczasowy art. 29, który definiował podstawę opodatkowania. Wraz z początkiem roku 2014 definicja ta ulegnie zmianie i zostanie umieszczona w art. 29a ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej nowym brzmieniem, podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Prawo do odliczenia podatku VAT

faktury 2014» Terminy wystawiania faktur w 2014
Do końca roku 2013 podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych. Jest to zasada ogólna, od której istnieje szereg wyjątków, jak chociażby w przypadku faktury za media, od której podatek VAT podlega odliczeniu w terminie płatności uwzględnionym na fakturze lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych, następujących po terminie płatności.

Natomiast od stycznia przyszłego roku wg zasady ogólnej prawo do odliczenia podatku VAT podatnik nabędzie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy po stronie dokonującego czynności (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). W związku z tym odbiorca faktury będzie musiał weryfikować, czy u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT, czy też nie. Jednak w art. 86 ust. 10b wskazano, że prawo do odliczenia podatku będzie przysługiwać dodatkowo pod warunkiem posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów i usług lub wpłacenie zaliczki.

Ustawodawca wprowadził szereg zmian, których celem jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do regulacji unijnych. A podatnicy już teraz powinni zacząć przygotowywać się do zmian, których wejście w życie zbliża się wielkimi krokami.

Andrzej Lazarowicz - specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl
Źródło:
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~zypolek
Kolejne zmiany, które wywołają falę przenosin? Kiedy wprowadzone zostaną przepisy, które cokolwiek poprawią, a nie tylko utrudnią? Czy myślicie, że dalej polskie firmy będą u nas płaciły podatki, skoro mogą legalnie działać choćby tutaj - http://dezi.pl/?jak-nie-placic-zus,10 Nie sądzę, przecież nikt nie zrezygnuje Kolejne zmiany, które wywołają falę przenosin? Kiedy wprowadzone zostaną przepisy, które cokolwiek poprawią, a nie tylko utrudnią? Czy myślicie, że dalej polskie firmy będą u nas płaciły podatki, skoro mogą legalnie działać choćby tutaj - http://dezi.pl/?jak-nie-placic-zus,10 Nie sądzę, przecież nikt nie zrezygnuje z kilkunastu tysięcy oszczędności i większego komfortu prowadzenia biznesu!
~Zenek
Nie wyjaśnił Pan jednego z podstawowych zagadnień. Sprzedający dostarczył towar w styczniu , faktur wystawił w lutym do 15 dnia. Sprzedający płaci vat w styczniu a za jaki miesiąc kupujący odlicza vat , styczeń czy luty

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki