Spowolnienie gospodarcze będzie łagodne

2012-01-13 09:54
publikacja
2012-01-13 09:54
Spodziewane spowolnienie gospodarcze w tym roku będzie łagodne. Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w grudniu 2011 roku uległ niewielkiej redukcji, bo tylko o jeden punkt, indeks roczny za ubiegły rok obniżył się do 45 pkt, a indeks kwartalny do 44 pkt. W pierwszym notowaniu na nowy rok indeks roczny spadł o cztery punkty w stosunku do ostatniego notowania za rok ubiegły, do poziomu 41 pkt. Spadki indeksu są jednak dosyć umiarkowane, co może świadczyć, że nie grozi nam gwałtowne załamanie koniunktury.

Głównym czynnikiem wpływającym na pesymistyczne oczekiwania jest rosnąca niepewność rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie w związku kryzysem zadłużeniowym w strefie euro. Jak dotąd można było zauważyć właściwie tylko spowolnienie dynamiki eksportu, bo dane dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej i produkcji sprzedanej przemysłu wskazywały raczej tendencję rosnącą. Odporność na skutki spowolnienia światowej koniunktury zwiększa dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw i banków. Korzystnie również wypada niewielki deficyt handlowy i rosnący eksport netto, co świadczy o konkurencyjności gospodarki. Dobrze rokuje też wyjątkowo niski w ubiegłym roku deficyt finansów publicznych, przy utrzymaniu długu publicznego poniżej wymaganego progu, co pozwoli na utrzymanie obecnego ratingu finansowego. Niemniej należy się liczyć z istotnym i narastającym osłabieniem popytu w tym roku.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 % PKB rocznie.

Indeks kwartalny, półroczny i roczny


Spadki indeksu są, wbrew temu co mnożna było oczekiwać, dosyć umiarkowane, co sugeruje, że spodziewane spowolnienie będzie raczej łagodne. Głównym czynnikiem wpływającym na pesymistyczne oczekiwania jest rosnąca niepewność rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie w związku kryzysem zadłużeniowym w strefie euro, co może prowadzić do osłabienia dynamiki popytu tak wewnętrznego, jak i zagranicznego.

Grudzień 2011


 

 

 

Indeksy szczegółowe


Przedstawiają wpływ poszczególnych czynników na oczekiwany poziom koniunktury. Dotyczą popytu globalnego, finansów, sytuacji makro-ekonomicznej i politycznej.

Indeks popytu globalnego (ocenia konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne).

Indeks popytu, który w grudniu za ostatni kwartał ub. roku zmalał o kolejny punkt do 43 pkt, w pierwszej rocznej prognozie na nowy rok spadł aż do 34 pkt. Chociaż ostatni kwartał ub. roku nie wykazał jeszcze zbyt silnego spowolnienia popytu, co pokazują wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji sprzedanej przemysłu, to należy się tego spodziewać w bieżącym roku. Jak dotąd można było już zauważyć spowolnienie dynamiki eksportu, chociaż eksport netto zaczyna znowu wykazywać pozytywny wkład do wzrostu PKB, bo bardziej maleje dynamika importu. Można się też spodziewać, że malejące przyrosty zatrudnienia oraz rosnące bezrobocie przełożą się na dalsze ograniczenie podwyżek płac, które już przy obecnej inflacji notują realne spadki. To zapewne spowoduje obniżenie tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, obok już malejących wydatków na spożycie publiczne. Wobec pesymistycznych przewidywań koniunktury światowej, a co za tym idzie eksportu, czeka nas ograniczenie wydatków inwestycyjnych, chociaż tutaj możemy liczyć na pewien poślizg czasowy w związku z kontynuacją już rozpoczętych projektów. Pocieszający jest przyspieszający mimo kryzysu na świecie napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, co wynika z poprawiającej się kondycji makroekonomicznej gospodarki.

Indeks finansów
(ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej).

Indeks finansów w zasadzie nie uległ zmianie pozostając w ostatnim kwartale ub. roku na poziomie 46 pkt., a w pierwszym notowaniu nowego roku stracił zaledwie jeden punkt schodząc do 45 pkt. Przedsiębiorstwa pozostają w bardzo dobrej kondycji finansowej, zarówno pod względem płynności jak i rentowności, chociaż wydaje się, że obecnego poziomu rentowności nie uda się utrzymać przez kolejny rok z powodu kurczącego się popytu i rosnących kosztów. Podobnie w bardzo dobrej kondycji znajduje się sektor bankowy, z rekordowymi zyskami w ub. roku, których trudno będzie jednak powtórzyć w roku bieżącym. Chociaż w końcówce roku obserwowaliśmy przyspieszenie akcji kredytowej, to teraz nastąpi z pewnością ponowne spowolnienie na skutek zaostrzonej regulacji i rosnącej niepewności koniunktury. Do zaciągania kredytu nie zachęca też wysoka stopa procentowa, utrzymywana na tym poziomie z powodu słabego złotego i wysokiej inflacji.

Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki).

Indeks makroekonomiczny, znajdujący się od dłuższego czasu poniżej połowy skali, obniżył się w ostatnim kwartale ub. roku o jeden punkt do 42 pkt, ale w pierwszym notowaniu bieżącego roku go odzyskał. Niepokoi wysokie bezrobocie, które wobec pogarszania się perspektyw gospodarki światowej będzie dalej rosnąć. Inflacja utrzymuje się uporczywie powyżej celu inflacyjnego, a wysoki wzrost cen producenta źle wróży na przyszłość. Korzystnie jednak wypada niewielki mimo spowolnienia światowego popytu deficyt handlowy i rosnący eksport netto, co świadczy o konkurencyjności gospodarki. Podobnie dobrze rokuje wyjątkowo niski w ub. roku deficyt finansów publicznych, przy utrzymaniu długu publicznego poniżej wymaganego progu, co pozwoli na utrzymanie obecnego ratingu finansowego.

Indeks polityczny (ocenia wpływ czynników politycznych).


Indeks wpływu czynników politycznych za ub. kwartał utrzymał się na dotychczasowym poziomie 55 pkt., ale w pierwszej prognozie na nowy rok spadł do 47 pkt.


Listopad 2011 r.
Grudzień 2011 r.EKSPERCI, których prognozy uwzględnia Indeks Biznesu PKPP: Tadeusz Chrościcki, Maja Goettig, Ryszard Kokoszczyński, Maciej Krzak, Stanisław Kubielas, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Mateusz Szczurek, Bohdan Wyżnikiewicz.


/PKPP Lewiatan
Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki