REKLAMA

Shoper S.A.: Otrzymanie oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Program Motywacyjnego dla Pracowników

2023-08-17 20:57
publikacja
2023-08-17 20:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-17
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Program Motywacyjnego dla Pracowników
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w związku upływem drugiej rocznicy dopuszczenia akcji Spółki do obrotu oraz złożeniu przez Spółkę uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, podmiotów zależnych i współpracujących („Program Motywacyjny dla Pracowników”, „Program”) listów przyznających warranty subskrypcyjne, Spółka otrzymała dzisiaj ostatnie oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) serii B od osób uprawnionych. W związku z powyższym Spółka informuje, iż łączna, maksymalna ilość imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii F, która zostanie wyemitowana wyniesie 19 655 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) warrantów.

W ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników Warranty zostaną objęte wyłącznie przez menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Shoper S.A. niebędących Członkami Zarządu Spółki.

Spółka informuje, iż Warranty zostaną objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona będzie w formie zdematerializowanej, tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Prawo do objęcia Akcji serii F wynikających z Programu Motywacyjnego dla Pracowników będzie mogło być zrealizowane przez osoby uprawnione nie wcześniej niż od dnia 20 września 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku. Objęcie akcji przez osobę uprawnioną nastąpi po przedstawieniu przez nią wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu ceny emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN za akcję.

Program został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2021 r. uchwałą nr 4 w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla pracowników lub współpracowników Spółki, jej podmiotów zależnych lub współpracujących oraz uchwałą nr 5 w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Celem Programu Motywacyjnego dla Pracowników było zwiększenie motywacji osób związanych z realizacją strategii Spółki i budowanie długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Wprowadzenie Programu miało również na celu stabilizację kadr Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date of drafting: 17 August 2023


Subject: Receipt of statements on acquisition of series B
subscription warrants entitling to acquire Company shares under the
Employee Incentive Program


Legal basis: Article 17 sec. 1 MAR - confidential information


The Management Board of Shoper S.A. (the "Company", the "Issuer")
announces that in connection with the passing of the second anniversary
of the admission of the Company's shares to trading and the submission
by the Company to eligible participants of the incentive program for
employees and associates of the Company, its subsidiaries and
cooperating entities (the "Employee Incentive Program", the "Program")
of letters granting subscription warrants, the Company has today
received the last statements on acquisition of subscription warrants
(the "Warrants") of series B from eligible persons. Accordingly, the
Company announces that the total maximum number of registered,
non-transferable Series B subscription warrants ("Warrants") entitling
to subscribe for the same number of Series F ordinary shares to be
issued will be 19,655 (in words: nineteen thousand six hundred and
fifty-five) warrants.


Under the Employee Incentive Program, the Warrants will be taken up only
by managers, employees and associates of Shoper S.A. Group companies who
are not members of the Company's Management Board.


The Company informs that the Warrants will be taken up free of charge,
and the issue will be conducted in dematerialized form, i.e. the rights
from the Warrants will come into existence when they are recorded for
the first time in a securities account.


The right to acquire Series F Shares resulting from the Employee
Incentive Program will be exercisable by eligible persons no earlier
than from September 20, 2023 and no later than December 31, 2024.
Acquisition of shares by an eligible person will take place upon his/her
presentation of the required documents and payment of the issue price of
PLN 0.10 per share.


The program was adopted by the Extraordinary General Meeting of the
Company on April 15, 2021, by Resolution No. 4 on the organization and
implementation of an incentive program for employees or associates of
the Company, its subsidiaries or cooperating entities, and Resolution
No. 5 on the issue of registered subscription warrants with deprivation
of pre-emptive rights of existing shareholders, a conditional increase
in the Company's share capital with deprivation of pre-emptive rights of
existing shareholders.


The purpose of the Employee Incentive Program was to increase the
motivation of those involved in implementing the Company's strategy and
building long-term growth in the Company's value, thereby increasing the
value of shares held by shareholders. The introduction of the Program
was also aimed at stabilizing the Company's personnel.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-17 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-08-17 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki