REKLAMA

Sejm zajmie się zmianami w ustawie o SN i poprawkami Senatu do ustaw ws. 14. emerytury i pierwszeństwa pieszych

2021-02-23 18:43
publikacja
2021-02-23 18:43
Sejm zajmie się zmianami w ustawie o SN i poprawkami Senatu do ustaw ws. 14. emerytury i pierwszeństwa pieszych
Sejm zajmie się zmianami w ustawie o SN i poprawkami Senatu do ustaw ws. 14. emerytury i pierwszeństwa pieszych
fot. Łukasz Błasikiewicz / / Kancelaria Premiera RP

Sejm, który w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie zajmie się prezydenckim i senackim projektami zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Posłowie rozpatrzą też poprawki Senatu do ustawy ws. czternastej emerytury oraz do ustawy wprowadzającej zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, Sejm w środę rozpocznie prace od debaty nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada przedłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich ponad 20 lat oraz uzupełnienie trybu wyłaniania kandydatów na prezesów izb Sądu Najwyższego.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli jest to konieczne "dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej".

Na mocy innej z zaproponowanych w prezydenckim projekcie zmian "ma na celu zagwarantowanie możliwości wyboru prezesa SN". Zgodnie z obecnym zapisem ustawy prezes SN kierujący pracą danej izby tego sądu jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów tej izby.

Podobny projekt zmiany ustawy o SN, tyle że węższym zakresie, przygotował także Senat. Również ten projekt zakłada wydłużenie o dwa lata - do kwietnia 2023 r. - terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego od wyroków zapadłych po 1997 r.

Drugie czytania obu projektów - prezydenckiego i senackiego - wstępnie zaplanowano na czwartek.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), w tym m.in. deskorolek elektrycznych.

Według projektu kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Sejm rozpatrzy też projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt autorstwa grupy posłów PiS zakłada podwyższenie progów dochodowych, od których możliwe jest udzielanie pomocy pieniężnej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Według uzasadnienia, chodzi o umożliwienie udzielenia pomocy szerszej grupie osób uprawnionych. Zwiększeniu ulegną również stawki możliwej do udzielenia przez szefa UdSKiOR pomocy. Zmiany pozwolą szefowi tego Urzędu udzielić pomocy pieniężnej dwa razy w roku (obecnie raz na 12 miesięcy).

W Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu zmiany Prawa energetycznego, który przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Jego operatorem (OIRE) ma być operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli o podatku akcyzowym, którego celem jest uszczelnienie rynku obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym. Resort finansów informował, że wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. elektronizacja - od przyszłego roku przedsiębiorcy będą składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co ma umożliwić automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

W porządku obrad jest rządowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowela została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Nie powstanie także, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji – centrum administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące: określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej. Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady Legislacyjnej, a także zakłada także utworzenie Rządowego Centrum Analiz, którego szefa powołuje premier.

Sejm zajmie się poselskim projektem zmian w Kodeksie karnym autorstwa PiS, który przewiduje uzupełnienie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i dostosowanie ich do regulacji unijnych oraz m.in. zawieszenie biegu terminów przedawnienia karalności czynów w związku ze stanem epidemii.

Posłowie rozpoczną także prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają umożliwić prowadzenia sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne, na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie.

W czwartek wieczorem odbędą się głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Senat proponuje zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia tak, by świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści. Druga poprawka zakłada inne źródło finansowania czternastek (zamiast Funduszu Solidarnościowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych).

Zgodnie z ustawą pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

Posłowie będą też głosować nad poprawką Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Senacka poprawka doprecyzowuje przepis dotyczący zakazu korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W przepisie przewidziano, że zakaz dotyczy nie tylko sytuacji przechodzenia przez przejście, ale również wchodzenia.

Sejm ma zająć się też wnioskiem Senatu o odrzucenie ustawy o służbie zagranicznej. Ustawa zakłada oprócz utworzenia odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Najwyższym stopniem będzie minister-pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Ustawa przewiduje też zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 r. Instytutowi Pamięci Narodowej. W myśl przyjętych poprawek dyplomata może być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta; sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów-specjalnych. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/

Źródło:PAP
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki