25,50 zł
0,00% 0,00 zł
Sanok Rubber Company SA (SNK)

Stomil Sanok Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - część 2

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. 2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki. § 21 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda akcja. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji, staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji. 3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 2 (słownie: dwa) złote za akcję. 4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 8 niniejszej uchwały. 5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dywidendy ustalony przez Walne Zgromadzenie. 6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1. § 22 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. § 23 Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: "Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Spółki serii A, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii A zostaną zaoferowane członkom kierownictwa Spółki w celu stworzenia dla nich systemu motywacyjnego. Wstępny projekt warunków i zasad systemu motywacyjnego został określony w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lutego 2003 roku. Wysokość ceny emisyjnej została określona na poziomie zapewniającym możliwość preferencyjnego nabycia akcji Spółki przez członków jej kierownictwa, w celu zapewnienia motywacyjnego charakteru przeprowadzanej emisji. Wysokość ceny emisyjnej akcji została ponadto zaaprobowana w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lutego 2003 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie, a skład Rady Nadzorczej obejmuje członków niezależnych." Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały nr 14 podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w §8 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o treści następującej: "3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003r. , kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 900.000 (dziewięciuset tysięcy) złotych w drodze emisji 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie programu wykupu menedżerskiego poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w uchwałach nr 2 z dnia 19 lutego 2003r. oraz nr 1 z dnia 3 czerwca 2003r. oraz stanowisko Rady Nadzorczej wyrażone w uchwale nr 3/2003 podjętej w dniu 20 lutego 2003r., aprobuje przeprowadzenie w Spółce programu wykupu menedżerskiego (management buy-out) poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Program wykupu menedżerskiego będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami: 1. Spółka będzie nabywać własne akcje celem ich umorzenia. Zgodnie z zawartą umową, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki z dnia 20 lutego 2003r. Andrzej Hołubowski, Marek Łęcki, Gustaw Magusiak, Bronisława Mazurkiewicz, Magdalena Panter, Tadeusz Paszkiewicz, Marta Rudnicka, Stanisław Ryznar, Edward Sikorski i Jan Zelek ("Członkowie Grupy Menedżerskiej") zobowiązali się nie zbywać Spółce posiadanych akcji. 2. Akcje będą nabywane w drodze jednego lub więcej ogłoszonych przez Spółkę wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. 3. Nabywanie własnych akcji może być sfinansowane zarówno ze środków własnych Spółki, jak i z kredytu zaciągniętego przez Spółkę. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku Na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku uchwalonego Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.06.1994r. i zmienionego Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 06.06.1997r. oraz Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.06.1998r.: 1/ Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994 roku otrzymuje następującą nową nazwę: "REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A." 2/ pkt 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1.1.Z zastrzeżeniem pkt 1.2. obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden dzień. 1.2.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 1.3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 3/ pkt 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.2. W razie nieobecności osób, o których mowa w pkt 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 4/ w pkt 3 wyrazy "Przewodniczący Rady Nadzorczej" zastępuje się wyrazami "Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie i w pierwszej kolejności"; 5/ pkt 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 6/ pkt 9.1. otrzymuje następujące nowe brzmienie: 9.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 7/ po pkt 9.7. dodaje się pkt 9.8. o następującej treści: 9.8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 8/ w pkt 10 dodaje się postanowienia o następującej treści: Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 9/ pkt 11.1. otrzymuje następujące nowe brzmienie: 11.1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 10/ w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się postanowienie o następującej treści: a w przypadku wstrzymania się od głosu - wszystkie głosy jakie przysługują akcjonariuszowi są głosami wstrzymującymi się. 11/ pkt 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 19.1. Głosowanie jest jawne. 19.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do dpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 19.3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 19.4. Postanowień punktów 19.1. i 19.2. nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. 12/ po pkt 25.8. dodaje się pkt-y 25.9.1., 25.9.2. i 25.9.3 o następującej treści: 25.9.1. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 25.9.2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 25.9.1., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 25.9.3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. §2 1. Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r. uwzględniający zmiany wprowadzone do tego Regulaminu uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.1997r., 24.06.1998r. oraz niniejszą uchwałą, przy czym w związku ze skreślonym pkt 8 Regulaminu zmienia się odpowiednio numeracja postanowień Regulaminu jak w tekście jednolitym. 2. Tekst jednolity REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Zmiany wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszą uchwałą wchodzą w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. (tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003r.) 1.1. Z zastrzeżeniem pkt 1.2. obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden dzień. 1.2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 1.3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 2.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.2. W razie nieobecności osób, o których mowa w pkt 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie i w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia. 7. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić w liście obecności. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu ani inny pracownik Spółki. 8.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 8.2. Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. 8.3. Akcjonariusz może zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz - z wyjątkiem repliki dla każdego punktu porządku. 8.4. O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia. 8.5. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, a czas repliki 2 minut. 8.6. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością i bez limitu czasu. 8.7. Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu zasad określonych w punktach 8.3, 8.4. i 8.5. 8.8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 9. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 10.1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 10.2. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i podpisane. 11.1. Walne zgromadzenie wybiera z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób do przeprowadzenia głosowania. 11.2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać tylko jednego kandydata do komisji skrutacyjnej. 11.3. Wybory komisji skrutacyjnej przeprowadza się poprzez łączne głosowanie na cały jej skład. 12. Każda akcja daje prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 13. Uchwały zapadają zwykłą większością ważnych głosów oddanych bez względu na wielkość kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu, chyba że Statut lub odrębne przepisy wymagają dla podjęcia uchwały innej większości lub quorum. 14. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, jak również umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką. 15. Jeżeli akcjonariuszowi przysługuje prawo oddania więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy powinny być oddane "za" albo "przeciw" uchwale, a w przypadku wstrzymania się od głosu - wszystkie głosy jakie przysługują akcjonariuszowi są głosami wstrzymującymi się. 16. 1. Każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad, imiennie oznaczoną kopertę, w której znajduje się magnetyczna karta do głosowania i instrukcja korzystania z karty. Karta do głosowania zawiera numer identyfikacyjny akcjonariusza zgodnie z numerem pod którym akcjonariusz jest umieszczony na liście zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, liczbę głosów oraz formę głosowania "za" i "przeciw". 16.2. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania w sposób określony w pkt 16.1. każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad karty do głosowania opieczętowane pieczęcią Spółki zawierające: numer identyfikacyjny akcjonariusza zgodny z numerem pod którym akcjonariusz jest umieszczony na liście zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, liczbę głosów, numer uchwały oraz wyrazy "za" i "przeciw". 17.1. Głos ważny oddaje się głosując kartą "za" lub "przeciw" poprzez wprowadzenie jej do czytnika magnetycznego - według woli głosującego. 17.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głos ważny oddaje się przez zakreślenie na karcie z numerem odpowiadającym głosowanej uchwale wyrazów "za" lub "przeciw" - według woli głosującego. 18.1. Głosowanie jest jawne. 18.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 18.3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 18.4. Postanowień punktów 18.1. i 18.2. nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. 19.1. Głosowanie jawne polega na podniesieniu karty do głosowania do góry oraz potwierdzeniu takiego głosowania poprzez czytnik kart magnetycznych. 19.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głosowanie jawne polega na podniesieniu karty do głosowania do góry oraz potwierdzeniu takiego głosowania przez wrzucenie karty do urny. 20.1. Głosowanie tajne polega na tym, że każdy akcjonariusz podchodzi z kartą do głosowania do czytnika kart magnetycznych i za jego pośrednictwem głosuje. 20.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głosowanie tajne polega na wrzuceniu karty do głosowania bezpośrednio do urny. 21. 1. Za głos nieważny uważa się głos oddany przez tego samego akcjonariusza w głosowaniu zarówno za przyjęciem uchwały, jak i za jej odrzuceniem. 21.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie z innym numerem niż numer głosowanej uchwały lub gdy głosujący nie zakreślił wyrazów "za" lub "przeciw" albo zakreślił lub przekreślił oba wyrazy albo głos oddany na karcie bez pieczęci Spółki. 22. Głosami oddanymi w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami są głosy ważne oddane za lub przeciw powzięciu uchwały. 23.1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania na podstawie zapisów w komputerze z danych zebranych z czytników magnetycznych, a liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania. 23.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. Komisja Skrutacyjna liczy głosy na sali obrad, a liczbę głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania. 24.1. Przy odwoływaniu i powoływaniu władz Spółki głosuje się na każdą osobę oddzielnie. 24.2. Kandydatury do Rady Nadzorczej składa się ustnie do protokołu. 24.3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić maksymalnie trzech kandydatów. 24.4. Zgoda na kandydowanie kandydata obecnego powinna zostać zapisana w protokole, a kandydata nieobecnego - dołączona na piśmie do protokołu. 24.5. Kolejność głosowań na poszczególne kandydatury ustala się w sposób alfabetyczny. 24.6. W skład Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów oddanych. 24.7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może zostać wybrany, zarządza się dodatkowe głosowanie. 24.8. Każdy akcjonariusz przy wyborze członków Rady Nadzorczej ma prawo oddać tyle głosów ilu członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie. 24.9.1. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 24.9.2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 24.9.1., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 24.9.3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 25. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Spółki odbywa się na całość propozycji. 26. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. 27. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002" §1 Walne Zgromadzenie akceptuje przedstawione przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Data sporządzenia raportu: 01-07-2003
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl