REKLAMA

Stalexport SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO - część 1

2003-01-21 16:43
publikacja
2003-01-21 16:43
SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO Raport 7/2003 SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO od 86.096.635 do 106.010.072 Akcji zwykłych na okaziciela serii E Stalexport SA z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest do publicznego obrotu od 86.096.635 do 106.010.072 Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 złote każda Cena emisyjna Akcji serii E Akcje serii E Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji Rzeczywiste wpływy Emitenta Na jednostkę 2,00 0,004 1,996 Razem 212.020.144,00 400.000,00 211.620.144,00 W ramach Publicznej Subskrypcji Akcji serii E Spółka oferuje do objęcia 106.010.072 Akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Na podstawie Uchwały Nr 2 NWZA Spółki z dnia 27 listopada 2002 r., prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone, a Akcje przeznaczone są do objęcia przez Wierzycieli układowych STALEXPORT SA w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługujących im wobec Spółki. Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji serii E nastąpi 22 stycznia 2003 r. Zapisy na Akcje serii E będą przyjmowane w dniach od 22 stycznia 2003 roku do 21 marca 2003 roku. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji Akcji serii E nastąpi 21 marca 2003 roku. Wierzycielom zostaną przydzielone Akcje serii E pod warunkiem złożenia ważnych zapisów zgodnie z Listą Wierzycieli, na nie mniej niż 86.096.635 Akcji serii E. Przydział Akcji serii E nastąpi 4 kwietnia 2003 roku. Publiczna Subskrypcja Akcji serii E nie nastąpi w trybie wykonywania umowy o subemisję usługową. W obrocie regulowanym na rynku podstawowym GPW znajduje się 12 833 826 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oznaczonych kodem PLSTLEX00019. Zarząd Emitenta zamierza wprowadzić Akcje serii E do obrotu giełdowego w trzecim kwartale 2003 roku. Wprowadzenie do publicznego obrotu Akcji serii E objętych niniejszym Prospektem następuje na podstawie Zawiadomienia o emisji złożonego do KPWiG zgodnie z art. 63 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Emitent złoży do KPWiG Zawiadomienie o emisji, najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia subskrypcji. Złożenie zawiadomienia wywołuje takie same skutki, jak wyrażenie przez Komisję zgody na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu. W przypadku, gdy Zawiadomienie o emisji Akcji serii E nie spełnia przewidzianych dla niego wymogów, KPWiG może, najpóźniej na 16 dni przed dniem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji Akcji serii E (tj. do dnia 6 stycznia 2003 r.), zgłosić sprzeciw wobec wprowadzenia Akcji serii E do publicznego obrotu w tym trybie. Zawiadomienie o emisji zostało złożone w KPWiG w dniu 16 grudnia 2002 r. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje uchylenie skutków Zawiadomienia i nakłada obowiązek uzyskania zgody KPWiG na wprowadzenie tych Akcji do publicznego obrotu. W związku z powyższym nie zamieszcza się oświadczenia KPWiG w związku z decyzją o dopuszczeniu Akcji serii E do publicznego obrotu. Podmiotem oferującym Akcje serii E w publicznym obrocie jest: Beskidzki Dom Maklerski SA ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną Akcji serii E. Prospekt Emisyjny wraz załącznikami będzie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji Akcji serii E (tj. co najmniej od dnia 21 stycznia 2003 r.) w siedzibie Emitenta, w siedzibie Oferującego, w Punktach Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje serii E, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, ul. Mazowiecka 13), w Dziale Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(Warszawa,ul.Książęca 4). Skrót Prospektu zostanie opublikowany w formie i trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na jeden dzień przed terminem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji. W związku z Akcjami serii E będącymi przedmiotem niniejszej Oferty, nie są i nie będą wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe. 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Zgodnie ze Statutem Spółki przedsiębiorstwo STALEXPORT SA prowadzi działalność gospodarczą - w tym inwestycyjną, produkcyjną, handlową i usługową na własny rachunek lub we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi na rynku krajowym oraz zagranicznym. Głównym źródłem przychodów Emitenta jest obrót krajowy i zagraniczny wyrobami hutniczymi, w tym wyrobami stalowymi, półwyrobami stalowymi oraz surowcami i materiałami hutniczymi. STALEXPORT SA przechodzi obecnie proces głębokiej restrukturyzacji, będącej efektem modyfikacji podstawowych założeń strategii firmy i w dużej mierze, zmiany uwarunkowań w jakich Spółka działała dotychczas. Model firmy, jako zintegrowanego holdingu stalowego - posiadającego w swych strukturach spółki zajmujące się skupem i przerobem złomu, huty i inne zakłady produkcyjne, spółki dystrybucyjne i autostradowe - nie sprawdził się, a koszty jego tworzenia i działania poważnie zagroziły bytowi spółki-matki. Nakłady inwestycyjne w hutach Grupy Kapitałowej STALEXPORT znacznie przekroczyły pierwotne plany. Równocześnie nakłady te nie znajdowały pokrycia w generowanej przez Spółkę nadwyżce finansowej. Spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej generowały ogromne straty. Głównym źródłem finansowania wydatków kapitałowych stały się kredyty - głównie krótkoterminowe. W rezultacie tego nastąpiła utrata płynności finansowej w roku 2000 i niemożliwym okazało się wywiązanie STALEXPORT SA ze swoich zobowiązań wobec partnerów finansowych i handlowych. Spółka stanęła na skraju bankructwa i tylko szybkie wdrożenie jej restrukturyzacji, obejmującej: finanse, aktywa oraz obszary aktywności gospodarczej mogło odwrócić widmo upadłości. Wobec powyższego Zarząd przygotował i złożył w dniu 20 czerwca 2001 roku wniosek o otwarcie postępowania układowego, które zostało otwarte w dniu 1 sierpnia 2001 roku. W dniu 27 czerwca 2002 roku. Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami. Postanowienie to uprawomocniło się 5 lipca 2002 roku. Kluczowym celem do osiągnięcia w najbliższym okresie czasu jest zawarcie porozumień około układowych (konwersja zobowiązań na akcje, porozumienia z wierzycielami zabezpieczonymi). Zarząd STALEXPORT SA począwszy od początku roku 2001, konsekwentnie realizuje strategię mającą na celu utrzymanie przychodów i obniżenie kosztów. Szereg działań restrukturyzacyjnych zostało zakończonych, a wiele z nich jest poważnie zaawansowanych. W ramach działań restrukturyzacyjnych wprowadzono nową filozofię w Grupie Kapitałowej STALEXPORT SA. Obecnie Grupa Kapitałowa ma strukturę formalnie zdecentralizowaną, lecz z silną koordynacją działań operacyjnych, w tym zwłaszcza handlowych oraz regularnym monitoringiem i nadzorem. Ostatecznym celem jest stworzenie stabilnej, dobrze funkcjonującej i zyskownej organizacji handlowej, z misją utrzymania wiodącej pozycji w rynku wyrobów stalowych. Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent posiada następujące udziały w podmiotach Grupy Kapitałowej. Podmiot Kapitał zakładowy [w tys. zł] Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna posiadanych akcji [w tys. zł] Udział Emitenta w kapitale zakładowym podmiotu [%] Udział Emitenta w glosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy [%] Spółki zależne Stok Sp. z o.o. w Wiśle 15.975 159.750 15.975 100,00 100,00 Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w Mysłowicach 29.553 29.553 29.553 100,00 100,00 Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. w Katowicach 40.100 40.100 40.100 100,00 100,00 Stalexport Zaptor S.A. w Olsztynie 5.500 55.000 54.277 98,69 98,69 Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. 8.080,5 6.737 7.916 97,96 97,96 Stalexport Serwis Centrum S.A. w Katowicach 22.718,8 222.140 22.214 97,78 97,78 Korporacja TLK S.A. W Katowicach 2.050 19.000 1.900 92,68 92,68 Stalexport Centrostal Warszawa S.A. w Warszawie 19.641,2 3.452.952 17.264,8 87,90 87,30 Elstal-Łabędy Sp. z o.o. W Gliwicach 161.630 101.616 101.616 62,87 62,87 PpiOZ Złomhut Sp. z o.o. 26.626 17.426 17.426 65,45 65,45 Stalexport-Centrostal S.A. Lublin 500 3.300 330 66,00 66,00 Stalexport-Transroute Autostrada S.A. w Mysłowicach 100 55 55 55,00 55,00 Spółki pośrednio zależne* Stalexport Autostrada Śląska S.A. w Katowicach (spółka zależna od Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.) 44.000 44.100 24.156 54,9 54,9 Ferropol Sp. z o.o. w Gliwicach (spółka zależna od Elstal-Łąbędy Sp. z o.o.) 200 100 200 100,00 100,00 Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. w Białymstoku (spółka zależna od Stalexport Centrostal Warszawa S.A.) 2.980,4 58.846 2.942,3 98,72 98,72 Stalexport Serwis Centrum Bełchatów S.A. (spółka zależna od Stalexport Centrostal Warszawa S.A.) 3.335 1.586.500 3.173 95,14 91,60 ABD Sp. z o.o. w Komornikach (spółka zależna od Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp.) 27.004 504.000 25.200 93,3 93,3 Stalbud Sp. z o.o. w Katowicach (spółka zależna od Stalexport Serwis Centrum S.A. w Katowicach) 3.600 3.600 3.600 100,00 100,00 Petrostal S.A. w Warszawie (spółka zależna od Stalexport Centrostal Warszawa S.A.) 2.050,5 1.367 1.367 100,00 100,00 * W przypadku spółek pośrednio zależnych informacje o liczbie posiadanych udziałów, ich wartości nominalnej oraz udziale w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie dotyczą STALEXPORT SA , lecz spółek zależnych, w których posiadaniu są akcje lub udziały przedmiotowej spółki. Źródło: STALEXPORT SA 1.1.1. Spółki produkcyjne Elstal Łabędy Sp. z o.o. Elstal Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.07.1993 r. Założycielami spółki byli: Emitent, który objął 51 %udziałów oraz Huta Łabędy S.A., która objęła 49 % udziałów. Obecnie Emitent posiada 62,87 % udziałów spółki, Huta Łabędy S.A. 37,13 %. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: - produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza - zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu - dystrybucja energii elektrycznej - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - sprzedaż hurtowa metali i rud metali - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi - przeładunek towarów - magazynowanie i przechowywanie towarów - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. - wynajem nieruchomości na własny rachunek - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - badania i analizy techniczne Finansowy majątek trwały stanowi 7,08 % aktywów Spółki, na który składają się udziały w Spółce Ferropol Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Kapitały własne spółki (skonsolidowane) wynosiły na koniec czerwca 2002 roku 3.300 tys. zł. Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2002 wyniosły 134.200 tys. zł. Spółka osiągnęła wynik brutto na sprzedaży 1.209 tys. zł. Jednakże po uwzględnieniu kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży wystąpiła strata na sprzedaży w wysokości 3.085 tys. zł. Strata netto wyniosła 14.255 tys. zł. Głównym powodem straty netto są wysokie koszty finansowe oraz rezerwy na należności. Ferropol Sp. z o.o. - spółka zależna Elstal Łabędy Sp. z o.o. Ferropol Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 12.12.1988 r. Założycielami spółki byli: Finimex , Lincoln / Anglia/ 20 % udziałów, Huta Łabędy Gliwice S.A. 42 % udziałów, CIE Impexmetal Warszawa 38 % udziałów. Obecnie 100 % udziałów posiada Elstal Łabędy Sp.z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: - wytwarzanie wyrobów metalowych - uszlachetnianie i sprzedaż materiałów wsadowych - świadczenie usług budowlano - montażowych inwestycji przemysłowych - eksport wyrobów produkcji własnej - eksport wyrobów produkcji innych podmiotów na zasadzie komisu - import na potrzeby usługowe i produkcyjne spółki ,wspólników . - prowadzenie działalności handlowej na terytorium kraju - obrót wierzytelnościami Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem "Złomhut" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem "Złomhut" Sp. z o.o. z siedzibą w Przyborowie 100 zostało powołane do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 27.07.1999r. Założycielem Spółki "Złomhut" Sp. z o.o. była Huta Ostrowiec S.A., która objęła 100% udziałów - 7500 szt. udziałów o wartości 1.000,00 każdy. Aktem notarialnym z 20.03.2000 został podwyższony kapitał zakładowy Spółki "Złomhut" Sp. z o.o., a wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął nowy wspólnik STALEXPORT SA. Ponowne podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło - aktem notarialnym z dnia 1.12.2000r. z kwoty 24.926.000,00 do kwoty 26.626.000,00 tj. o kwotę 1.700.000,00. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w liczbie 1.700 szt. po 1.000,00 każdy objęła Huta Ostrowiec S.A. Obecnie udziałowcami Spółki "Złomhut" są: - Stalexport S.A. - 65,45 % - Huta Ostrowiec - 34,55 % Aktem notarialnym z 10.05.2002 nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki "Złomhut" Sp. z o.o. poprzez obniżenie ilości udziałów z 26.626 szt. do ilości 9.798 szt. proporcjonalnie do stanu ich posiadania przez poszczególnych udziałowców. Zmiany te do chwili obecnej nie zostały zarejestrowane w KRS. Przedmiotem działalności spółki jest : - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu - sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu - pozostała sprzedaż hurtowa. - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi - wynajem nieruchomości na własny rachunek W aktywach Spółki występował finansowy majątek trwały, na który składały się udziały w Centrozłomie Warszawa, w której Spółka posiadała 60,42% oraz akcje w Centrozłom - Stalexport S.A. w Gliwicach, w której Spółka "Złomhut" posiadała 99,5% udziału w kapitale zakładowym. W/w spółki ogłosiły upadłość: Centrozłom Warszawa dnia 8.10.2001, zaś Centrozłom - Stalexport Gliwice dnia 28.09.2001 r. Na całość posiadanego finansowego majątku trwałego został dokonany odpis aktualizacyjny w z związku z trwałą utratą jego wartości. Kapitały własne spółki wynosiły na koniec czerwca 2002 roku 9.892 tys. zł. Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2002 wyniosły 9.825 tys. zł. Pomimo dużych trudności związanych z problemami płatniczymi Huty Ostrowiec S.A. spółka osiągnęła zysk na sprzedaży wysokości 106 tys. zł. Ostatecznie po uwzględnieniu pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych zysk netto obniżył się do 94 tys. zł. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej. 1.1.2. Spółki dystrybucyjno-serwisowe "Stalexport - Centrostal Warszawa"S.A. Spółka została powołana aktem notarialnym w dniu 15 listopada 1994 roku. Założycielem spółki był Emitent, który objął wówczas 58% akcji.. Obecnie Emitent posiada 87,9% akcji. Stalexport-Centrostal Warszawa S.A. jest największym dystrybutorem wyrobów hutniczych na terenie centralnej Polski. Przedmiotem działalności Spółki jest: - produkcja metali i wyrobów z metali, - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, - zagospodarowanie odpadów, - budownictwo, - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, - transport lądowy; transport rurociągowy, - działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką, - pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych, - działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami, - obsługa nieruchomości, - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, - pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, - eksport i import w zakresie działalności Spółki oraz prowadzenie składu celnego w zakresie działalności spółki. Poziom aktywów Stalexport-Centrostal Warszawa S.A. na koniec I połowy 2002 roku wynosił 123.442,4 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 26.119,8 tys. zł. W pierwszym półroczu 2002 spółka uzyskała przychody na poziomie 70.955,9 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 11.583,7 tys. zł zaś wynik na sprzedaży minus 838,0 tys. zł. Wynik netto wyniósł 560,3 tys. zł. Do aktywów Spółki należy majątek trwały na który składają się nieruchomości w Warszawie, Białymstoku i Częstochowie oraz maszyny, urządzenia i środki transportowe. Majątek trwały funkcjonuje w postaci dobrze wyposażonych, stale modernizowanych i nowocześnie zorganizowanych baz magazynowo-handlowych w Warszawie oraz w Oddziałach w Białymstoku i Częstochowie. Przedmiot działalności spółek, w których "Stalexport - Centrostal Warszawa" S.A. posiada znaczące udziały przedstawiony jest poniżej: "Stalexport Serwis Centrum Bełchatów" S.A. Spółka powstała 1 września 1996 roku. Przedmiotem działalności spółki jest: - produkcja konstrukcji metalowych i ich części. - budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. - sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych. - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego, wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. - pozostała sprzedaż hurtowa. - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła. - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sklepową. - towarowy transport drogowy. - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. "Stalexport - Metalzbyt" Spółka z o.o. w Białymstoku Spółka powstała 28 czerwca 1991 roku. Przedmiotem działalności spółki jest: - handel detaliczny i hurtowy, eksport, import artykułami przemysłowymi i spożywczymi oraz materiałami inwestycyjnymi i budowlanymi w kraju i zagranicą. - świadczenie usług. - produkcja wyrobów. - prowadzenie składów celnych. - prowadzenie filii, oddziałów i przedstawicielstw w kraju i za granicą. "Petrostal" S.A. w Warszawie: Spółka powstała 24 sierpnia 1993 roku. Przedmiot działalności spółki: - handel hurtowy jak i detaliczny, zarówno w kraju jak i za granicą surowcami, artykułami przemysłowymi i konsumpcyjnymi. - świadczenie usług handlowych w szczególności usług komisu i pośrednictwa handlowego. - świadczenie usług konsultingowych z wyłączeniem doradztwa prawnego. - produkcja i usługi w zakresie branży: surowcowej, paliwowej, elektrycznej i elektrotechnicznej, energetycznej, budowlanej, - świadczenie usług transportowych i spedycyjnych, - prowadzenie składów celnych - po otrzymaniu zezwoleń. - usługi przedstawicielskie - po uzyskaniu koncesji. - usługi finansowe, z wyłączeniem usług ubezpieczeniowych - po uzyskaniu zezwoleń. "Centrostal - Profil" Sp. z o.o. w Krakowie : Spółka powstała 24 maja 2001 roku. Przedmiotem działalności spółki jest: - produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych. - produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych. - produkcja wyrobów wąskich i płaskich i walcowanych na zimno. - produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno. - pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z. - obróbka metali i nakładanie powłok na metale. - obróbka mechaniczna elementów metalowych. - produkcja wyrobów metalowych pozostała. - zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu. - zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych. - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikalii przemysłowych. - sprzedaż hurtowa metali i rud metali. - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. Stalexport Serwis Centrum S.A. Stalexport Serwis Centrum S.A. (SSC S.A.) z siedzibą w Katowicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego dnia 20.04.1995 r. i powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego Sp. z o.o. Spółka jest średniej wielkości firmą handlową działającą w branży wyrobów hutniczych specjalizującą się w sprzedaży wyrobów hutniczych ze stali zwykłych, konstrukcyjnych, wysokostopowych (pełny profil asortymentowy). Stalexport Serwis Centrum S.A. posiada trzy oddziały prowadzące sprzedaż wyrobów: w Katowicach, Opolu oraz we Wrocławiu. Spółka realizuje swoją działalność statutową głównie poprzez: - sprzedaż hurtową metali i rud metali, - obróbkę metali i nakładanie powłok na metale, - magazynowanie i przechowywanie towarów, - zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, - sprzedaż hurtową odpadów i złomu, - pozostałą sprzedaż hurtową wyspecjalizowaną, oraz - produkuje konstrukcje metalowe: - maty zbrojeniowe - siatki budowlane typowe i nietypowe, - strzemiona, - stal zbrojeniową ciętą i giętą wg zapotrzebowania, - stal zbrojeniową ciętą na odpowiednie długości, - stal zbrojeniową w długościach fabrycznych przez podmiot zależny Stal - Bud Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (w trakcie połączenia z SSC S.A.). Obecnie Emitent posiada 97,78 % kapitału zakładowego spółki. Poziom aktywów Stalexport-Serwis-Centrum S.A. na koniec I połowy 2002 roku wynosił 37.440,2 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 24.979,2 tys. zł.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki