REKLAMA
WEBINAR

Shoper S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

2023-05-16 16:16
publikacja
2023-05-16 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-16
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. ("Spółka") informuje, że uchwałą nr 8 z dnia 16 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SHOPER S.A. postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. postanowiło przeznaczyć kwotę w wysokości 12 929 150,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na wypłatę dywidendy w następujący sposób:

• kwotę 281 150,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom posiadającym akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, to jest kwotę 0,01 zł (słownie: zero złotych 01/100) na jedną akcję serii A, akcje serii B, akcje serii C,

• kwotę 12 648 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom posiadającym akcje serii D, będące akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5.000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, to jest kwotę 31,62 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 62/100) na jedną akcję serii D

Dzień dywidendy został ustalony na: 10 sierpnia 2023, a termin wypłaty został ustalony na:
19 października 2023 roku.

Jednocześnie Emitent przypomina, że zgodnie ze Statutem Spółki akcje serii D ulegną umorzeniu z chwilą, gdy łączna dywidenda wypłacona ich właścicielom począwszy od 15 kwietnia 2021 roku osiągnie wartość 32 648 000 zł. Oznacza to, że w związku z wypłatą w dniu 20 lipca 2022 roku dywidendy z zysku za rok 2021 w kwocie 20 000 000,00 zł przypadającej na akcje serii D, w momencie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w kwocie uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 16 maja 2023, to jest: 12 648 000 zł, akcje serii D stracą uprzywilejowanie co do dywidendy, a następnie zostaną umorzone.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Shoper S.A. ("Company") informs that by
Resolution No. 8 dated May 16th 2023 the Annual General Meeting of
SHOPER S.A. has decided to pay the dividend from the Company's profit
for the financial year 2022.


The Annual General Meeting of SHOPER S.A. decided to allocate the amount
of PLN 12,929,150.00 (twelve million, nine hundred and twenty-nine
thousand, one hundred and fifty złoty, 00/100) for dividend payment as
follows:


• PLN 281,150.00 (two hundred and eighty-one thousand, one hundred and
fifty złoty, 00/100) shall be paid to shareholders holding Series A
shares, Series B shares, Series C shares, i.e., PLN 0.01 (zero złoty,
01/100) per Series A share, Series B share and Series C share,


• PLN 12,648,000.00 (twelve million, six hundred and forty-eight
thousand złoty, 00/100) shall be distributed to shareholders holding
Series D shares, which are non-voting shares carrying preference with
respect to dividend, entitling their holders to receive dividends 5,000
times higher than dividends payable to holders of non-preference shares,
i.e., PLN 31.62 (thirty-one złoty, 62/100) per Series D share.


The dividend day was set for 10 August 2023 and the payment of the
dividend - on 19 October 2023.


The Issuer recalls that according to the Company's Articles of
Association, series D shares will be redeemed from the moment when the
total dividend paid to its holders as of April 15, 2021, reaches PLN
32,648,000. This means that in connection with the payment on July 20,
2022 of the 2021 profit dividend of PLN 20,000,000.00 attributable to D
shares, when the 2022 profit dividend in the amount adopted by the
Annual General Meeting of Shoper S.A. on May 16, 2023, that is: PLN
12,648,000 is paid, D shares will lose their dividend preference and
will be redeemed.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-16 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-05-16 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki