Skarbiec-TFI SA - FIM Skarbiec Profit Plus raport kwartalny

FIM Skarbiec Profit Plus raport kwartalny

BILANS (w tys. PLN)
24.09.2004 25.06.2004
(*) (*) I. Aktywa 43 531,75 44 239,39
1. Lokaty 42 551,62 42 724,11
- waluty 0,00 0,00
- papiery wartościowe 32 610,35 32 530,29
- jednostki i tytuły uczestnictwa 0,00 0,00
- udziały w sp. z o. o. 0,00 0,00
- wierzytelności 0,00 0,00
- inne 9 941,27 10 193,82
2. Certyfikaty własne 0,00 0,00
3. Środki pieniężne 28,08 249,29
4. Należności 952,05 1 265,99
a) Z tytułu zbytych lokat 0,00 0,00
b) Z tytułu wydanych certyfikatow 0,00 0,00
inwestycyjnych
c) Dywidendy 0,00 0,00
d) Odsetki 952,05 1 265,99
e) z tytułu posiadanych 0,00 0,00
nieruchomości, w tym: - czynszów 0,00 0,00
f) z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00
g) pozostałe 0,00 0,00
II. Zobowiązania 41,30 43,21
1. Z tytułu nabytych lokat 0,00 0,00
2. Z tytułu wystawionych opcji 0,00 0,00
3. Z tytułu wykupionych certyfikatów 0,00 0,00
inwestycyjnych
4. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00 0,00
5. Z tytułu pożyczek i kredytów o 0,00 0,00
terminie spłaty do roku
6. Z tytułu pożyczek i kredytów o 0,00 0,00
terminie spłaty powyżej roku
7. Rezerwa na wydatki 41,30 43,21
8. Zobowiązania z tytułu wpłat na 0,00 0,00
certyfikaty inwestycyjne
9. Pozostałe 0,00 0,00
III. Aktywa netto (I - II) 43 490,45 44 196,18
IV. Kapitał 43 513,62 43 863,76
1. Wpłacony 51 142,00 51 142,00
2. Wypłacony (wielkość ujemna) -7 628,38 -7 278,24
V. Zakumulowane, nierozdysponowane 1 311,53 959,24
przychody z lokat netto
VI. Zakumulowany, nierozdysponowany -1 154,15 -338,74
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
VII. Wzrost (spadek) wartości lokat -180,55 -288,08
ponad cenę nabycia
VIII. Kapitał i zakumulowany wynik z 43 490,45 44 196,18
operacji, razem (IV + V+/-VI+/-VII)
Liczba zarejestrowanych certyfikatów 435 356,000 438 942,000
inwestycyjnych
Wartość aktywów netto na certyfikat 99,90 100,69
inwestycyjny (PLN)
Przewidywana liczba certyfikatów 435 356,000 438 942,000
inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na 99,90 100,69
certyfikat inwestycyjny (PLN) (*) - ostatni dzień wyceny w kwartale;
wycena według stanów, cen oraz
wartości na poprzedni dzień RACHUNEK WYNIKU ( w tys. PLN) Pozycje rachunku wyniku III KWARTAŁ KWARTAŁY 2004
2004 (*) NARASTAJĄCO
(*) (**) I. Przychody z lokat 515,51 1 878,43
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00
2. Odsetki 512,24 1 875,16
3. Odpis dyskonta 3,27 3,27
4. Przychody z nieruchomości 0,00 0,00
5. Dodatnie różnice kursowe (saldo) 0,00 0,00
6. Pozostałe 0,00 0,00
II. Koszty operacyjne 163,22 566,91
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 162,88 565,88
2. Wynagrodzenia dla dystrybutorów 0,00 0,00
3. Opłaty dla depozytariusza i inne 0,34 1,03
opłaty związane z prowadzeniem
rejestru aktywów funduszu
4. Usługi w zakresie rachunkowości, w 0,00 0,00
tym: - prowadzenie rejestru certyfikatów 0,00 0,00
inwestycyjnych
5. Usługi wydawnicze, w tym 0,00 0,00
poligraficzne
6. Usługi prawne 0,00 0,00
7. Opłaty za zezwolenia oraz 0,00 0,00
rejestracyjne
8. Odsetki od zaciągniętych kredytów 0,00 0,00
i pożyczek
9. Amortyzacja premii 0,00 0,00
10. Ujemne różnice kursowe (saldo) 0,00 0,00
11. Audyt 0,00 0,00
11. Pozostałe 0,00 0,00
III. Koszty pokrywane przez 0,00 0,00
towarzystwo
IV. Koszty operacyjne netto (II - III) 163,22 566,91
V. Przychody z lokat netto (I - IV) 352,29 1 311,53
VI. Zrealizowany i niezrealizowany -707,88 -1 334,70
zysk (strata) 1. Zrealizowany zysk (strata) ze -815,41 -1 154,15
zbycia lokat: w tym: z tytułu różnic kursowych: 0,00 0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego 107,53 -180,55
zysku (straty) z wyceny lokat: w tym: z tytułu różnic kursowych: 0,00 0,00
VII. Wynik z operacji (V +/- VI) -355,59 -23,17

Liczba zarejestrowanych certyfikatów 435 356,000 435 356,000
inwestycyjnych
Wynik z operacji na jeden certyfikat 0,00 0,00
inwestycyjny
Przewidywana liczba certyfikatów 435 356,000 435 356,000
inwestycyjnych
Rozwodniony wynik z operacji na jeden 0,00 0,00
certyfikat inwestycyjny
(*) - ostatni dzień wyceny w kwartale;
wycena według stanów, cen oraz
wartości na poprzedni dzień (**) - Fundusz rozpoczął działalność w
dniu 8 grudnia 2003 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W
AKTYWACH NETTO (w tys. PLN) Funduszu Inwestycyjnego
Mieszanego SKARBIEC- PROFIT
PLUS
III KWARTAŁ II KWARTAŁ I KWARTAŁ 2004 (*) 2004 (*) 2004 (*) (**) I. Zmiana wartości aktywów
netto: 1. Wartość aktywów netto 44 196,18 52 843,83 0,00
na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za -355,59 -1 369,41 1 701,83
okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto 352,29 380,98 578,26
b) zrealizowany zysk -815,41 -338,74 0,00
(strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) 107,53 -1 411,65 1 123,57
niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto -355,59 -1 369,41 1 701,83
z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów 0,00 0,00 0,00
funduszu (razem) a) z przychodów z lokat 0,00 0,00 0,00
netto
b) ze zrealizowanego zysku 0,00 0,00 0,00
(straty) ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w -350,14 -7 278,24 51 142,00
okresie sprawozdawczym
(razem), w tym: a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 51 142,00
zbytych certyfikatów
inwestycyjnych
b) z tytułu wykupionych -350,14 -7 278,24 0,00
certyfikatów inwestycyjnych
6. Zmiana wartości aktywów -350,14 -7 278,24 51 142,00
netto z tytułu zmian w
kapitale
7. Łączna zmiana aktywów -705,73 -8 647,65 52 843,83
netto w okresie
sprawozdawczym (3 - 4 +/- 5) 8. Wartość aktywów netto 43 490,45 44 196,18 52 843,83
na koniec okresu
sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów 42 849,23 47 065,74 51 878,79
netto w okresie
sprawozdawczym
II. Zmiana liczby
certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby
certyfikatów inwestycyjnych
w okresie sprawozdawczym, w
tym: a) liczba wydanych 0,000 0,000 511 420,000
certyfikatow inwestycyjnych
b) liczba wykupionych -3 586,000 -72 478,000 0,000
certyfikatów inwestycyjnych
c) saldo zmian liczby -3 586,000 -72 478,000 511 420,000
certyfikatów inwestycyjnych
2. Zmiana liczby
certyfikatów inwestycyjnych
narastająco od początku
działalności funduszu, w
tym: a) liczba wydanych 511 420,000 511 420,000 511 420,000
certyfikatow inwestycyjnych
b) liczba wykupionych -76 064,000 -72 478,000 0,000
certyfikatów inwestycyjnych
c) saldo zmian liczby 435 356,000 438 942,000 511 420,000
certyfikatów inwestycyjnych
III. Zmiana wartości
aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny: 1. wartość aktywów netto 100,69 103,33 100,16
na certyfikat inwestycyjny
na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto 99,90 100,69 103,33
na certyfikat inwestycyjny
na koniec okresu
sprawozdawczego
3. procentowa zmiana -0,79% -2,56% 3,16% wartości aktywów netto na
certyfikat inwstycyjny w
okresie sprawozdawczym
4. minimalna i maksymalna
wartość aktywów netto
na certyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny
Maksymalna wartość aktywów
netto na certyfikat
inwestycyjny
PLN 99,90 103,62 103,33
dzień 24.09.2004 2.04.2004 26.03.2004
Minimalna wartość aktywów
netto na certyfikat
inwestycyjny
PLN 97,03 98,88 99,60
dzień 6.08.2004 14.05.2004 15.01.2004
5. wartość aktywów netto
na certfikat inwestycyjny
według ostatniej wyceny w
okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny
PLN 99,90 100,69 103,33
dzień 24.09.2004 25.06.2004 26.03.2004
IV. Procentowy udział w
aktywach netto: kosztów operacyjnych, w 0,38% 0,40% 0,43% tym: - wynagrodzenia 0,37% 0,39% 0,43% towarzystwa

(*) - ostatni dzień wyceny w kwartale; wycena według
stanów, cen oraz wartości na poprzedni dzień (**) - fundusz rozpoczął działalność w dniu 8 grudnia 2003 r. ZESTAWIENIE LOKAT na dzień 24
września 2004 roku ( w tys PLN) (*) Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego
SKARBIEC- PROFIT PLUS Składniki lokat ilość wartość na wartość wg udział w
dzień cen nabycia aktywach
bilansowy (%) I. Papiery wartościowe 33 652 32 610,35 32 158,68 74,91% dopuszczone do publicznego
obrotu: 1. Papiery wartościowe notowane 33 614 32 236,53 31 785,91 74,05% na rynku regulowanym: 1.1 Obligacje skarbowe (Skarb 33 614 32 236,53 31 785,91 74,05% Państwa RP): - obligacje o stałym 33 614 32 236,53 31 785,91 74,05% oprocentowaniu, nominał 1 000 PLN
- o terminie wykupu powyżej 12 33 614 32 236,53 31 785,91 74,05% miesięcy: PL0000101440 / DK0809 / 13 762 13 169,57 12 912,88 30,25% 22.08.2009
PL0000101259 / DS0509 / 4 245 4 058,64 4 078,60 9,32% 24.05.2009
PL0000101473 / DS1109 / 14 007 13 376,69 13 121,23 30,73% 24.11.2009
PL0000102679 / PS0507/ 12.05.2007 600 617,13 631,26 1,42% PL0000101887 / PS1005 / 600 605,82 622,50 1,39% 12.10.2005
PL0000102331 / PS1106 / 400 408,68 419,44 0,94% 12.11.2006
2. Papiery wartościowe 38 373,82 372,77 0,86% nienotowane na rynku regulowanym: 2.1 Bony Skarbowe 38 373,82 372,77 0,86% - o terminie wykupu do 6 38 373,82 372,77 0,86% miesięcy, nominał 10 000 PLN
PL0000002911/ TB41215/ 15.12.2004 38 373,82 372,77 0,86% buy-sell-back
RAZEM LOKATY 33 652 32 610,35 32 158,68 74,91%
Papiery wartościowe, o których Wynik z wyceny udział w aktywach
mowa w art.3 ust.3 Ustawy - Prawo (%) o publicznym obrocie i inne
transakcje terminowe Razem 9 083,91 20,87% Opcja CALL SG Option Europe / 3 028,63 6,96% t.w. 22.04.2009 na kwotę 14.631.401,- PLN
Opcja CALL Societe Generale / 3 028,63 6,96% t.w. 22.04.2009 na kwotę 14.631.401,- PLN
Opcja CALL SG Securities North 3 026,65 6,95% Pacific / t.w. 22.04.2009 na
kwotę 14.621.866,- PLN
Transakcje IRS kwota Wynik z wyceny udział w aktywach
nominalna/data rozpoczęcia/data (%) zakończenia Fundusz jest
płatnikiem stałej stopy Razem 857,36 1,97% stopa stała: 6% - okres odsetkowy 724,09 1,66% 12 mies. Nominał 13.762.000,- termin zakończenia 22.04.2009
stopa stała: 6% - okres odsetkowy -99,16 -0,23% 12 mies. Nominał 14.007.000,- termin zakończenia 22.04.2009
stopa stała: 6% - okres odsetkowy 232,43 0,53% 12 mies. Nominał 4.245.000,- termin zakończenia 22.04.2009
RAZEM 9 941,27 22,84%
ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT (w tys. PLN) PORÓWNANIE STANU LOKAT 24.09.2004 r.(*) 25.06.2004 r.(*) Opis Wartość Udział w Wartość Udział w
rynkowa Aktywach rynkowa Aktywach
(%) (%) Bony skarbowe 373,82 0,86% 0,00 0,00% Obligacje (bez odsetek) 32 236,53 74,05% 32 530,29 73,53% Odsetki 952,05 2,19% 1 265,99 2,86% Papiery wartościowe razem z 33 562,40 77,10% 33 796,28 76,39% odsetkami Środki pieniężne 28,08 0,06% 249,29 0,56% Inne Aktywa 9 941,27 22,84% 10 193,82 23,04% Razem Aktywa 43 531,75 100,00% 44 239,39 100,00% (*) - ostatni dzień wyceny w kwartale; wycena według stanów, cen oraz wartości na poprzedni
dzień kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-05
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG 0,61% 64 010,67
2017-11-21 17:15:00
WIG20 0,85% 2 489,08
2017-11-21 17:15:00
WIG30 0,87% 2 863,76
2017-11-21 17:15:00
MWIG40 0,19% 4 838,84
2017-11-21 17:15:00
DAX 0,88% 13 169,00
2017-11-21 17:35:00
NASDAQ 1,06% 6 862,48
2017-11-21 22:02:00
SP500 0,65% 2 598,92
2017-11-21 21:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl