REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

2008-09-28 06:00
publikacja
2008-09-28 06:00

Pracownicy, którym w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględniono np. premii uznaniowej, mogą wystąpić o przeliczenie tej podstawy - na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 16/06. Pracodawcy przeliczając tę podstawę powinni uwzględnić pominięte składniki wynagrodzenia i wyrównać wypłacone świadczenia chorobowe. Jakie konsekwencje składkowe niesie za sobą wypłata tych wyrównań?


Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego

Wypłacone pracownikowi wynagrodzenie chorobowe stanowi dla niego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynagrodzenie to nie stanowi natomiast podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W związku z tym od kwoty wypłaconego pracownikowi wyrównania wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie nalicza składek społecznych, ale musi naliczyć składkę zdrowotną. Co istotne, nawet jeśli wypłata wyrównania wynagrodzenia chorobowego dotyczy np. 2006 r., to składkę zdrowotną należy naliczyć w wysokości obecnie obowiązującej.


Przykład

We wrześniu 2008 r. pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie należne za wrzesień br. oraz (na wniosek pracownika) wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za kilkanaście dni sierpnia 2006 r. W 2006 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,75% podstawy wymiaru. Ze względu jednak na to, że wypłata wyrównania wynagrodzenia została dokonana w roku bieżącym, składkę zdrowotną należy obliczyć w wysokości obecnie obowiązującej, czyli 9% podstawy wymiaru. Ważny jest bowiem moment wypłaty wyrównania, a nie okres, którego wyrównanie to dotyczy.


Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego

Dla osób pobierających zasiłek macierzyński i podlegających z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi kwota wypłaconego zasiłku macierzyńskiego (czyli pełna kwota zasiłku przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy). Wynika to z art. 18 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pracodawca wypłacając pracownicy wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, powinien więc od kwoty tego wyrównania naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ale tylko wtedy, gdy z racji pobieranego zasiłku pracownica podlegała tym ubezpieczeniom. Składki na przedmiotowe ubezpieczenia naliczone od kwoty wypłaconego pracownicy wyrównania zasiłku macierzyńskiego pracodawca powinien wykazać w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wyrównania.

W tym przypadku pracodawcy mogą mieć wątpliwości, w jakiej wysokości naliczyć składkę na ubezpieczenia rentowe. Jest to związane z dwukrotnym obniżeniem wysokości stopy procentowej tej składki. Pierwsze obniżenie składki rentowej nastąpiło od 1 lipca 2007 r. (z 13% do 10% podstawy wymiaru), natomiast drugie - od 1 stycznia 2008 r. (z 10% do 6% podstawy wymiaru). Moim zdaniem, od wypłacanego pracownikowi wyrównania zasiłku macierzyńskiego pracodawca powinien naliczyć składkę na ubezpieczenia rentowe w obecnie obowiązującej wysokości, czyli 6% podstawy wymiaru składki. Uważam, że w tym przypadku nie ma znaczenia, jakiego okresu wypłaty wyrównanie dotyczy. Istotne znaczenie ma natomiast to, kiedy wyrównanie zasiłku zostało pracownikowi wypłacone.


Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych

Wypłacone wyrównania, o których mowa, należy wykazać z odpowiednim kodem świadczenia (patrz: ramka).

Kod 315 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego

Kod 316 - wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego

Kod 317 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

Kod 318 - wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Wypłacając pracownikom wyrównanie świadczeń chorobowych za minione okresy, pracodawca nie sporządza korekty dokumentów rozliczeniowych za miesiące, których wyrównania te dotyczą. Wykazuje je w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym dokonuje wypłaty wyrównania.

Wypłacone pracownikowi wyrównanie świadczenia chorobowego pracodawca wykazuje w sporządzonym za daną osobę raporcie ZUS RSA (oddzielnie dla każdego rodzaju świadczenia), wpisując:

  • w bloku III.A. dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
     
  • w bloku III.B. w polu:

01. - właściwy kod tytułu ubezpieczenia (np. 01 10 X X - w przypadku, gdy osoba, której wypłacono wyrównanie nadal jest pracownikiem danego zakładu pracy, 30 00 X X - w przypadku, gdy wyrównanie jest dokonywane ubezpieczonemu, który w dniu wypłaty wyrównania nie podlega ubezpieczeniom u danego płatnika składek),

02. - odpowiedni kod świadczenia/przer­wy, w zależności od rodzaju świadczenia, którego wyrównanie dotyczy,

03. i 04. - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie wypłacanego świadczenia,

05. - liczbę dni, zgodną z okresem wykazanym w bloku III.B. w polu 03. i 04.,

07. - łączną kwotę wypłaconego wyrównania danego świadczenia za cały okres, którego wypłata dotyczy.


Co z odsetkami za zwłokę?

W przypadkach ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków, które przysługują za okres przed dniem ogłoszenia wyroku TK (tj. przed 7 lipca 2008 r.), wypłaty wyrównania zasiłku dokonuje się wraz z odsetkami. Od wypłaconych pracownikowi odsetek z tytułu wyrównania danego świadczenia, pracodawca nie nalicza składek ZUS. Niemniej jednak wypłacając odsetki z tytułu wyrównania danego świadczenia pracodawca powinien wykazać je w raporcie ZUS RSA. W tym celu wypełnia kolejną pozycję tego raportu w następujący sposób:

  • w bloku IV.A. - dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
     
  • w bloku IV.B. w polu:

01. - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 X X,

02. - odpowiedni kod świadczenia/przerwy (taki sam, jak przy wypłacie wyrównania świadczenia),

03. i 04. - taki sam okres, jaki wykazano przy wypłacie wyrównania świadczenia,

05. - liczba dni (zgodna z okresem wykazanym w bloku IV.B w polu 03. i 04.),

07. - łączna kwota odsetek, która przysługuje ubezpieczonemu z tytułu wyrównania świadczenia chorobowego.

Rozliczeniu w dokumentach ZUS nie podlegają wypłacone odsetki za opóźnienie w wypłacie wyrównania wynagrodzenia chorobowego.


Co wykazać w ZUS DRA?

Kwoty wypłaconych wyrównań świadczeń chorobowych wraz z odsetkami należy wykazać w bloku V. deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, odpowiednio w polu:

01. - łączną kwotę wyrównań świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wraz z odsetkami,

02. - łączną kwotę wyrównań świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego wraz z odsetkami.

Natomiast składki emerytalne i rentowe naliczone od łącznej kwoty wypłaconego wyrównania zasiłku macierzyńskiego pracodawca powinien wykazać w polach 10. i 11. bloku IV. deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata tego wyrównania.autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 492 z dnia 2008-09-25
Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki