REKLAMA

Shoper S.A.: Zakończenie sprzedaży akcji

2021-07-08 17:02
publikacja
2021-07-08 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Zakończenie sprzedaży akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej 7.731.628 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:
W dniach 22 – 28 czerwca 2021 roku miło miejsce przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych.
W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021 roku miało miejsce przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.

2. Data przydziału akcji:
Akcje zostały przydzielone w dniu 5 lipca 2021 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:
W ramach sprzedaży akcji oferowanych było 7.731.628 akcji.

4. Stopa redukcji:
Stopa redukcji wyniosła:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 92,492%,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0,000%.

5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy:
W ramach sprzedaży złożono zapisy na 15.412.305 akcji, w tym na :
- 8.304.189 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
- 7.108.116 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach sprzedaży:
W ramach sprzedaży przydzielono 7.731.628 akcji, w tym:
- 623.512 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
- 7.108.116 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

7. Akcje były sprzedawane po cenie równej 47 zł.

8. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:
Zapisów na akcje dokonało 2.991 osób i instytucji, w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 2.719 osób,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 272 instytucji;

9. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach sprzedaży:
Akcje przydzielono 2.991 osobom i instytucjom, w tym w ramach:
- Transzy Inwestorów Indywidualnych – 2.719 osobom,
- Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 272 instytucjom.

10. Sprzedaż akcji nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży wynosiła 363.386.516 zł.

12. Łączny koszt sprzedaży.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów sprzedaży, w tym kosztów według ich tytułów oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży, przypadającego na jedną akcję oferowaną, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

14. Akcje zostały nabyte w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki