REKLAMA

Shoper S.A.: Dopuszczenie akcji do obrotu

2021-07-07 18:27
publikacja
2021-07-07 18:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-07
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Dopuszczenie akcji do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 707/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujących papierów wartościowych Spółki:

a] 9.277.950 (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b] 9.277.950 (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c] 9.559.100 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

każda o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).

Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimMESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Marcin Kuśnierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki