REKLAMA
PIT 2023

Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

2017-05-11 14:43
publikacja
2017-05-11 14:43

Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - m.in. złagodził regulacje zakazujące biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową.

Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów
Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów
fot. Dominik Pisarek / / FORUM

Większość z kilkudziesięciu przyjętych poprawek ma charakter legislacyjny. Wśród zmian merytorycznych uznanie Sejmu znalazła propozycja, która przewiduje, że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały pierwotnie wykluczone przez Sejm.

Chodzi m.in o: usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej; wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki; usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki.

Przyjęte poprawki przewidują, że biegli rewidenci mogliby świadczyć usługi badania historycznych informacji finansowych do prospektu, weryfikować pakiety konsolidacyjne; potwierdzać spełnienie warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych. Poprawka umożliwia też biegłym rewidentom świadczenie usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Biegli rewidenci będą też mogli oceniać zgodność informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń. Poza tym mogliby świadczyć usługi "poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków".

Zastrzeżono, że świadczenie tych usług możliwe będzie jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.

Ponadto Sejm zgodził się z poprawką, która modyfikuje przepis odnoszący się do Komisji Nadzoru Audytowego. Zgodnie z nią osoby wchodzące w skład Komisji Nadzoru Audytowego utworzonej na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają funkcje do czasu powołania Komisji Nadzoru Audytowego. Minister finansów i rozwoju ma powołać KNA nie później niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w kwietniu uchwalił Sejm. Projekt przedłożył rząd.

W założeniu nowe przepisy mają na celu wdrożenie regulacji unijnych, określających nowe zasady wykonywania audytu w spółkach. Według resortu finansów ustawa ma ponadto służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi.

Ustawa tworzy specjalny katalog Jednostek Zainteresowania Publicznego obejmujący m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. W czasie prac parlamentarnych do projektu ustawy wprowadzono rządowe autopoprawki m.in. dot. rozszerzenia czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Chodziło o to, aby firma audytorska nie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usług audytorskich i doradczych.

Przepisy te krytycznie oceniała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, a także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk argumentował w toku prac parlamentarnych, że kierunek, w którym zmierza autopoprawka jest oczekiwany przez znaczną część środowiska osób wykonujących usługi audytu i doradcze. Przypomniał, że UOKiK stwierdził, iż na rynku tych usług występuje oligopol. "Można powiedzieć, że te regulacje, które zaproponował rząd PiS, idą w kierunku demonopolizacji tych usług" - podkreślił. Mówił, że podniesie się też bezpieczeństwo firm korzystających z audytu i doradztwa.

Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w JZP - przyjęto 5-letni maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń. Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być w tym celu powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego.

mmu/ dym/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki