Sejm uchwalił budżet na 2017 rok

Sejm w piątek wieczorem w sali kolumnowej uchwalił przyszłoroczny budżet z maksymalnym dopuszczalnym deficytem w wysokości 59,3 mld zł. Wcześniej odrzucono wszystkie poprawki opozycji, a przyjęto wszystkie poprawki PiS. Ze względu na protesty opozycji obrady przeniosły się do sali kolumnowej. Wciąż kwestią sporną pozostaje, czy głosowanie nad budżetem zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.

Sejm uchwalił budżet na 2017 rok
Sejm uchwalił budżet na 2017 rok (fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM)

W głosowaniu nad całością budżetu wzięło udział 236 posłów, za głosowało 234 posłów, przeciw było 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z ustawą budżetową na przyszły rok dochody budżetu państwa wyniosą ponad 325 mld zł, a wydatki - ponad 384 mld zł; maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

Rząd założył, że w 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc.

Zdaniem rządu ustawa spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

Prawie wszystkie poprawki opozycji - ponad 300 - zablokowano. W głosowaniu nad tym blokiem poprawek wzięło udział 236 posłów, wszyscy opowiedzieli się za ich odrzuceniem. Zblokowano także poprawki PiS. W głosowaniu w sprawie bloku dziesięciu poprawek PiS głosowało 237 posłów, 235 opowiedziało się za, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przed przerwą ogłoszoną ok. godz. 15. posłowie przyjęli dwie poprawki PiS, a odrzucili kilka wniosków opozycji, w tym o odrzucenie projektu budżetu. Po przerwie związanej z protestem posłów opozycji ws. zmian zasad obecności dziennikarzy w Sejmie i zablokowaniem przez posłów mównicy, nastąpiła zmiana reguł głosowania budżetu oraz miejsca obrad na salę kolumnową. Na wniosek przewodniczącego komisji finansów publicznych Jacka Sasina marszałek Marek Kuchciński zdecydował o połączeniu wszystkich pozostałych poprawek opozycji i wniosków mniejszości w jeden blok oraz połączeniu pozostałych poprawek PiS w drugi blok.

Wśród przyjętych dwunastu poprawek PiS znalazła się zmiana przewidująca przeznaczenie dodatkowych pieniędzy w budżecie resortu spraw wewnętrznych na zwiększenie o 1000 liczby etatów w policji.

Przesuwa ona 62 mln 600 tys. zł z wydatków na świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego na wydatki: Centralnego Biura Śledczego (7 mln 520 tys. zł), jednostek terenowych policji (o 3 mln 510 tys. zł), komend wojewódzkich policji (o 6 mln 150 tys. zł) oraz komend powiatowych (45 mln 420 tys. zł).

Ponadto do budżetu włączono poprawkę zwiększającą o 1 mln 900 tys. zł wpływy z opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego. Pieniądze te miałyby zasilić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (1 mln 500 tys. zł) oraz rezerwę ogólną (400 tys. zł).

Inna przyjęta poprawka zmniejsza o 2 mln zł wydatki Kancelarii Sejmu i o 1,5 mln zł Kancelarii Senatu, przeznaczając te środki na zwiększenie rezerwy ogólnej. Kolejna zasila tę rezerwę kwotą 5 mln zł pochodzącą ze zmniejszenia wydatków majątkowych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Budżet bez dobrej zmiany

Budżet bez dobrej zmiany

Budżet państwa na rok 2017 jest projektem kontynuacji polityki fiskalnej z ostatnich 25 lat – czyli nieustannego zadłużania obywateli z powodu rosnących transferów socjalnych. To polityka osłabiająca rozwój kraju.

Przyjęto też poprawkę zmniejszającą o 3 mln zł wydatki na Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem tych pieniędzy na ochotnicze straże pożarne.

Zgodnie z inną poprawką zwiększone o 11 mln 981 tys. zł zostaną wydatki Instytutu Pamięci Narodowej, kosztem zmniejszenia o tę sumę rezerwy ogólnej. Zmniejszenie o 6 mln zł wielkości rezerwy ogólnej przewiduje też poprawka podwyższająca o tę kwotę wydatki Państwowej Inspekcji Pracy.

Przyjęto też poprawkę zmieniającą plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakłada ona zwiększenie o 13 proc. funduszu wynagrodzeń w związku z koniecznością utworzenia nowych etatów.

Wcześniej, na początku grudnia, sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła nieliczne spośród prawie 290 zgłoszonych poprawek do projektu budżetu na 2017 r. i opowiedziała się za jego przyjęciem.

Zdecydowano wtedy m.in., by zwiększyć o 121 mln 80 tys. zł rezerwę ogólną, kosztem m.in. zmniejszenia o 2,7 mln zł wydatków Sądu Najwyższego i NIK, o 3,8 mln zł wydatków Rzecznika Praw Obywatelskich, o 7,8 mln zł budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), o 3,8 mln zł wydatków GIODO, o 1,5 mln zł wydatków Krajowego Biura Wyborczego, o 15,1 mln zł budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, o 36,5 mln wydatków IPN, o 1 mln zł wydatków Rzecznika Praw Dziecka, o 10 mln zł budżetu resortu sprawiedliwości i o 35,7 mln zł wydatków Krajowej Rady Sądownictwa. W efekcie rezerwa ogólna premiera zwiększy się do ponad 221 mln zł.

Wprowadzono wówczas też poprawkę komisji sprawiedliwości o zmniejszeniu o 9,7 mln zł wydatków sądów powszechnych oraz poprawkę komisji obrony, przesuwającą 99,6 mln zł w ramach budżetu MON na podwyżki wynagrodzeń.

Zmniejszono także o ponad 75 mln zł wydatki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia społeczne. Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zdecydowano również o zmniejszeniu o ok. 13 mln zł środków na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem ich na działalność ośrodków adopcyjnych. Poparcie komisji zyskała też poprawka umożliwiająca podwyższenie wynagrodzeń - o 253 zł - funkcjonariuszom Służby Więziennej, analogicznie jak w pozostałych służbach mundurowych.

Przyjęto zmianę w planie finansowym Funduszu Pracy wprowadzając do niego nowe koszty - związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zarezerwowano na ten cel 70 mln zł, zmniejszając koszty w innych pozycjach planu Funduszu.

Głosowanie zgodne z prawem?

Po kilkugodzinnej przerwie i przeniesieniu się do sali kolumnowej komisja regulaminowa zarekomendowała przyjęcie projektu uchwały ws. wykładni Regulaminu Sejmu, stanowiącego, że zmiana sposobu prowadzenia głosowania może polegać także na łącznym głosowaniu poprawek. Według PO, taki projekt to złamanie regulaminu Sejmu.

Część posłów opozycji przeszła do sali kolumnowej, ale nie brała udziału w obradach, zarzucali oni jednocześnie, że podczas głosowań nie ma kworum; oceniono, że głosowania były nielegalne.

W głosowaniu nad budżetem na 2017 rok udział wzięło 236 posłów, za jego uchwaleniem było 234, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał - takie informacje podał marszałek Sejmu Marek Kuchciński po głosowaniu. Klub PiS liczy 234 posłów.

PO, Nowoczesna i PSL zażądały od marszałka Kuchcińskiego zwołania na 20 grudnia posiedzenia Sejmu "uznając za nielegalne obrady w Sali Kolumnowej". Liderzy tych trzech ugrupowań wystosowali pismo w tej sprawie do marszałka Sejmu.

Wiceszef klubu PiS Marek Suski odnosząc się do zarzutów opozycji podkreślił, że w piątkowych głosowaniach w Sali Kolumnowej Sejmu było kworum; wszystko odbyło się zgodnie z prawem i konstytucją, to także opinia sejmowych prawników. "Było kworum. Ono wynosi 231 posłów, a głosowało 236" - stwierdził.

Suski zaznaczył, że każdy poseł opozycji mógł zjawić się na sali i brać udział w głosowaniach. Nie zgodził się z tym, że posłowie opozycji na Sali Kolumnowej nie byli dopuszczani do zgłaszania wniosków formalnych. Zapewnił, że dostęp do mównicy w Sali Kolumnowej nie był blokowany.

"Nie tylko według mnie, ale i według prawników sejmowych, wszystko jest zgodne z prawem, zgodnie z konstytucją" - mówił Suski. Według niego, głosy były liczone przez sekretarzy i zapisywane, sporządzane były protokoły z każdego głosowania.

Po zakończeniu głosowań marszałek Kuchciński w piątek przed północą zamknął posiedzenie. Po zamknięciu posiedzenia na sali plenarnej wciąż znajdowała się grupa posłów opozycji.

Pojawiły się również głosy, że niektórzy posłowie, m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisali listę obecności już po zakończeniu obrad.

Schetyna: Złożymy zawiadomienie do prokuratury

Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział w sobotę złożenie zawiadomień do prokuratury ws. głosowań nad budżetem, które odbyły się w piątek w Sali Kolumnowej Sejmu. "Wszyscy, którzy łamali prawo, muszą liczyć się z tym, że za to odpowiedzą" powiedział lider Platformy.

Schetyna spotkał się z dziennikarzami po posiedzeniu Zarządu Krajowego PO. Na pytanie, czy planuje zawiadomienia do prokuratury, powiedział: "Na pewno tak; będziemy to sprawdzać, ponieważ ta lista, którą widzieliśmy wczoraj, to lista hańby, kłamstwa, a nie lista obecności legalnego posiedzenia Sejmu. Wszystkich tych, którzy łamali prawo wczoraj, wszyscy oni muszą liczyć się z tym, że za to odpowiedzą".

Ocenił, że piątkowe wydarzenia w Sali Kolumnowej to złamanie demokracji parlamentarnej i elementarnych zasad. Podkreślił, że budżet został przyjęty w nielegalny sposób.

Awantura w Sejmie, okupacja mównicy

(fot. Adam Chelstowski / FORUM)

Chaos w Sejmie. Kilkudziesięcioosobowa grupa posłów opozycji okupuje mównicę sejmową w proteście przeciw wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby. Posłowie odśpiewali hymn narodowy. Skandowali do marszałka "Przywróć Posła!" i "Demokracja!".

Michał Szczerba z PO zabrał głos w sprawie planowanych zmian obsługi przez media prac Sejmu. Miał ze sobą kartkę z napisem: "Wolne media w Sejmie". Nie podporządkował się poleceniu Marszałka o opuszczenie mównicy, co spowodowało wykluczenie z obrad i zarządzenie przerwy w obradach. 

W pewnym momencie ze strony ław PiS padły okrzyki: "stójcie dalej!". W odpowiedzi posłowie okupujący mównicę odkrzyknęli: "uciekajcie", a do kilku wychodzących w tym momencie z sali sejmowej posłów PiS wołali: "nie wracajcie".

Ze strony sali zajmowanej przez PiS słychać było śpiew i skandowanie: "cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje". Na to posłowie opozycji odpowiadali skandując: "wolne media".

Posłowie opozycji wciąż są obecni 

PAP/IAR

Źródło: Bankier24
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~PIS_to_bandyci

Skoro głosy liczyło dwóch nieobecnych posłów, to prawie na pewno PIS sfałszował wyniki głosowania.

! Odpowiedz
3 0 ~obiektywna

ustawa tak ważna jak budżetowa powinna mieć przypisane głosowanie większości 2/3 posłów ., nie 231 .
To śmiech, jak nie musieli się starać !

! Odpowiedz
5 4 ~PISOUT

Nie mogę się ciągle nadziwić, że ludzie głównie dzielą się na tych co popierają jedną albo drugą hołotę PIS, lub PO, PSL, Nowoczesną, SLD itd. Przecież to dokładnie to samo, tyle że w PIS-ie dochodzą zapędy dyktatorskie i fanatyzm religijny... Jeżeli chcecie zmian to głosujcie na partie, które mają dobry program wyborczy. Sprawdźcie sobie stronę Kongresu Nowej Prawicy i jej program, w zasadzie jest tam wszystko czego potrzeba do rozwoju kraju. Mnie tylko nie podoba się ich ideologiczny brak poparcia dla eutanazji i aborcji.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 10 ~widz

Dziwne.... w TVN i Russia Today dokładnie taki sam przekaz, i tak samo pokazany. Oni już tak oficjalnie razem tworzą programy?

! Odpowiedz
10 6 ~Jan

Pis zrobi wszystko by zostać przy korycie ,jak będzie trzeba strzelać do ludzi to to zrobi, PiS to wierni wyznawcy komunizmu

! Odpowiedz
4 3 ~ss

POwinien oddac władzę, bo POseł w trybie zgłoszenia POprawki PO raz kolejny wyrabia głuPOty za co zostaje wywalony z sali? Demokracja!

! Odpowiedz
4 9 ~Adam

Wszystko to co dzieje się w Polsce robią polskie partie na zamówienie zachodnich liberałów z Niemiec i Francji. Chcą w swoich krajach pokazać że wybranie partii prawicowej doprowadzi do "zamachu na wartości demokratyczne" tak jak jest rzekomo w Polsce. Obywatele UE mają mieć wrażenie że nie ma alternatywy dla rządów liberałów. Czy można mówić że PO, Nowoczesna to partie działające w interesie Polski? Na pewno NIE!!! Wizyty KODziarzy w Brukseli odbierających instrukcje dalszego postępowania to część dalsza tego teatrzyku. Im chodzi o wybory w Niemczech i Francji a fałszywy obraz Polski ma im pomóc w zachowaniu władzy !

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 4 ~CarycaKatarzyna

Panie Kaczyński,jeżeli nie zrobi pan w Polsce porządku,to niestety będę zmuszona zainterweniować

! Odpowiedz
2 6 ~len

Konstytucja demokracja na parawanach a za nimi kręcenie lodów na całego . Przykład , sąd w Krakowie zamiast dbać o przestrzeganie prawa sami kradną 10 mln. zł.

! Odpowiedz
4 9 ~RyszardP

Nie ma znaczenia jakie będą koszty i ofiary, stołki trzeba odzyskać a emerytury SBekom przywrócić!

! Odpowiedz
3 6 ~GenerałKiszczak

Tak trzymać panie Błaszczak,odwagi towarzyszu Piotrowicz

! Odpowiedz
10 4 ~Katarzyna

Kaczyński zawsze był niezadowolony ,że w Polsce doszło do okrągłego stołu ,marzyło mu się wielkie powstanie które obali komunizm,w wyniku którego zginą setki tysięcy ludzi,minimum to co działo się w Rumunii,teraz kto wie jego marzenie może się spełni,będzie miał powstanie,będzie miał ofiary

! Odpowiedz
2 5 ~Adam

Kasiu wracaj do szkoły, do gimnazjum i pobaw się lalkami a sprawy dorosłych zostaw dorosłym zamiast pisać takie idiotyzmy.

! Odpowiedz
3 3 ~Jan

Ciekawe jak jeszcze długo Gazeta Ruska Codzienna będzie kłamać

! Odpowiedz
3 17 ~genglupoty

Najzabawniejsze, że wodza KOD jakoby broniącego demokracji nikt demokratycznie nie wybrał

! Odpowiedz
7 3 ~abc

ile ci PIS płaci przyznaj się, bo nie posądzam cię o głupotę

! Odpowiedz
4 5 ~rodzic odpowiada ~abc

Też nie płacisz alimentów, że podziwiasz KODerastów ?

! Odpowiedz
3 2 ~gf odpowiada ~rodzic

A ty co żonę lejesz ze z PISem trzymasz, czy byłoes kumplem prokuratora za czasów stanu wojennego? Co to za argumenty? Przyjdź kiedyś sam porozmawiaj z ludźmi, zapytaj po co są. Wyciągasz jedną rzecz jednego człowieka i na tym próbujesz ułożyć obraz całości. .,. bardzo katolickie współczuję ttwoim dzieciom

! Odpowiedz
2 2 ~Heniek odpowiada ~abc

Z pewnością Ty zarobiłeś więcej przez 8 lat korzystając z dobrodziejstw PO.... w przeciwieństwie do większości Polaków.

! Odpowiedz
4 14 ~Bolo

Grzechu i Rychu chcą przejąć władzę w Polsce w sposób demokratyczny - przy pomocy bojówek Antify i KODu. Taka wschodnia wersja demokracji.......

! Odpowiedz
3 10 ~zez

1. Zablokuj mównicę w głównej sali obrad Sejmu
2. Zrób awanturę, że obrady zostały przeniesione gdzie indziej
3. ...
4. Profit?

! Odpowiedz
0 3 ~abc

zez jak to ? ty jako Polak najbardziej na tym skorzystasz i przestań głupio trollować

! Odpowiedz
2 9 ~polskadogorynogami

Piszę to już od dawna! Każda próba wzmocnienia naszego państwa jest wściekle atakowana!!!
To co wyprawia Wiertnicza z Czerską i Lisłykiem nie mieści się w żadnych standardach pracy dziennikarskiej. Czy do pomyślenia jest, że redaktorek naczelny szmatławca wzywa do obalenia legalnego rządu?!!!

! Odpowiedz
1 0 ~gala

Czy masz na myśli gazetę, której "urodziny" zaszczycił swą obecnością nasz prezydent??

! Odpowiedz
2 1 ~-lordb

Jak ktoś jest w stanie uwierzyć nie mając namacalnych dowodów - to uwierzy we wszystko. Niestety wszystkie media naciągają fakty

! Odpowiedz
3 12 ~Krzysiek

Myślę, że Partia Oszołomów i Nowoczesna, które nawołuje do zamieszek i obalenia demokratycznie wybranego rządu powinny być zdelegalizowane?
Oglądałem relacje spod sejmu gdzie skandowali z KOD dziwnym rynsztokowym językiem -pewnie zgodnie ze standardami europejskimi o których to tyle mówią??

! Odpowiedz
12 4 ~Władimir

Dobra robota panie Kaczyński,gdy zlikwiduje pan opozycję,zapraszam pana do Moskwy,tam zostanie pana mianowany naszym namiestnikiem,będzie pan w naszym imieniu sprawował rząd,a co do Błaszczaka - generał Kiszczak byłby z pana dumny,spasiba

! Odpowiedz
13 5 ~Tomek

Kaczyńskiemu marzy się monarchia dziedziczna ,z braku potomka pewnie usynowi Brudzińskiego

! Odpowiedz
3 15 ~kapitannemo

Młodzi przeciw ubeckim dziadom!

! Odpowiedz
4 12 ~candada

KOD częścj składowe:kierownictwo ruchu zaślepione chęcią władzy,między nimi kremlowscy agenci wpływu, aktywiści zmanipulowani przez WSI 24 zwykli ludzie. Ot cały KOD.

! Odpowiedz
2 14 ~kapucha

Ten "pobity" przez policję to zwolniony redaktorek z TVP Kultura, który nam wprowadzał kulturę z Czerskiej!!!

! Odpowiedz
3 6 ~kiloluzu

Chesz czytac prawde? Niezalezna.pl,prawy.pl,wpolityce.pl,pch24.pl ,bankier. Reszta kłamie.

! Odpowiedz
6 3 ~prawda

nie ma to jak dobry kawał o poranku

! Odpowiedz
3 12 ~polllokoloooooo

Michał Broniatowski,resortowe dziecko,redaktor Forbes Polska określa instrukcje jak zrobic Majdan w Polsce. Kreml zaciera ręce. Agenci wpływu w natarciu. TVP ma problemy w nadawaniu na poludniu polski. Zagraniczne media szczują na polski rząd. Ciekawe kiedy zdrajcy wezwą na pomoc tzw siły pokojowe. Zdrajcy atakują Polskę

! Odpowiedz
2 9 ~Bogdan

Z wielką troską pytam o zdrowie psychiczne prowokatora Diduszki od Sierakowskiego.Dzięki powszechnie znanej z prawdomówności stacji TVN i Wyborczej,cały świat widział OSTATNIE CHWILE,prowokatora Diduszki ku chwale Sierakowskiego.

! Odpowiedz
4 9 ~igrek

Zdrajcy narodu Polskiego i aferzyści z UB plują narodowi w twarz

! Odpowiedz
11 9 ~preczzPIS

Jeśli w sali kolumnowej można sobie ręcznie liczyć głosy, bez obecności opozycji, potem po czasie dopisywać się na listę itp, to czemu PISy nie idą od razu do budki z piwem głosować ? będzie taniej, bo konstytucyjnie to i tak nie jest.

! Odpowiedz
4 12 ~nihil

III pokolenie UB walczy z III pokoleniem AK,

nihil novi sub sole...

! Odpowiedz
0 15 ~wasa

Wesołych Świąt, radości i pokoju dla wszystkich ludzi dobrej woli!

! Odpowiedz
8 9 ~AS

To się tu dziś Ubole, kaci AK i NSZ uaktywnili. 2000 to jak widać stanowczo za dużo!!!

! Odpowiedz
11 14 ~Obserwator

Co młodszemu pokoleniu to przypomnę że za Gierka też tak było fajnie jak za PIS, tylko niestety to rozdawnictwo było z pożyczonych pieniędzy za granicą, i szybko się skończyło, a dług został. I dlatego później było tylko gorzej, stanem wojennym Jaruzelskiego się kończąc.

! Odpowiedz
8 11 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 4 ~Paweł

Wolność,równość,demokracja

! Odpowiedz
18 12 ~Polska

Sorry, ale Schetyna: goń się. Brawo budżet 2017.

! Odpowiedz
5 14 ~as

Demokracja to dygtatura większości która zawsze jest głupia

! Odpowiedz
5 2 ~poco

Ciekawa i zupełnie nienormalna interpretacja. Większość jest zawsze zwyczajna, głupich ludzi jest dokładnie tyle samo co ludzi inteligentnych.

! Odpowiedz
0 5 ~dr odpowiada ~poco

Poziom inteligencji w społeczeństwie jest stały, tylko ludzi przybywa.

! Odpowiedz
10 9 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
14 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
16 15 ~Obywatel

Przestańcie kłamać, Nie uchwalił - złamano prawo. Konieczna jest reasumpcja głosowania.

! Odpowiedz
8 8 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 13 ~Krzysztof

Kaczyński musi bardzo się bać skoro ostatnio tyle policji w Warszawie było podczas stanu wojennego

! Odpowiedz
10 16 ~TeżNieLubiePiSu

Obie ustawy i tak zostały by przegłosowane większością rządową... Wykluczenie posła... No rzeczywiście powód do okupowania mównicy i blokowania pracy rządu... Masakra co za oszołomstwo i wyreżyserowana histeria. Ludzie wykażcie się inteligencją...

! Odpowiedz
0 10 ~Paweł

Wolność,równość ,demokracja

! Odpowiedz
9 17 ~Kamil

Nie ma co ewidentnie widać że to była próba zamachu stanu. Problem polega na tym że PO i Nowoczesna poza krzykiem nic nie mają do zaoferowania. Bo powiedzie szczerze wiecie jaki oni mają program poza tym że chcą wrócić na stołki????

! Odpowiedz
2 8 ~KACZORTOKŁAMCA

ok zgadam się ale to nie znaczy że PIS może robi co che. W naszym kraju są inne partie jest ich około 20 proszę poczytać i się zainteresować a nie ciągle widzę tylko narzekanie na PO i nowoczesną. Większość ludzi myśli, że nie ma innej alternatywy. Jest tylko trzeba chcieć. A pislam trzeba tępić bo to sekta!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~liczman odpowiada ~KACZORTOKŁAMCA

To nie sekta tylko legalnie działająca partia obecnie posiadająca większość parlamentarną i najwyzszą liczbę potencjalnych wyborców. Sektą więc raczej są zaślepieni nienawiścią jej przeciwnicy.

! Odpowiedz
13 8 ~Jan

Nasuwa się analogia z grudniem 70 i wydarzeniami w Kopalni Wujek ,wtedy władze komunistyczne wydały rozkaz strzelania do demonstrantów.Pytanie jak zachowa się PiS,czy minister Błaszczak zachowa się jak generał Kiszczak

! Odpowiedz
9 14 ~Krogul

To co piszesz to twoje pobożne życzenia. Strzelała to PO do górników w Jastrzębiu parę lat temu.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~Krogul

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 3 ~kaczortodyktator odpowiada ~Krogul

Jakoś tego nie widziałem, ale pis to samo dobro I DLATEGO TRZEBA POPIERAĆ PISLAM no weź się zastanów!!!!!!!!!!!!!!, są inne alternatywy. Ludzie interesujcie się czytajcie chodzi o przyszłość tego kraju, waszych dzieci.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 9 ~Karol

Panie ministrze Błaszczak mam nadzieję ,że pan nie wyda rozkazu policji żeby strzelała do demonstrujących

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
11 16 ~AntyKomor

Zobaczcie sobie na YT dzisiejsza wypowiedz komorowskiego - nienawiść i nawoływanie do przemocy nawet Adolf Hitler ustępował mu w mówię nienawisci
W TVN tego nie pokazali

! Odpowiedz
3 5 ~Pislamtrzebaleczyć

Nienawiść gdzie tam była nienawiść w jego wypowiedzi. Człowieku zobacz sobie kaczora jak mówi, albo polityków pis jak mówią. Ciągle obrażają tych co ich nie popierają. Poczytaj trochę, pooglądaj trochę więcej z różnych źródeł to na pewno cie wyprowadzi z błędu jakim jest pislam

! Odpowiedz
3 5 ~PZPRbis

Nie ośmieszaj się pistrolu, ja oglądałem wystąpienie Brudzińskiego, widać że wzorował się na klasykach z okresu głębokiej komuny - Gomułce i Cyrankiewiczu. Wstyd, plują na komunę a sami robią to samo.

! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 6 ~kit

wojna Polsko polska widzę już na całego twardy elektorat pisu jucz obudzony

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 13 ~koko

TvPis to karykatura telewizji,nawet nie może zapewnić wam sygnału w całej Polsce

! Odpowiedz
5 3 ~koko

Teraz mo?ecie sobie wreszcie odbi? ,tyle koryt jest jeszcze do obsadzenia,na pewno skr?ca?o was z zawi?ci ,?e nie jeste?cie przy korycie ,teraz wreszcie mo?ecie by? przy korycie ,ale uwa?ajcie ?re? powoli ,bo inaczej mo?ecie dosta? skr?tu kiszek

! Odpowiedz
10 9 ~CarycaKatarzyna

Panie pośle Suski podaje swoje nazwisko Katarzyna II Aleksiejewna Wielka,urodzona jako Zofia Fryderyka Augusta,czy pan jest kontent ?

! Odpowiedz
14 11 ~chcęwolności

Nadająca sygnał TVP „amerykańska” spółka Emitel roi się od byłych pracowników komunistycznych służb. Problem rozrasta się. Mam nadzieję, że polskie służby już wkroczyły do akcji, bo wygląda to na klasyczną operację… tak, ataku na państwo.

! Odpowiedz
1 1 ~zgniłyimprerializm

Hahahah, PISlamowcy, proponuję sprawdzić w internecie harmonogram prac serwisowych prowadzonych przez tę "amerykańską spółkę", co to niby blokuje sygnał. U mnie ostatnio była przerwa techniczna wykazana w planie prac serwisowych. Ale według was to już jest ZAMACH!!!! Jesteście żałośni i plujecie jadem.. Trochę więcej inteligencji by się przydało bo jak szara masa idziecie za swoim "wodzem"...
Brakuje jeszcze hasła "zgniły imperializm"

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 15 ~wolnemedia

Oto jak jesteście manipulowani kochani Polacy:
- poseł Liroy mówi, że poprzedniego dnia zamówiono 1000 kanapek do Sejmu - „spontaniczna” demonstracja została zarejestrowana zgodnie z przepisami wcześnie, było na niej całe wyposażenie. - to samo dotyczy demonstracji na Krakowskim Przedmieściu - uczestnicy wydarzeń mówią o jakimś „planie” (Kijowski, Scheuring-Wielgus) - Scheuring przyłapana na próbie wniesienia do Sejmu megafonu (a miało być spontanicznie!) - Okazuje się, że wieczorem pod Sejmem pod koła rzucali się antifowcy – niezbędna jest tu koordynacja międzyorganizacyjna, to tak łatwo się nie dzieje. - Broniatowski wrzuca na FB instrukcję jak się robi majdan - GW robi w piątek wieczorem aferę z chwilowej awarii radaru i elektryczności, że niby PiS zablokował ruch powietrzny w kraju.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 18 ~wyborca

Opozycja tym ostatnim wyczynem całkowicie się zbłaźniła. Choć nie głosowałem na PIS to teraz widzę, że nie ma dla nich sensownej alternatywy.
To co PO i Nowoczesna wyprawiają to szczyt manipulacji i obłudy.

! Odpowiedz
3 2 ~arek

Cha cha cha. Ale się obśmiałem.

! Odpowiedz
2 5 ~PISLAMTOZŁO

Jest alternatywa są inne partie. W tym kraju mamy dużo partii proszę poczytać.Jak się nie spodoba to trzeba założyć własna i wyrzucić w końcu tą hołotę, która rozdaje nasze ciężko zarobione pieniądze za darmo. I tak te pieniądze nie idą na dzieci tylko w większości na alkohol itp. a wystarczyło dać darmowe przedszkola i żłobki.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 8 ~wolnemedia

Michał Broniatowski, redaktor naczelny miesięcznika Forbes (niemiecko-szwajcarski kapitał RASP), który był na kijowskim Majdanie i znany jest z radykalnie antypisowskich poglądów, podzielił się na Facebooku radami o tym, co musi się stać, żeby zrobić Majdan, czyli bardzo brutalną, a pewnie i krwawą próbę obalenia rządu.

! Odpowiedz
7 10 ~namarginesie

Dodajmy, że Broniatowski to syn wysokiej rangi UBeka. Ale to oczywiście nie ma znaczenia:)

! Odpowiedz
6 6 ~CarycaKatarzyna

Pośle Suski jest pan tutaj ,halo

! Odpowiedz
10 6 ~koko

Ile tutaj pisowców ,jak tam przy korycie

! Odpowiedz
5 10 ~jan

Powinieneś wiedzieć przez 8 lat siedzieliście i chapaliście ogłaszając papierowy wzrost PKB i tucząc aferzystów na VATcie i lewych zleceniach vide Sąd Apelacyjny w Krakowie

! Odpowiedz
7 5 ~Robert

Do Rady Ocalenia Dojnej Zmiany wejdą również Beata Szydło - znawczyni szopek,poseł Suski znawca historii powszechnej,Andrzej Duda - notariusz

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
12 8 ~Jan

Lada dzień powstanie Rada Ocalenia Dojnej Zmiany z prokuratorem PRL Piotrowiczem na czele

! Odpowiedz
11 9 ~Jan

Przy okazji Łukaszenka pewnie da kilka rad Kaczyńskiemu jak wprowadzić system białoruski

! Odpowiedz
16 10 ~Jan

Zapomniałem jest jeszcze Białoruś,w ostatnich miesiącach PiS bardzo dobrze wypowiadał się o Łukaszence,może wspomoże Kaczyńskiego brygadą ,pułkiem,bo przecież można zabijać demokrację cudzymi rękoma,

! Odpowiedz
9 9 ~doidioty

PiS też bardzo dobrze wypowiadał się o Trumpie. I co ty na to mądralo? Zatkało kakao?

! Odpowiedz
16 8 ~Jan

Kaczyński zadzwoni po pomoc do Orbana,bo gdzie mógłby zadzwonić,orban to jego mentor i jedyny przyjaciel

! Odpowiedz
9 10 ~Janekpancerny

Dzwoń szybko po bratnią pomoc do ZSRR.

! Odpowiedz
18 9 ~Jan

PiS zachowuje się jak komuniści 1981 ,tylko brakuje aby Błaszczak dał zgodę na strzelanie do ludzi

! Odpowiedz
8 13 ~zomochwat

Jako były zomowiec wiesz lepiej.

! Odpowiedz
6 11 ~cv

W czasie wojny domowej, zamieszek.
Bandyci napadają na domy mieszkania, kradną, gwałcą i mordują.
To co zrabują sprzedają za granicą, samochody, wasze telewizory 4K, kina domowe.
To jest teraz na ukrainie.
Nawołujcie do zamieszek, konfrontacji.
Wojna przyjdzie do waszego domu.

! Odpowiedz
4 7 ~młody

Tusk i Komoruski juz przebieraja nóżkami. Znowu chcą wrócić na stołki. Jakie przemowy, jakie odezwy do narodu. Obawiam się że z pomocą kasy od swoich zachodnich kolezków może im się udać.
Ale że ludzie nie widzą że znowu ci sami ludzie będą kręcić lody?

! Odpowiedz
2 2 ~pislamtrzebatępić odpowiada ~młody

to w puścmy do sejmu inne partie jest ich wiele tylko nie pislam ludzie opamiętajcie się

! Odpowiedz
1 2 ~Daniel odpowiada ~pislamtrzebatępić

Były wybory, spałeś? PIS ma mandat do rządzenia

! Odpowiedz
9 17 ~bkb2

To musiało być teraz zorganizowane bo jeszcze oprócz trybunału pozostał Malarz Kominów w Brukseli.... On ma jeszcze kadencję do końca czerwca 2017 czyli pól roku.... To jest ostatnia deska ratunku dla Układu Post k () munistycznego w Polsce ......aby sparaliżować legalne działanie władz w Warszawie.... Dawny ściek polityczny który teraz jest opozycją jest przerażony bo nie wiele może zrobić i wielu miejscach Polski grozi im upadek także w regionach i małych miejscowościach.....Są zszokowani że mimo takiej gigantycznej pracy polegającej na opluwaniu rządu i sponsorowaniu mediów prywatnych ich zabiegi nie wiele dają a wręcz przeciwnie poparcie dla PIS wzrasta....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 9 ~SSC

Spójrz na inwestycje i PKB, potem rozmawiajmy.

! Odpowiedz
7 11 ~benzyna6zł odpowiada ~SSC

Masz rację "zielona wyspa" Tuska PKB 0,7%, teraz 3%.

! Odpowiedz
5 1 ~CCS odpowiada ~SSC

Spójrz na zatrudnienie i bezrobocie i dopiero porozmawiamy.

! Odpowiedz
14 6 ~Jan

Kaczyński pewnie niedługo zadzwoni po bratnią pomoc z Węgier - dodatkowe czołgi będą bardzo pomocne

! Odpowiedz
3 14 ~cv

Zastanów się czy wszyscy z twojej rodziny przeżyją gdyby doszło do wojny domowej.
Do której zachęcasz i nawołujesz.
Może wleziesz na minę i urwie ci nogę.
Może bandyci napadną na twój dom i wyłupią ci oko aby odebrać ci pieniadze.
Takie rzeczy dzieją się w czasie wojny domowej - teraz na ukrainie.

! Odpowiedz
4 8 ~kondonek

Ty byś zadzwonił po bratnia pomoc do ZSRR ?

! Odpowiedz
5 5 ~mniejszezło

Nie zadzwoni - tacy jak ty już zakłócili wczoraj nadawanie tv, dziś wyłączą telefony.

! Odpowiedz
2 2 ~Jan

Janie nie kalaj imienia swego i mego. Dla nie wtajemniczonych wyjaśniam że jest dwóch Janów identycznie się podpisujących. Jednak jeden nie podziela poglądów drugiego. Kto umie czytać będzie wiedział który to który.

! Odpowiedz
11 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 6 ~cv

Masz auto, fajny telewizor.
Podjudzaj do zamieszek. Do wojny.
Przyjdzie silniejszy i ci to odbierze.
Przy okazji zgwałcą ci żonę.
Takie rzeczy dzieją się gdy jest wojna domowa.
Nie bedzie go obchodzić czy jesteś z Pis czy PO.
Dzisiaj tak jest na ukrainie, było w Jugosławii.

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 5 ~prawda

Do tej pory to członek PO zamordował w Łodzi członka PiS i drugiego ranił.

! Odpowiedz
15 6 ~Jan

To tylko kwestia czasu jak PiS - owcy będą mordować opozycję

! Odpowiedz
5 6 ~cv

Głupku, wojna domowa dotknie i twoją rodzinę.
Bez względu na to czy jesteś z PiS cz PO.
Będziesz się modlił aby żona wróciła żywa gdy pójdzie zdobyć jedzenie.
Aby syn przeżył gdy pójdzie po opał.
Daleko nie trzeba szukać
Odnajdziesz córkę gwałconą tygodniami w jakimś domu.
Tak wyglądała wojna w Jugosławii.
Widzę, że tego pragniesz.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 ~krwawyjanek

Na razie to zamordowano członka PiS w Łodzi, a drugiego ciężko raniono i zrobił to członek PO.
Ale dla złodzieja każdy inny człowiek to też złodziej. Tak samo jest z tobą Jasiu? Chciałbyś zrobić porządek z Pisem?

! Odpowiedz
4 11 ~MacGawer

"Po godz. 16 w niedzielę zakończyła się demonstracja przed Sejmem. "

Byli sb-cy zgarneli lemingow na dołek pod sejmem i po 48h wypuscili ich do domów. Jak to się mówi przyzwyczajenie drugą naturą.

! Odpowiedz
4 12 ~MacGawer

Aha, zidentyfikowano ofiarę zamieszek ktorą "zabili i uciekł". Nazywa się Wojciech Diduszko i jest mężem dziennikarki "Krytyki Politycznej" (tak, ta sama "firma" 11 XI ściągnęła Niemców do pacyfikacji grup rekonstrukcyjnych). Pomimo braku talentu aktorskiego odpowiednio obrobiony przekaz po poszedł w świat. Jednak następnym razem radze zatrudnić Krzysztofa Pieczyńskiego, on wam wszystko zagra i nie trzeba będzie wydawac tyle kasy na obróbkę materiału video by wyglądało wiarygodnie.

ps.Takie pytanie do statystów z tego widowiska - dostaliście przynajmniej herbatę i kanapke?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 8 ~Sławek

Niestety tak to teraz będzie wyglądało ,opozycja w jednej sali ,PiS w drugiej,pewnego razu obudzimy się ze zmienioną konstytucja ,ze zmienioną nazwą kraju -Kaczystan- od pani rzecznik PiS dowiemy się,że była odpowiednia ilość posłów do zmiany konstytucji ,będziemy musieli jej uwierzyć na słowo,ponieważ na sali nie było posłów opozycji,dziennikarzy,a kamery sejmowe nie były włączone,tak to teraz ma wyglądać ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 ~cv

Podjudzaj a będziesz walczył o kaszę.
Zbierał gałęzie aby mieć ciepło w domu.
Chodził po wodę do stawu.
Tak jak na ukrainie.

! Odpowiedz
4 5 ~sławzomo

Napisał były esbek, który chciałby mieć zamiast Polski Tuskomenistan

! Odpowiedz
3 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 7 ~cv

Nie siej głupku nienawiści.
Bo jak ci zgwałcą córkę na ulicy podczas zamieszek to będziesz płakał.
Z zgwałcą bo będą mogli - bo tak się dzieje wszędzie na świecie gdy dochodzi do takich rzeczy.

! Odpowiedz
7 8 ~dd

To jest opozycja?Najpierw pastowany kaban,blazen Szczerba a teraz facet kladacy sie na ulicy-to jest dno,ktory debil to wymyslil?

! Odpowiedz
9 15 ~Powstanie

Ludzie związani z KOD zadabitiwali emitel i wyłączyli na MUX3 telewizje Polska

To już jest stan wojenny !

Marsz na dom kijowskiego i petru czas zaczac !!

Kibice wszystkich klubów pod domy rebeliantów marsz

! Odpowiedz
3 11 ~cv

Nie bądź głupi.
Oni tylko czekają na zadymę.
Już udawali, że Policja bije demonstrantów.

! Odpowiedz
3 4 ~no_problem odpowiada ~cv

Ale demonstrować chyba jeszcze można? Cóż stoi na przeszkodzie żeby ci co palili znicze przed domem generalissimusa polskiego Wolskiego vel Jaruzelskiego, stanęli przed domem
Kijowskiego, Schetyna, czy Petru? Przecież ci drudzy demonstrują pod domem Kaczyńskiego, więc w czym problem?

! Odpowiedz
5 8 ~icotynato

Nadająca sygnał TVP „amerykańska” spółka Emitel roi się od byłych pracowników komunistycznych służb. Problem rozrasta się. Mam nadzieję, że polskie służby już wkroczyły do akcji, bo wygląda to na klasyczną operację… tak, ataku na państwo.

! Odpowiedz
4 3 ~cv odpowiada ~no_problem

Teraz trzeba spokoju.
Unikać konfrontacji.

! Odpowiedz
1 1 ~9827465224 odpowiada ~icotynato

Pisałem o tym niżej ;)

! Odpowiedz
13 5 ~OjciecDyrektor

Skończmy z tą farsą,po co nam parlament ,po co partie ,proponuję rządy jeno osobowe ,kandydat już jest - mogę tylko zdradzić ,że mieszka na Żoliborzu,przy okazji można by było potroić fundusz kościelny i stworzyć fundusz na rzecz Radia Maryja - rocznie 20 mln złotych ,tak na dobry początek

! Odpowiedz
9 16 ~cv

Jak Petru ze Schetyną zrobią zamach stanu to w internecie już nie popiszesz.
Po prostu go nie będzie.
TV też nie pooglądasz bo ją wyłączą.
Tak to wygląda.

! Odpowiedz
3 5 ~OjciecDonald

20 mln zł przy przewałkach PO na miliardy? Co ty bajkopisarzu miałeś z matematyki? Aha, pewnie jesteś historykiem po moskiewskiej szkole.

! Odpowiedz
2 1 ~kaczortokłamca odpowiada ~OjciecDonald

aha czyli znowu wybieramy mniejsze zło tak to u nas jest zamiast poczytać zainteresować się i wybrać inne partie, a nie ciągle walczyć PO i zasrany pislam. Przecież kaczorowi o to chodzi żeby skłócić naród bo łatwiej się takim rządzi. A ludzie go popierają masakra normalnie sekta

! Odpowiedz
2 2 ~Ja

http://m.empik.com/niebezpieczne-zwiazki-andrzeja-leppera-kto-naprawde-go-zabil-sumlinski-wojciech,p1129877296,ksiazka-p

! Odpowiedz
1 10 ~Rafael

Tylko idiota wydaje więcej niż zarabia, więc tymi krótkimi słowami można opisać wszystkie rządy III RP

! Odpowiedz
1 5 ~j314

Zgadzam się z opinią. Ale należy zauważyć, że wydawały więcej nie tylko wszystkie rządy III RP, ale także, prawie wszystkie rządy UE.

! Odpowiedz
0 0 ~kredyciarz

Ktoś kto ma kredyt to przeczyta i możesz dostać w dziób ;-)

! Odpowiedz
15 8 ~SynBiskupa

Wstyd i hańba dla Polski! Rządam nowych wyborów

! Odpowiedz
6 12 ~cv

Emitel odciął TV publiczną na znacznej powierzchni kraju wczoraj w trakcie wystąpienia szydło.
Schetyna z Petru jednak przygotowali zamach stanu.

! Odpowiedz
2 9 ~cv

http://wpolityce.pl/polityka/319958-nasz-news-krrit-sprawdzi-zamieszanie-z-sygnalem-tvp-wyjasnienia-firmy-emitel-nie-zamykaja-problemu

To już nie są żarty.
Zastanówcie się nad sobą.
Bo jak zginie przez nienawiść polityczną twoja żona, córka czy syn to już będzie za późno na opamiętanie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~9827465224 odpowiada ~cv

Nasze Państwo chyba trochę nam przysnęło! Nie jest prawdą twierdzenie że 'nie można dać się sprowokować', bo prawo zawsze i bez wyjątków ma być przestrzegane i egzekwowane. Ponadto mało osób o tym wie, ale pewne firmy mają w swoje strukturze osoby dawniej i obecnie związane z firmami 'na 3 literki' i... w związku z tym nasze Państwo ma teoretycznie nie tylko wpływ na działanie tych firm, ale i wiedzę co się w nich obecnie dzieje! Piszę teoretycznie bo widać że pewne mechanizmy nie do końca działają! Może przydał by się komuś urlop, albo przeniesienie na jakieś mniej wymagające stanowisko?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 4 ~cv odpowiada ~9827465224

Legalnie wybrana władza nie moźe dać się sprowokować.
O to tylko chodzi.
Aby wynik poszedł świat.
Wtedy stracimy wszyscy.
Każdy z nas. Jedni życie inni majątek.

! Odpowiedz
15 7 ~Robert

Nie ma co ,następny budżet PiS pewnie uchwali w kiblu,wystarczy kilku posłów,reszta podpisze co trzeba ,marszałek da słowo honoru,że wszyscy byli w kiblu podczas głosowania ,wszystko będzie w porządku

! Odpowiedz
8 13 ~Rzepliński_oddaj_OF

W kiblu to będzie tow.Rzepliński z PZPR i TK za podpiepszenie mi z OFE emerytury tylko po to by sobie płacić 30tyś/miesiąc. Rzepliński sobie i UBekom załatwił przywileje które innym się nie nalezą

! Odpowiedz
3 5 ~j314

Wystarczy pogodzić się z porażką wyborczą. Pozwolić na prowadzenie obrad. Za trzy lata powrócić po zwycięstwie w demokratycznych wyborach do władzy. Jak nie akceptujesz wyboru Polaków ,możesz spędzić czas, oczekując na wybory w 2019 w kiblu.

! Odpowiedz
1 7 ~Iwan

Może potrzebujecie bratniej pomocy,pomożemy wam z tym budżetu,wszystko wyjaśnimy

! Odpowiedz
6 5 ~deutsch

Jak Schetyna i rebeliant Petru powiedzieli że posłowie nielegalnie głosowali, to na "zicher" tak było ...

! Odpowiedz
1 3 ~Bezpartyjny

Tak wiem -już tam głosowałem i wy to wykasowaliście-bo tam zero. Jak zawsze-jak komuna-krytykę trzeba zniszczyć

! Odpowiedz
17 13 ~Bezpartyjny

Religijno-kakolicka ciemnota wschodniej ściany skłania tylko do jednego-by oddzielić ich od europejskich liberałów. Proponuję kolejny rozbiór Polski bo mi wstyd że zachód kojarzy mnie z moherami...

! Odpowiedz
2 5 ~Kasia

A ja mam konto w Getinbanku, z którego jestem bardzo zadowolona i te przepychanki mnie nie obchodzą.

! Odpowiedz
1 4 ~Jan

Genialne posuniecie. Teraz nikt nie będzie mówił i celach, kosztach, deficycie. Teraz będą mówić tylko o przepychankach. A naiwnie zaangażowani mogą nawet odnieść wrażenie że uczestniczą w czymś niezwykle ważnym. I o to właśnie chodzi. Jak mówi stara rzymska zasada: Dziel i Rządź

! Odpowiedz
9 3 ~Opasa

Czy Soros zrobi coś wreszcie dla Demokracji w Polsce?

! Odpowiedz
2 15 ~men

Nie rozumiem pytania. PIS ma większość. W tej sytuacji nie ważne jest kto jest przeciw.

! Odpowiedz
9 10 ~news

Sami zadymiarze już nie kryją się o co chodzi; "Czytaliście porady Broniatowskiego (ten z Forbes'a) o tym jak zorganizować Majdan i przejąć władzę? No to już pewnie rozumiecie dlaczego opozycji tak zależy na otwarciu Sejmu dla dziennikarzy i innych gości. Chcą tam wpuścić bojówki, zdemolować gmach, przegonić Straż Marszałkowską, na dziedzińcu rozpalić opony i uczynić z sejmowego kompleksu twierdzę nie do zdobycia, ze stałą transmisją medialną od wewnątrz"

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 15 ~janko_muzykant

Dlatego od 2 tyg. prowadzą propagandę żeby podburzyć ludzi i doprowadzić do zamieszek. Lisy, UBecy, KODziarze, Sbecy, Wałęsa, GW cała skorumpowana, odsuwana "elyta" od koryta, której kończą się konfitury.
Toczą się procesy, wychodzą na światło afery. Tu już nie mają nic do stracenia i dlatego są niebezpieczni próbując wciągnąć Polaków w obronę siebie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 7 ~rt

Na Białoruś ! tam Twoje miejsce :)

batka da, batka o wszystko zadba, tylko siedz cicho i nie wyhylaj sie - tak jka dawniej.

! Odpowiedz
9 8 ~pisnasobroni

Piotrowicz, Targalski, Czabański, Kryże, Jasiński załatwią nam posadki

! Odpowiedz
8 22 ~ghjghjghjg

Czy zachowanie "opozycji" jest zgodne z prawem? Czy w normalnym kraju tacy ludzie którzy jawnie podżegają do przewrotu i paraliżują pracę sejmu nie powinni siedzieć? Świnie odrywane od koryta kwiczą i widzą że koryto ucieka. Petru to zdrajca finansowany przez tych samych ludzi co Bucholtz (Balcerowicz)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 16 ~KOD_nas_SB_obroni

Trzeba zmobilizować wszystkich SBeków, sędziów, alimenciarzy i tow. Rzeplińskiego z PZPR by obronili nasze przywileje jak zrobił już to raz tow. Rzepliński parę lat temu.Cywilna hołota powinna pracować na nasze przywileje do końca życia.

! Odpowiedz
9 9 ~abc

Czy może mi ktoś wytłumaczyć: o co w ogóle chodzi? :-)

(poza dalszym lansowaniem w TVN i GW zatroskanej miny festyniary dwojga-nazwisk?)

! Odpowiedz
8 16 ~obrońcadeokracji

Za samą myśl o wstąpieniu do SB, UB, ZOMO powinno zabrać się wszystkie przywileje. Wiedzieli dla kogo będą pracować i tym samym zgadzali się nie tylko z tym co robiono i jak gnębiono Polaków ale także sami wyrażali wolę stosowania takich metod. Niestety dla nich komuna się skończyła i przerwała im kariery.
Ja jako obywatel nie chcę płacić na przywileje (czyli nagrody) za taką postawę tych ludzi.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 11 ~Jola

Macierewicz tworzy nowe ZOMO rekrutując 35,000 do swojej prywatnej armii.

! Odpowiedz
3 7 ~normalny odpowiada ~Jola

Jola ochłoń. MAcierewicz kontynuuje tworzenie tego co nie wyszło Siemoniakowi z NArodowymi Siłami Rezerwowymi.
Poza tym takie oddziały sa w każdym poważnym państwie, które myśli o obronie swoich granic.

! Odpowiedz
8 15 ~dialoglagodziobyczaj

Budżet jest najważniejszą ustawą jaką uchwala Parlament. Debata nad nim z szacunku dla pieniędzy wszystkich podatników winna być kilkudniowa. Każda poprawka winna być dyskutowana merytorycznie. Jest mało prawdopodobne, że wszystkie 500 poprawek opozycji były głupie. Jest oczywiste, że rządzącym wygodniej nie odpowiadać na pytania typu:
Po co IPN dodatkowe 11 mln złotych? Dlaczego zmniejsza się budżet Inspekcji Pracy ? Dlaczego w MON przeznacza się dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia a nie na zakup uzbrojenia?
Jeżeli opozycja nie ma możliwości wypowiadania się w sejmie, wypowiada się na ulicy.
Wizerunkowo dla rządzących to porażka w szczególności użycie siły przez Policję, żeby uśmiechający się poseł mógł w limuzynie opuścić sejm. Jest to też porażka naszej demokracji, a wszystko przez to, że marszałek Kuchciński nie zapanował nad swoimi emocjami i bezpodstawnie usunął posła, a poseł PIS zabronił wycofać się z błędnej decyzji

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 19 ~mark

A zapomniałeś jak 3 lata temu PO przegłosowała 999 poprawek jednym głosowaniem.Jednym wolno drugim nie?

! Odpowiedz
10 8 ~aaa odpowiada ~mark

A co ma PO do tego co robi PIS?

! Odpowiedz
2 8 ~karo odpowiada ~aaa

To, że opozycja zgłaszając 500 poprawek do budżetu gra w ciuciubabkę.
Poza tym to rządzący biorą odpowiedzialność za wykonanie budżetu.

! Odpowiedz
1 8 ~mark odpowiada ~aaa

No właśnie to PO wyznaczyło takie standardy w sejmie,że przegłosowało jednym głosowaniem 999 poprawek PISu-DOTARŁO!!!

! Odpowiedz
1 5 ~dialoglagodziobycza odpowiada ~mark

Też zrobiło źle i min.przez taką arogancję przegrało wybory

! Odpowiedz
27 20 ~Wolność

Petru na premiera! Będziemy walczyć o wolną i liberalną Polskę, gdzie szanowani są wszyscy obywatele a nie tylko wybrani i katolicy, liczymy na wolność gospodarczą, abyśmy my i nasze dzieci mogły żyć w państwie dobrobytu a nie spłacali ciągłe długi. Mówimy NIE rekrutacji do prywatnej armii Macierewicza. Mówimy nie podleniu demokracji. Mówimy nie powstającej dyktaturze.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 6 ~icotynato

Michał Broniatowski, redaktor naczelny miesięcznika Forbes (niemiecko-szwajcarski kapitał RASP), który był na kijowskim Majdanie i znany jest z radykalnie antypisowskich poglądów, podzielił się na Facebooku radami o tym, co musi się stać, żeby zrobić Majdan, czyli bardzo brutalną, a pewnie i krwawą próbę obalenia rządu.

! Odpowiedz
15 14 ~Jaro odpowiada ~icotynato

Trzeba zrobić wszystko aby Polska nie zmieniła się w dyktaturę.

! Odpowiedz
7 16 ~icotynato odpowiada ~Jaro

Jak włączysz samodzielne myślenie to przestaniesz być lemingiem manipulowanym przez SBecję.
Nawet laik dostrzeże tą ustawkę jaką odgrywa tzw. opozycja.
Bo chyba nie sądzisz, że wymyśliły to myszki agresorki z nowoczesnej i alimenciarz.
Masz kilka faktów. Pomyśl, proszę Cię:
Oto jak jesteście manipulowani kochani Polacy:
- poseł Liroy mówi, że poprzedniego dnia zamówiono 1000 kanapek do Sejmu - „spontaniczna” demonstracja została zarejestrowana zgodnie z przepisami wcześnie, było na niej całe wyposażenie. - to samo dotyczy demonstracji na Krakowskim Przedmieściu - uczestnicy wydarzeń mówią o jakimś „planie” (Kijowski, Scheuring-Wielgus) - Scheuring przyłapana na próbie wniesienia do Sejmu megafonu (a miało być spontanicznie!) - Okazuje się, że wieczorem pod Sejmem pod koła rzucali się antifowcy – niezbędna jest tu koordynacja międzyorganizacyjna, to tak łatwo się nie dzieje. - Broniatowski wrzuca na FB instrukcję jak się robi majdan - GW robi w piątek wieczorem aferę z chwilowej awarii radaru i elektryczności, że niby PiS zablokował ruch powietrzny w kraju.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 17 ~cv odpowiada ~Jaro

Tylko to PO jest dyktatorem.
Nie chce oddać władzy po wyborach.

! Odpowiedz
5 17 ~rozsądny odpowiada ~Jaro

Chcesz żeby ludzie ginęli po to żeby PO i myszki agresorki z N dorwały się do władzy. Czy ty oszalałeś

! Odpowiedz
9 2 ~ed

Niech zostanie Petru premierem nawet bez wyborow....niech rzadzi nami oswiecona dyktatura...moze to lepsze

! Odpowiedz
8 1 ~aaa odpowiada ~rozsądny

A co PIS będzie strzelał?

! Odpowiedz
1 11 ~mark

To niech Petru najpierw wygra wybory,chyba że to dla niego za trudne.Przecież o to chodzi w demokracji,że rządzi ten kto wygrał wybory a nie ten kto bardziej drze ryja.

! Odpowiedz
2 6 ~rozsądny odpowiada ~aaa

Gość pisze, że za każdą cenę chce żeby ten od sześciu króli został premierem. Opozycja nawołuje do przelewania krwi i zamieszek. Publikuje instrukcje: jak robić Majdan. Wybory były rok temu więc jeśli ten żartowniś chce być premierem wcześnie musi obalić rząd używając przemocy i prowokacji.
Widać żeś niezbyt rozgarnięty leming.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 6 ~cv

Petru potwierdza, że chodziło tylko o uniemożliwienie uchwalenia budżetu i wymuszenie przed terminowych wyborów.
Opozycja "szanuje" demokracje.

! Odpowiedz
1 7 ~dd

I dlatego blokuje obrady sejmu i dołącza się do protestów ulicznych?W ten sposób szanuje demokrację???

! Odpowiedz
5 13 ~obserwator

Oto jak jesteście manipulowani:
- poseł Liroy mówi, że poprzedniego dnia zamówiono 1000 kanapek do Sejmu - „spontaniczna” demonstracja została zarejestrowana zgodnie z przepisami wcześnie, było na niej całe wyposażenie. - to samo dotyczy demonstracji na Krakowskim Przedmieściu - uczestnicy wydarzeń mówią o jakimś „planie” (Kijowski, Scheuring-Wielgus) - Scheuring przyłapana na próbie wniesienia do Sejmu megafonu (a miało być spontanicznie!) - Okazuje się, że wieczorem pod Sejmem pod koła rzucali się antifowcy – niezbędna jest tu koordynacja międzyorganizacyjna, to tak łatwo się nie dzieje. - Broniatowski wrzuca na FB instrukcję jak się robi majdan - GW robi w piątek wieczorem aferę z chwilowej awarii radaru i elektryczności, że niby PiS zablokował ruch powietrzny w kraju.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 4 ~dialoglagodziobyczaj

A ile kanapek zazwyczaj zamawia się na wieczorno-nocne posiedzenie Sejmu?

! Odpowiedz
6 5 ~obserwator

Oto jak jesteście manipulowani:
- poseł Liroy mówi, że poprzedniego dnia zamówiono 1000 kanapek do Sejmu - „spontaniczna” demonstracja została zarejestrowana zgodnie z przepisami wcześnie, było na niej całe wyposażenie. - to samo dotyczy demonstracji na Krakowskim Przedmieściu - uczestnicy wydarzeń mówią o jakimś „planie” (Kijowski, Scheuring-Wielgus) - Scheuring przyłapana na próbie wniesienia do Sejmu megafonu (a miało być spontanicznie!) - Okazuje się, że wieczorem pod Sejmem pod koła rzucali się antifowcy – niezbędna jest tu koordynacja międzyorganizacyjna, to tak łatwo się nie dzieje. - Broniatowski wrzuca na FB instrukcję jak się robi majdan - GW robi w piątek wieczorem aferę z chwilowej awarii radaru i elektryczności, że niby PiS zablokował ruch powietrzny w kraju.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 4 ~pol

Pis ma ogromne poparcie około 35 %. Oczywiście przez 500+ a teraz dojdzie 3 miliony którzy dostaną trochę ochłapów czyli większą wolną kwotę od podatku(6 tyś). Na razie nic nie grozi dobrej zmianie i oni dobrze o tym wiedzą, zaczynają więc przyznawać sobie ogromne premie po 22, 14 i 13 tyś. Mogą robić co chcą. Na razie zabrali wolną kwotę od podatku tym co mają trochę więcej, odbiorą teraz ubekom emerytury ale na tym się nie skończy. Pieniędzy będzie coraz mniej więc wezmą się za następnych. Dojdą z czasem też i do ciebie drogi kolego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 6 ~afdfdf

PIS zdobyło 32% przy frekwencji 50%. Kolejnych wyborów nie wygrają dlatego tworzą armię Macierewicza aby władzy nigdy nie oddać. Potrzebują tylko roku, dwóch aby być w pełni silni

! Odpowiedz
4 3 ~janko_muzykant

Jeden z efektów programu 500+
https://www.bankier.pl/wiadomosc/500-obnizy-ubostwo-o-kilkadziesiat-procent-3630995.html

! Odpowiedz
2 4 ~kolo

To może kilka danych dla "analityków" i znawców jak ty. Zadłużenie zagraniczne Polski (sektor rządowy i samorządowy) (dane NBP): rok 2005 - 192 mld zł, 2006 - 198 mld, 2007 - 191 mld, 2008 - 198 mld, 2009 - 248 mld, 2010 - 325 mld, 2011 - 393 mld, 2012 - 466 mld, 2013 - 463 mld, 2014 - 472 mld zł.

To wszystko oczywiście denominowane w walutach obcych. Każdy kto ma kredyt np. hipoteczny wie, że właścicielem jego domu jest bank. Aż do całkowitej spłaty. Rząd KLD/UW/PO/Nowczesnej (ta sama linia polityczna) zadłużył Polskę u obcych właścicieli. Zastawił u nich nasz kraj

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 2 ~rep odpowiada ~janko_muzykant

Jeden z efektów restrykcji zgromadzeń publicznych i wolnych mediów:
http://www.miragenews.com/eu-mps-debate-stripping-poland-of-voting-rights-after-new-law-restricts-public-meetings/

! Odpowiedz
1 6 ~ikar

Co do premii to pudło. Kaczyński już zapowiedział, że do końca kadencji nie będzie żadnych podwyżek dla posłów ani premii.

! Odpowiedz
4 9 ~janko_muzykant odpowiada ~rep

Zostało wam tylko straszenie Polaków zagraniczną propagandą. GW pada, TVN finansująca Nowoczesną też niedługo padnie więc szukacie wsparcia tam wykazując tym swoją bezsilność. Zrozumcie wreszcie Polacy was nie chcą. Zrozumieli?

! Odpowiedz
3 7 ~normalny odpowiada ~afdfdf

w kolejnych wyborach tzw. opozycja, PONowoczesna nie wejdzie do Sejmu. Po takich cyrkach jak 3 dni temu nawet największe lemingi połapały się o co chodzi.

! Odpowiedz
6 3 ~Ala odpowiada ~ikar

Dlaczego takie słowa nie padają z ust rządu (np premier Beaty Szydło) tylko z teoretycznie nic nie znaczącej w rządzie osoby w postaci Kaczyńskiego? Cały ten rząd jest tylko i wyłącznie teoretyczny, pociągany za sznurki jak marionetki.

! Odpowiedz
3 6 ~ikar odpowiada ~Ala

Ala, kochana, bo rząd nie ma nic do gadania w kwestii Sejmu i wynagrodzenia posłów. Trochę wiedzy Aluniu..
Co do państwa teoretycznego to obserwuj aferę Amber Gold, reprywatyzację w Wwie/Kwie/Poznaniu, Piniora i SA w Kwie........ Jezu, ależ można by tak wymieniać w nieskończoność. Niestety.
Wesołych Świąt dla Ciebie!

! Odpowiedz
4 4 ~widz

Wolne media wg.. opozycji
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/wiemy-kto-placil-na-kampanie-nowoczesnej-znane-nazwiska-wplaty-nawet-po-875-tysiaca-zlotych_815181.html

! Odpowiedz
3 4 ~qaz

No i to sa wolne media. Kazdemu wolno je miec i przedstawiac lub oceniac. Wolny wybor masz TY, czy je ogladac, czy nie.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~qaz

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~qaz

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 10 ~gipa

Ubeckie intrygi rękoma zdezorientowanych uczciwych obywateli-KOD.

! Odpowiedz
15 11 ~Polak

Nię bój się ZOMO-owska prywatna armia Macierewicza niebawem dostanie karabiny i rozgoni tą całą chołotę z KOD, Nowoczesnej i PO.

Jeszcze rok, dwa i PIS będzie miał spokój i władzę absolutną, także śpij spokojnie.

! Odpowiedz
6 5 ~kolo odpowiada ~Polak

Jak włączysz samodzielne myślenie to przestaniesz być lemingiem manipulowanym przez SBecję.
Nawet dziecko dostrzeże tą ustawkę jaką odgrywa tzw. opozycja.
Bo chyba nie sądzisz, że wymyśliły to myszki agresorki z nowoczesnej i alimenciarz.

! Odpowiedz
7 8 ~Polak odpowiada ~kolo

Żeby włączyć samodzielne myślenie powinieneś opuścić ten kraj na rok lub dwa, może zrozumiałbyś, że można żyć normalnie bez PIS-owskiej retoryki nad karkiem.

! Odpowiedz
0 2 ~qaz odpowiada ~kolo

tragedia naszych czasow, glupota zabrala sie do myslenia...

! Odpowiedz
1 2 ~KickhisASS odpowiada ~Polak

kodomita

! Odpowiedz
2 6 ~kolo odpowiada ~Polak

Mieszkałem poza Polską przez 3 lata. Często wyjeżdżam i daje mi to dystans do tego cyrku uprawianego przez polityków. Dlatego interesują mnie konkretne działania na rzecz obywateli tego kraju a nie bicie piany.
Dlatego powiem Ci, że to co robi teraz opozycja to jest perfidna manipulacja i jątrzenie. Przegrali wybory, niech siedzą na doopie jak PIS prze 8 lat.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 12 ~cv

Juz Petru mowi o rozwiazaniu parlamentu z powodu nie uchwalenia budzetu. Szykuja pucz jak Hitler w Monachium.

! Odpowiedz
14 10 ~Ala

Najwyższy czas na rozwiązanie parlamentu, czas skończyć z rosnącą dyktaturą zanim się rozkręci na dobre. Jakby rosnącemu w siłe Hitlerowi ktoś powiedział 'basta' w odpowidnim czasie to by do Holokaustu nie doszło. Akceptacja złych decyzji rządu to zbrodnia sama w sobie. Akceptacja i ignorancja to grzech cięzki.

! Odpowiedz
6 7 ~analizanakolanie

Eskalacja politycznego konfliktu doprowadziła do zamachu smoleńskiego przez putina. Teraz znow kłócąc spoleczeństwo putin ponownie dostaje szansę ingerencji np. zamach na jakiegos polityka w celu destabilizacji. Nalezy bezzwlocznie zaprzestać obstrukcji rządu. To ma wplyw na naszą niepodleglosc.

! Odpowiedz
9 9 ~Ala

PIS niebawem straci poparcie Kukiza i będzie w pacie. Dlatego tak teraz skomla bo zaczyna tracić grunt pod nogami. Czy prędzej dojdzie do kolejnych wyborów tym lepiej dla nas wszystkich.

! Odpowiedz
6 8 ~Polak

spotkanie prezydenta z Kaczyńskim i Kuchcińskim jutro o 13 - pytam - dlaczego prezydent mediując między rządem i opozycją chce rozmawiać z Kaczyńskim a nie głową rządu Beatą Szydło? O co tutaj chodzi? Kim jest ten kurdpel do jasnej cholery?

! Odpowiedz
3 8 ~Ala

Szydło jest tylko pionkiem w grze, potrafi dobrze przemawiać i to jest jej rola. Jest faktycznie szefową PR a nie głową państwa. Od roku władze w państwie są tylko teoretyczne gdzie Kaczyński pociąga za wszystkie sznurki.

! Odpowiedz
1 4 ~tom odpowiada ~Ala

a to jest złamanie konstytucji, więc podlega pod trybunał stanu

! Odpowiedz
7 19 ~jaro

Właśnie ci z Komitetu Obrony Demokracji nie moga pogodzic się z demokracją.
Szukają tylko pretekstu, aby obalić demokratycznie wybrana władzę. Chodzi im tylko o władze i pieniądze. Skompromitowana banda oderwana od koryta, wpływów i pieniędzy nie potrafi się z tym pogodzić i dlatego robią tyle zamieszania. Wstyd!

! Odpowiedz
3 3 ~tom

demokracja nie pozwala łamać konstytucji i niszczyć trybunału konstytucyjnego,
nie pamiętasz jak zaklinali przed wyborami, że macierewicz nigdy nie zostanie ministrem? takich kłamstw były dziesiątki,

duda nie zaprzysiężył 3 wybranych przez PO sędziów (wybór 2 trybunał uznał, za niekonstytucyjny), a szydło nie wydrukowała wyroków TK, za to idzie się pod trybunał stanu

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 12 ~kiloluzu

Rząd musi przejść do ofensywy medialnej. Narracja została przejęta przez sprzedawczyków.

! Odpowiedz
7 6 ~Jola

Tzn więcej propagandy TVPis? Tylko kto ich jeszcze ogląda?

! Odpowiedz
2 1 ~aaa odpowiada ~Jola

większość ich ogląda

! Odpowiedz
6 13 ~flowarrow

Gdyby Soros z Putinem wjechali do Polski na złotym koniu to Kijowski ze Schetyną dostaliby rozwolnienia ze szczęścia.

! Odpowiedz
5 5 ~Inwestor

Soros z Putinem to zaciekli wrogowie. Błąd, trollu PISowski!

! Odpowiedz
7 9 ~polllokoloooooo

Jesli czyta to ktos z rządu. Opozycja idzie na calość ALE NIE DAJCIE SIĘ SPROWOKOWAĆ.Róbcie swoje nawet za cenę ustępstw w sferze medialnej.

! Odpowiedz
2 5 ~asd

Naiwniak. Niby kto z rządu ma to czytać? Oni mają gdzieś obywateli, wsiedli w swoje wygodne limuzyny i pojechali do swoich luksusowych mieszkań czy willi.
Każdy rzad po dojściu do koryta przestaje się przejmować ludźmi, obywatele się liczą tylko przed wyborami

! Odpowiedz
6 13 ~prosefor

Odpowiadam na tytułowe pytanie. Budżet uchwalono bez wątpienia legalnie.

! Odpowiedz
1 2 ~sceptyk

bo byłeś i przeliczyłeś, że było kworum, posłowie mogli składać wnioski formalne i nie ma wątpliwości kto głosował

! Odpowiedz
4 13 ~poruczniKoryto

Obawiam się że WSI posunie się do rozlewu krwi i obciąży winą rząd. Chdzi o wzniecenie tumultów na kształt majdanu. Być może zlikwidują Kijowskiego lub Petru w pseudo prawicowym zamachu. Kreml posunie sie do wszystkiego. Sluzby polskie muszą dzialac teraz na pelnych obrotach. Spisek wisi w powietrzu.

! Odpowiedz
4 17 ~MAMPRZCIWNIM

OPOZYCJO – WSTYD I CHAŃBA!!!
Od samego początku zrobiliście niekonstytutycją ustawkę z Panem Rzeplińskim jako konsultantem swoich sędziów trybunału żeby podstawiać nogę PIS-owi. I obserwując Wasze poczynania to podstawianie nogi (delikatnie mówiąc) jest kontynuowane od Waszego Rzepilińskiego, po tych co od samego początku jeżdżą na zachód wzywać by Unia Europejska obaliła rząd. Nie wiele to ma wspólnego ani ze sprawiedliwością (brak poszanowania wolnych wyborów) ani ze sprawiedliwością (wzywania obcych krajów do gwałtu na demokratycznie wybranej władzy na Polskiej ziemi). Kiedy Wy rządziliście mieliście w głębokim poważaniu problemy Polaków – a do nich zalicza się problem 10% społeczeństwa naciągniętych i wyzyskiwanych przez Zachodnie Banki. Zamiast tego nastawialiście Polaka przeciw Polakowi, ośmieszaliście tych ludzi, zamiast zachować się jak na prawdziwego Polka przystało. Wam nie zależy na polakach, o nie. Wykorzystujecie paragrafy i media po to by być przy korycie i móc zniszczyć wszystko co zrobił dobrego do tej pory PIS. A naród nie potrzebuje takich faryzeuszy.
Tacy głodni jedynie władzy, byli tez za komuny. Służyć tam gdzie władza, przywileje i kasa – tylko teraz strony świata się zmieniły. Zamiast bić ukłony na wschód bijecie je na Zachód. Gotowi do tego aby Polskiej demokratycznei wybranej władzy podstawiać na każdym kroku nogę i wzywać obce narody aby skrzywdziły Polskę (bo PIS rządzi Państwem). A co będzie jak te obce narody najadą Polskę ( np. handlowymi sankcjami – i Polacy będą pokrzywdzeni?) To co powiecie że to Wina PIS ????? Takich „Dobroczyńców” kiedyś stawiano przed sądem za ZRDRADĘ.
WSTYD i CHAŃBA!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~asdf

W którą stronę bije ukłony Piotrowicz? Wschód? Zachód? Nowogrodzka?

Pewnie wszystkie strony świata naraz, tak na wszelki wypadek.

! Odpowiedz
3 10 ~cv

To była kalka puczu w Monachium.
Opozycja totalna czepie z totalnych wzorców.

! Odpowiedz
3 9 ~bolo

to nie jest opozycja totalna, tylko opozycja totalitarna.

! Odpowiedz
3 5 ~cv odpowiada ~bolo

Hitler miał państwo totalne, Schetyna ma opozycje totalną.
Schemat ten sam, podpalić parlament (Reistag)

! Odpowiedz
2 17 ~Widziałem-lisa

Jednym w uczestników nieudanego puczu był Tomasz list który podburzał i namawiał do siłowego ataku na sejm

! Odpowiedz
4 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~janko_muzykant

Toś się popisał merytorycznym wpisem Inwestorze.

! Odpowiedz
3 13 ~Czas-rozliczeń

Czy ktoś z Was prawników może się wypowiedzieć czy immunitet chroni posłów także jeśli dokonali nieudanej próby zamachu stanu ?
Czemu Ryszard Petru wciąż jest na wolności ?
Czemu Sikorski i Giertych nie zostali zatrzymani skoro uczestniczyli w tym zamachu stanu ?

! Odpowiedz
6 13 ~dredrastaman

Mam konto na FB. Wsrod znajomych najbardziej ujadają dzieci bylych komuchów

! Odpowiedz
2 3 ~jakistamzwyklyczlowi

Mam konto na FB. Wśród moich znajomych nikt nie ujada. Wszyscy mają dosyć. Dosyć PiSu i dosyć KODu. Chcą w końcu normalności i najchętniej by wyrzucili całą tę bandę.

! Odpowiedz
4 11 ~kiloluzu2

W tych dniach bardzo wyraznie uwidocznilo się kgo jest polskim patriorą a kto najwyżej pożytecznym lemingiem z komitetu obalania demokracji.

! Odpowiedz
5 11 ~kiloluzu

Lis huczał na twiterze ze to zamach stanu. Czujecie bazę? Rząd miał niby robić zamach sam na siebie...

! Odpowiedz
7 14 ~polllokolooooo

Nie licząc Olszewskiego jedyny polski rząd po 89r. Wściekle atakowany!Kiedy zapytasz za co,nikt nie potrafi dać sensownej odpowiedzi. Za trybunał?wszak to platforma złamała przepisy. Za co tak wściekle atakujecie ten rząd? Tylko proszę o konkrety bez sloganów.

! Odpowiedz
4 18 ~logik

Rząd Olszewskiego chciał zrobić lustrację. Został obalony. Rząd Szydło odbiera przywileje SBkom, UBekom i ZOMO i znów próba obalenia.
To pokazuje kto rządzi Polską po 89 roku.

! Odpowiedz
6 13 ~Do-prokuratur

Wszyscy do prokuratur składać zawiadomienia o próbie zamachu stanu kierowanego przez petru schetyne i kopacz

Ich miejscem jest wiezienie a nie sejm

! Odpowiedz
8 4 ~Le

Chłopie wszystko staje się jasne gdy się przyjmie ,że Spieprzaj dziadu ,chce wszystkich Polaków zrobić dziadami i niewolnikami.

! Odpowiedz
6 10 ~Petru-pod-sąd

Szanowna redakcji dlaczego kłamiesz i manipulujesz skoro to co się wydarzyło i jak powinien wyglądać tytuł to "nieudana próba puczu i siłowego obalenia legalnej władzy i zamach na konstytucyjne organa państwa przez bojówki PO kod i N takich nazwisk jak Ryszard petru Kopacz Ewa scetyna Grzesiek którzy za to powinni stanąć przed sądem wojennym

Czemu ci zamachowcy są. Jabłek na wolności ?? To jest państwo prawa ??

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 7 ~obserwator

Michał Broniatowski, redaktor naczelny miesięcznika Forbes (niemiecko-szwajcarski kapitał RASP), który był na kijowskim Majdanie i znany jest z radykalnie antypisowskich poglądów, podzielił się na Facebooku radami o tym, co musi się stać, żeby zrobić Majdan, czyli bardzo brutalną, a pewnie i krwawą próbę obalenia rządu.

! Odpowiedz
3 11 ~ted

tego Michał Broniatowski.. powinni zamknąć za nawoływanie.. do przemocy !!
A Majdanu w Polsce nie będzie bo PIS ma za sobą środowiska Narodowe i Kibicowskie.. Więc.. tych lewaków rozgonią chwila moment....

! Odpowiedz
3 4 ~Inwestor

Czyli jednak na Ukrainie to zachód obalił rząd, a do protestujących strzelał nie janukowycz i rosja tylko zachód? Obserwatorze o podwójnych standardach

! Odpowiedz
3 7 ~obserwator odpowiada ~ted

Tu nie chodzi nawet o to. Warto mieć świadomość kto dąży do rozlewu krwi oraz jacy ludzie w większości rządzą mediami. Jacy oni obiektywni.
Wczoraj pisałem jak członek Zarządu TVN wpłacał kilkadziesiąt tysięcy zł na konta Nowoczesnej.
Dodajmy do tego wsparcie WSI, SB bo przecież nawet dziecko zorientuje się, że tych rozrób nie wymyśliły myszki agresorki z nowoczesnej ani ich wódz od sześciu króli ani alimenciarz.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 2 ~obserwator odpowiada ~Inwestor

Strzelał Janukowycz co nie zmienia faktu, że to nie sami Ukraińcy ten Majdan zrobili ale inspiracja była z Zachodu. Każdy myślący to wie.
Toś się obudził chłopie!!!

! Odpowiedz
1 1 ~Inwestor odpowiada ~obserwator

No właśnie mówię obserwator o podwójnych standardach: inspiracja z zachodu, ale strzelał to janukowycz!

! Odpowiedz
1 1 ~obserwator odpowiada ~Inwestor

Widzę, że masz problem z logicznym myśleniem. Miłego dnia!

! Odpowiedz
1 1 ~obserwator odpowiada ~Inwestor

Widzę, że masz problem z logicznym myśleniem. Miłego dnia!

! Odpowiedz
1 2 ~Badacz

A czy wyjaśnili zjawisko nadprzyrodzone polegegające na tym,ze się jest w 2miejscsch naraz:oblegać mównice,prezydium i być jednocześnie w sali kolumnowej?'

! Odpowiedz
3 11 ~Oburzony

A ja ich pytam?Dlaczego chodzi na wolności,Broniatowski który wczoraj opublikował Instrukcje Terrorystyczną!!Nawoływanie,zebyśmy się pozabijali!!!!Gdzie prokuratura?!

! Odpowiedz
5 4 ~porter

szkoda słów - kodowcy i wyznawcy pisu mają swoje religie i logiczne argumenty do nich nie docierają
jeszcze trochę i zaczną przeciw sobie krucjaty urządzać

! Odpowiedz
4 0 ~sos

Zachęcam do przeczytanie "Listu otwartego do Posłanek i Posłów" na mPolska24. Autorką jest zwolenniczka Pisu. Ja bardzo bym chciał ,przeczytać, coś w podobnym stylu , autorstwa zwolennika PO .

! Odpowiedz
5 16 ~student

POgonić awanturników

! Odpowiedz
5 5 ~przerazony

Tyle cięć,poprawek aby zyskac marne 221mln rezerwy ogólnej. Z kolei szczepionkowy rsta MinZrowia wydaje lekką ręką 160mln i wprowadza obowiazek nowych szczepien. Ale co tam powiklania beda nowi klienci aptek,juz nowa ustawa o aptekaach tez w przygotowaniu.

! Odpowiedz
3 2 ~autor

Kolejny przeciwnik medycyny. Najlepiej to się okładać mokrą kapustą a cały dorobek medycyny wyrzucić na śmietnik. Jestem przerażony twoim zacofaniem.

! Odpowiedz
26 12 ~nie-oszołom

Żaden rozsądnie myślący człowiek nie będzie popierał aroganckiej dyktatury PiS, niszczącej Polskę w zatrważającym tempie. Nie dotyczy to jednak niereformowalnych i pełnych ekstremalnej nienawiści trolli - fanatyków opłacanych przez PiS (z naszych podatków!), których nic - ale to absolutnie NIC - nie jest w stanie przekonać do racjonalnej oceny, co widać po zmasowanym ataku w komentarzach.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 12 ~szczytManipulacji

"Platforma Obywatelska opublikowała spot, w którym porównuje wydarzenia grudnia 2016 do tych za czasów komunizmu, kiedy w wyniku strajku na ulicach ginęli ludzie. Jedna ze scen jest zmontowana tak, by pokazać, że jeden z manifestujących w obronie demokracji padł nieprzytomny na ulicy. W spocie Platformy zapomniano jednak dodać, że kilka wcześniejszych klatek filmu zostało wyciętych, a mężczyzną udający martwego manifestanta po prostu położył się na ziemię!"

film można obejrzeć na portalu telewizjarepublika.pl powtarzam komentarz specjalnie dla Ciebie , bo pewnie nie czytałeś

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 17 ~elear

Śmiech na sali! PO robiło zawsze wszystko legalnie, a PIS robi wszystko nielegalnie, bo oni tak uważają? Esbecka opozycja

! Odpowiedz
7 19 ~Eh

To zorganizowana wcześniej prowokacja.Ta cała opozycja straciła u mnie resztki sympatii.

! Odpowiedz
7 5 ~abcd

Ojej i wszyscy powinni się tym przyjąć i iść w twoje ślady?
Wszyscy dajecie się manipulować, kodziarze i pisowcy. Sterują wami jak marionetkami, a wy się dajecie.

! Odpowiedz
3 1 ~ass

Tak, ale prowokacja Kuchcińskiego!

! Odpowiedz
9 25 ~wyborca

Opozycja tym ostatnim wyczynem się całkowicie zbłaźniła. Choć nie głosowałem na PIS to teraz wiszę, że nie ma dla nich sensownej alternatywy.
To co PO i Nowoczesna wyprawiają to szczyt manipulacji i obłudy.

! Odpowiedz
2 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
10 8 ~abcd

Zawsze śmieszą mnie tego typu komentarze mające udowodnić jak to niby PiSowi rośnie poparcie.
"Nie głosowałem na PiS, ale ostatnie działania opozycji przekonują mnie, że PiS to jedyny właściwy wybór". Myślicie, że ktoś da się na to nabrać??

! Odpowiedz
2 11 ~obserwator odpowiada ~abcd

Jak włączysz samodzielne myślenie to przestaniesz być lemingiem manipulowanym przez SBecję.
Nawet laik dostrzeże tą ustawkę jaką odgrywa tzw. opozycja.
Bo chyba nie sądzisz, że wymyśliły to myszki agresorki z nowoczesnej i alimenciarz.

! Odpowiedz
5 3 ~abcd odpowiada ~obserwator

Ustawkę to ja widzę z obu stron. Obie strony próbują manipulować obywatelami i najlepsze jest to, że im się to udaje.
Oczywiście każdy będzie sobie wmawiał, że ma swój rozum i nie da się nabrać na sztuczki opozycji/PiSu.

P.S. Czy ktoś napisał, że popieram opozycję? Nie. Tylko twoja paranoja każe Ci tak myśleć. A prawda jest taka, że tą całą "opozycją" gardzę tak samo jak pisiorami.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~obserwator odpowiada ~abcd

Nie rozmywaj sytuacji. Komentujemy ostatnie rozróby opozycji, która manipuluje przekazem i faktami. Tu masz konkrety.
"Spontaniczna" demonstracja, która była zgłoszona do UM w W-wie 6 dni temu, 1000 kanapek zamówionych do Sejmu dzień przez rozróbami, antifa kładąca się pod auta, race rzucane przez zadymiarzy a opisywane w mediach jako gaz łzawiący...
Jeśli uważasz, że PIS manipuluje w tych wydarzeniach to podaj mi konkrety.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~abcd odpowiada ~obserwator

Tak, bo 6 dni temu opozycja wiedziała, że Kuchciński odbierze prawo głosu jednemu z posłów PO. Czyli Kuchciński stoi po stronie KOD-u, bo realizuje plan opozycji?

! Odpowiedz
1 2 ~obserwator odpowiada ~abcd

Aleś ty niekumaty. Jakikolwiek pretekst byłby dla nich wystarczający. Tym bardziej, że celowo od samego początku obrad łamali regulamin.
Zmierzali do nieuchwalenia budżetu żeby móc rozwiązać parlament. Dowiedz się trochę, chyba, że celowo udajesz brak wiedzy.

! Odpowiedz
5 8 ~Jan

Minęła noc, a ludzie dalej produkują się w komentarzach...

Ja już dałem sobie spokój. Dla naszego kraju nie ma nadziei. Za każdym razem ciągle to samo. Nie lubisz PiS-u? Pewnie jesteś z PO/Nowoczesnej. Nie lubisz PO i Petru? Pewnie popierasz PiS. Ludzie nie widzą możliwości, że ktoś nienawidzi całego tego politycznego betonu, który na 26 lat scementował Polskę.

Od 26 lat zmieniają się barwy partyjne, szyldy, nazwy, hasła wyborcze. Ale u koryta siedzą ciągle ci sami ludzie. I dopóki Polacy będą wybierać te same osoby, dopóty będzie bieda i ciągłe awantury.

Zapraszam na stronę Sejmu, jest tam lista posłów. Wielu z nich jako zawód wpisało sobie "poseł" albo "parlamentarzysta". Wiecie dlaczego? Bo oni wiedzą, że będziecie ich wybierać dożywotnio. Oni są pewni, że na stołkach będą przyspawani do końca życia. No i nic innego nie potrafią robić w życiu, siedzenie przy korycie to ich jedyne umiejętności. Ale jestem pewien, że w kolejnych wyborach znowu ktoś na nich zagłosuje. Znowu ich ktoś wybierze. A oni siedząc w swoich limuzynach będą się śmiać i cieszyć, że znowu udało im się zostać przy korycie - już 8 albo 9 kadencję...

(Chociaż jestem też pewien, że mój komentarz utonie wśród wielu wypowiedzi fanatyków PiS i opozycji, którzy walczą w imieniu swoich idoli. Idoli, którzy mają gdzieś Polskę i Polaków - bo PiS chce tylko utrzymać świeżo zdobyte stołki, a opozycja chce je odzyskać. Naiwny ten, który wierzy, że chodzi o dobro Narodu.)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 10 ~kkk

nie utonoł ....... ale chyba pan juz widzi na wlasne oczy czym jest terażniejsza opozycja w sejmie to 5 kolumna do szescianu i zdrajcy ojczyzny ....dla nich tylko szubienica.

! Odpowiedz
4 15 ~szczytManipulacji

"Platforma Obywatelska opublikowała spot, w którym porównuje wydarzenia grudnia 2016 do tych za czasów komunizmu, kiedy w wyniku strajku na ulicach ginęli ludzie. Jedna ze scen jest zmontowana tak, by pokazać, że jeden z manifestujących w obronie demokracji padł nieprzytomny na ulicy. W spocie Platformy zapomniano jednak dodać, że kilka wcześniejszych klatek filmu zostało wyciętych, a mężczyzną udający martwego manifestanta po prostu położył się na ziemię!"

film można obejrzeć na portalu telewizjarepublika.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 5 ~Eskimos

Naprawdę się czepiacie.
To już człowiek nie może sobie odpocząć jak jest zmęczony, może był po dyrzurze i chciał się chwilę zdrzemnąć, od tego stania może się zrobić słabo.
Zaloze się, że po krótkim odpoczynku wrócił na miejsce.

! Odpowiedz
6 12 ~obserwator

Wczoraj Okręgowa Rada Adwokacka ogłosiła, że dla wszystkich ewentualnych zatrzymanych w czasie zadym będzie świadczyć obronę przez sądem za darmo. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że była to wielka manipulacja i ustawka, która na dodatek tym łamiącym prawo miała zapewnić ochronę prawną.

! Odpowiedz
5 9 ~kolo

Rząd Olszewskiego chciał zrobić lustrację. Został obalony. Rząd Szydło odbiera przywileje SBkom, UBekom i ZOMO i znów próba obalenia.
To pokazuje kto rządzi Polską po 89 roku.

! Odpowiedz
7 8 ~hfdhhs

Po 10 miesiącach deficyt budżetowy wyniósł 45% całorocznego tj 24,6 mld zł

dawno nie było tak niskiego budżetowego , więc Platforma z Nowoczesną szaleją , przecież nie może być dobrze

! Odpowiedz
3 4 ~pisobolszewia

po 10 miesiącach dług publiczny wzrósł o 70 mld zł dawno nie było tak tak gigantycznego wzrostu zadłużenia

! Odpowiedz
4 9 ~cv

Czy Schetyna czerpie wzorce z Hitlera.
Opozycja totalna - państwo totalne.
Wczorajsze zamieszki - pucz monachijski.
Udawanie martwego - prowokacja gliwicka.
Co teraz - spalenie raichstagu?

Straszycie Kaczyńskim a powinniśmy się bać Schetyny.

! Odpowiedz
1 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
7 29 ~takie_buty_panie

Zamach stanu opozycji!
Najpierw jeżdzą na zachód by "armię zagraniczną" sprowadzić co "wywalczy" aby rząd Polski był im uległy. Teraz wychodzą na mównicę, mówią nie na temat, śmieją się z Marszałka, a gdy ten tej błazenady już znieść nie może i wyrzuca z posiedzenia, to "Zajmują" sejm, zasiadają w krzesłach "Zarezerwowanych dla Marszałka" i każą sobie padać do kolan i robić wszsytko co każą. Zwołują "Zagraniczne zaprzyjaźnione sobie Media" i robią "WIELKI BURDEL W KRAJU POLAKOM NA ŚWIĘTA" - No nic tylko w sadzić w rakietę i wysłać na "wyspę szczęścia"

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 9 ~Tyle_panie

To wszystko "zielone ludki" panie. Terroryzm przybiera na formie, panie. Już nie wiadomo kto gorszy uchoxca czy "zielony ludek" panie. Szkoda kadać panie.

! Odpowiedz
2 12 ~Tomuś odpowiada ~Tyle_panie

Tak ! KOD to zielone ludki merkelowej, nawet kładą się na jezdni. https://www.youtube.com/watch?v=ECouRnWdI5Y

! Odpowiedz
2 9 ~antifa odpowiada ~Tomuś

w tej spontanicznej:))) demonstracji brała udział ANTIFA

chyba nie trzeba wyjaśniać ,że antifa to skrajnie lewacka organizacja robiąca uliczne zadymy chyba tylko po to by je robić , tylko pogratulować totalnej opozycji sojuszników

! Odpowiedz
14 9 ~Kamil

A gdzie jest prezydent marionetka? Czy nie jest to odpowiednia chwila aby w kocu zabrał głos. I to głos uczciwy, głos każdego Polaka. Wstydzę sie tej marionetki, potrafi tylko twitowac z nastolatkami.

! Odpowiedz
4 7 ~Tomasz

Prezydent śmieje się w duchu z robaków, bo społeczeństwo znowu dało się nabrać na medialny cyrk i zignorowało co zostało faktycznie uchwalone.

https://s29.postimg.org/z2xb9wkif/1w2zio42_vichan.png

! Odpowiedz
2 9 ~xxx

12 mln extra na IPN? A po co?

! Odpowiedz
11 11 ~PJB

Wzrost PKB o 3,6% jest równie realny jak śnieg w czerwcu w Warszawie. Dobra zmiana oderwała się od rzeczywistości i wstydzi się tego co robi zamykając drzwi Sejmu przed prasą. Następny krok to przeniesienie SEJMU na Nowogrodzką. Ostatnie działania dobitnie wskazują że zmierzamy w kierunku Białoruskiej republiki dobrej zmiany.

! Odpowiedz
6 8 ~malylutek01

to juz 2 drugi dzien bez polityki obchodzimy !!!
1 byl kiedy przesluchiwano komorowskiego w sprawie powiazan z wsi chyba tylko trwam relacjonowala :)
komorowski ma zarzuty jekies wogole?gdzie minister sprawiedliwosci?

! Odpowiedz
11 10 ~ad

Minister Zero ma dzisiaj konsultacje z Sądem Świętej Inkwizycji.

! Odpowiedz
19 13 ~Inwestor

Ponad 200 komentarzy w krótkim czasie. trolli pisowych od groma.

! Odpowiedz
8 11 ~hahaha

Coś jak z demonstracją pod Sejmem - cała POlska protestuje, czyli jakieś 2000 ludzi w prawie 40 milionowym kraju!

! Odpowiedz
11 4 ~Kamil odpowiada ~hahaha

Pomnóż sobie 2000 ludzi każdego dnia. Czyli ile rocznie? Ciagle malało? Prosze wyłącz TVPiS i obejrzyj sie dookoła.

! Odpowiedz
1 5 ~kkk

jak ci sie nie podoba to na onet wynocha.

! Odpowiedz
2 2 ~wujekdobrarada odpowiada ~Kamil

Pomnóż sobie szare komórki bo z oczami już tek słabo, że widzisz razy kilka.

! Odpowiedz
8 18 ~malylutek01

trzeba polac woda kodowcow-zimna woda ochlodzi umysly doda rozsadku

! Odpowiedz
10 11 ~Inwestor

Cuda się dzieją. To jest Polska czy to Białoruś?

! Odpowiedz
21 12 ~j23

Ciekawe kiedy maly k. zdecyduje ze obrady Sejmu beda sie odbywaly w jego kanciapie a jego kot bedzie liczyl glosy.Tak dziala podla zmiana.

! Odpowiedz
1 3 ~kkk

jak szczerba zapusci korzenie w fotelu marszałka na zawsze

! Odpowiedz
8 23 ~malylutek01

a poslowie niepracujacy-blokujacy obrady to pensje dostana???no i kara za blokowanie obrad
p.s. gdybym ja zablokowal skrzyzowanie to dostane mandat???mozna tak?

! Odpowiedz
11 11 ~mx

Mniejsza o to kto ma rację w tym sporze, wystraszy on i tak już przerażone resztki inwestorów. Czeka nas bieda, na początek zapewne przyspieszona dewaluacja PLN.

! Odpowiedz
11 12 ~NieSiejPaniki

Jeżeli zamachy w Niemczech i we Francji oraz dzikie chordy imigrantów nie zdołały wystraszyć inwestorów, to parlamentarny cyrk w wykonaniu PO i Nowoczesnej tym bardziej tego nie zrobi. Inwestorzy wiedzą, że Polacy staną po stronie demokracji i legalnie wybranej władzy.

! Odpowiedz
9 11 ~Inwestor odpowiada ~NieSiejPaniki

co z tego że polacy staną po stronie legalnej władzy, jak ta legalnie wybrana władza utrudnia im robienie biznesów i zniechęca ich do inwestowania? Inwestorzy zagłosują nogami wycofując kapitały do innych krajów.

! Odpowiedz
9 11 ~mx odpowiada ~NieSiejPaniki

Sytuacja jest diametralnie inna Polski, niż Niemiec i Francji. Dla inwestorów _h_ordy imigrantów oznaczają tylko zysk - tanią siłę roboczą i konsumentów. W Polsce władza dokonała zamachu na praworządność. Inwestorzy już boją się inwestować, ponieważ władza jest nieprzewidywalna, nie podlega żadnemu prawu, mogą płodzić ustawy bez żadnych zdroworozsądkowych ograniczeń i wykonywać prawo wg własnego widzi mi się.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 8 ~Inwestor odpowiada ~mx

to jest logiczne co piszesz tylko co ty wytłumaczysz wynajętemu trollowi?

! Odpowiedz
2 3 ~kkk odpowiada ~mx

przeciez 80 % z njch nie pracuje i nie zna jezyka wiec jak zarabiaja na zycie ??? wyjedz z Polski zdo Francji do pracy droga wolna , a i sympatyczni przybysze z bliskiego wschodu Cię powitaja jak należy.

! Odpowiedz
13 6 ~dfer234234

ile miliardow na pincet srusss, a na frankowiczow nic??? debile z pisu

! Odpowiedz
11 19 ~ed

Jak widze flagi EU u demonstrantow to mysle Soros....

! Odpowiedz
13 11 ~de

Paranoję można leczyć.

! Odpowiedz
15 9 ~asd

Nie popieram łajdaków z PO (pamiętam co robili, nie byli lepsi) ani żadnych KODowców, ale to co robi PIS to jest jedno wielkie sqrsństwo. Podnoszenie podatków i ograniczanie wolności niebawem się na nich zemści,

! Odpowiedz
4 9 ~k5dq9dy7

a które podatki podnieśli ?

! Odpowiedz
7 4 ~Kamil odpowiada ~k5dq9dy7

Podatek bankowy - wyższe oc i kredyt hipo średnio o 20 tys
Wyznasz płaca minimalna - nie dla udzi ale przedsiębiorcy jednoosobowa działalność płaci ZUS w/g stawki ile wynosi płaca. Czyli teraz więcej
Brak kwoty wolej od podatku
Brak zniesienia 23 VAT który miał być 22

! Odpowiedz
3 12 ~DOŚĆ_TEGO_DOŚĆ

FRANKOWCY N A U L I C Ę !!! N A U L I C Ę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Media i opozycja robi zadymę, a przez tyle lat mieli nas gdzieś !?? To są ucziwi ludzie , media !????
Gdzie oni wtedy byli, gdzie są teraz gdy 10% społeczeństwa jest niewolnikami zachodnich banków !???
FRANKOWCY N A U L I C Ę !!! N A U L I C Ę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 11 ~DOŚĆ_TEGO_DOŚĆ

Zapytajmy KODu i OPOZYCJI i MEDIÓW gdzieście wtedy byli? Tylko do tego zadymy potraficie robić!? Dla odzyskania własnej władzy!!!???

! Odpowiedz
7 6 ~DOŚĆ_TEGO_DOŚĆ

FRANKOWCY N A U L I C Ę !!! N A U L I C Ę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\
Co to ma być ? przez tyle lat nie było tych mediów gdy my jestesmy niewolnikami zachodnich banków, a teraz robią taką zadymę !!!!!????? bo nie mogą popatrzeć jak poseł na korytarzu drapie sie w dupę, a ubek traci przywileje !!!????????

! Odpowiedz
12 6 ~abc

Frankowcy to powinni wyjść na ulicę, że mija rok od wyborów, a PiS nadal ma ich w d...
Podobno była teczka pełna ustaw. Ustawa o przewalutowaniu podobno była przygotowana. I gdzie to wszystko jest? Ani widu, ani słychu. Ci z PO to wiadomo czemu się nie interesowali. Ale czemu PiS nie chce poratować suwerena?

! Odpowiedz
1 7 ~malylutek01 odpowiada ~abc

frankowcy no kto komu kazal brac kredyt we frankach ??? owszem to bylo oszustwo ale nie mus !!! sadzis trzeba banki a nie rzad..

! Odpowiedz
2 7 ~abc odpowiada ~malylutek01

Ale rząd obiecał pomoc? Obiecał. Rząd obiecał rozliczenie banksterki? Obiecał.
No to teraz trzeba się z obietnic wywiązać. Albo trzeba było nie obiecywać. Ale na to już za późno, suweren wybrał, a przecież PiS nie może zawieść suwerena i go olać tak jak poprzedni, zły rząd, prawda?

! Odpowiedz
3 5 ~malylutek01 odpowiada ~abc

swoje polskie banki dopiero zaczynamy odzyskiwac ,poczekaj

! Odpowiedz
1 4 ~abc odpowiada ~malylutek01

Powiedz frankowiczom, żeby poczekali, a nie mnie. Tylko obawiam się, że wielu z nich może nie doczekać "odzyskania" wszystkich banków. Bo rozumiem, że dopiero wtedy zacznie realizować obietnicę? W kampanii wyborczej nie było o tym mowy, chyba że małym drukiem.

! Odpowiedz
1 15 ~malylutek01

na wiecu u ujowskiego byl pulkownik ,ktory mowil ,ze stan wojenny byl "kulturalnym wydarzeniem" moze by zrobic teraz takie kulturalne wydarzenie ;oddzialy zwartych szeregow ,woda z armatek,palki troche kultury wszak sie nalezy ...

! Odpowiedz
7 5 ~Smierdzacy_PISuar

Blaszczak i tak juz niedlugo wyda rozkaz do odstarzalu w obronie demokracji.

! Odpowiedz
5 16 ~MacGawer

O co naprawdę chodzi opozycji? Wystarczy przeczytać art. 225 konstytucji:

"Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu."

Oraz skonfrontować to z następującymi informacjami (nota bene ze strony TVN24, a dzisiaj udają głupiego i mowią, że sejm ma czas do końca marca):

"W piątek, 30 września projekt trafił do Sejmu."
"Harmonogram prac
Na 2 grudnia zaplanowano przyjęcie przez KFP sprawozdania o projekcie. 13 grudnia ma się odbyć drugie czytanie projektu podczas posiedzenia plenarnego Sejmu. 14 grudnia KFP ma rozpatrzyć poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania projektu.

Na 16 grudnia zaplanowano trzecie czytanie projektu i uchwalenie ustawy budżetowej.23 grudnia ustawa ma zostać przedłożona Senatowi. Do 12 stycznia Senat ma czas na podjęcie uchwały o stanowisku w sprawie ustawy.
17 stycznia KFP ma rozpatrzyć poprawki Senatu. W dniach 25-27 stycznia, podczas posiedzenia plenarnego Sejmu, rozpatrzone zostaną poprawki Senatu. Na 31 stycznia zaplanowano przedłożenie ustawy budżetowej do podpisania prezydentowi. Prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni od przedłożenia."

Czyli każdy dzień opóźnienia zwiększa prawdopodobieństwo skrócenia kadencji sejmu. To nie był spontan w obronie wolności mediów!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 12 ~poklask

A zwróciłeś uwagę na ten fragment?:
"Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu."

Może. Powtarzam: MOŻE.
Nigdzie nie ma mowy o automatycznym rozwiązaniu Sejmu. Wszystko zależy od decyzji prezydenta. Prezydenta z PiS-u. Nie wiem ile razy trzeba to powtarzać ludziom, żeby w końcu to do nich dotarło.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 8 ~MacGawer odpowiada ~poklask

Odpowiedziałem niżej - dla totalnej opozycji MOZE oznacza MUSI. Nie wierzysz to prześledź wydarzenia wokół TK (i skonfrontuj je z zapisami konstytucji) az to co wyprawiają w PE. Gdybyś pisał o opozycji w rodzaju Kukiza miałbyś 100% racji, w przypadku PO i .Nowoczesnej wspartej PSL-em nie masz nawet promila.

! Odpowiedz
6 5 ~Inwestor odpowiada ~MacGawer

Makfrajer dla ciebie zawsze minus

! Odpowiedz
4 5 ~Inwestor

Bzdury piszesz, opozycja nie chce rozwiązania parlamentu,bo teraz wg aktualnych sondaży dostałaby jeszcze mniej miejsc w sejmie niż rok temu.

! Odpowiedz
1 2 ~kkk odpowiada ~Inwestor

wczoraj petru piepszyl o wczesniejszych wyborach , wiec chyba barka cora gorzej pracuje p inwestorze.

! Odpowiedz
1 4 ~AB

Dokładnie !!! Był to początek próby obalenia tego rządu. Z czym opozycja się wcale nie kryje. Tak samo ocenia tę sytuację Jan Olszewski. Na szczęście dzisiaj opozycja jest już za słaba aby obalić rząd. Jedyna jej nadzieja to pomoc z zagranicy - czyli z UE + niemieckie media.

! Odpowiedz
1 1 ~asdf odpowiada ~kkk

Bo to Petru. Pieprzy, bo wie, że nie będzie faktycznych wyborów :) W ten sposób kreuje się na nieustraszonego lidera.

Nie jest to żadna próba obalenia rządu, bo nie podjęto faktycznych kroków w tym celu. PiS źle to rozegrał, dlatego doszło do eskalacji. Wyobraźmy sobie sytuację, że po prostu dają tym posłom blokującym mównicę robić z siebie durniów. Ustalają np. że jednak dodatkowe media mogą filmować w sejmie (czyli z czymś tam ustępują). Sprawa rozeszłaby się po kościach.

Zamiast tego PiS leci do oddzielnej sali, buduje kworum z dwoma Kukizowcami (czyli musieli ich kupić - za co, pewnie się nie dowiemy). Sejm jest blokowany przez watahy ludzi, w gruncie rzeczy w słusznej sprawie. Trudno nie przyznać, że PiS ma ciągoty do przepychania kolanem swoich ustaw, poza normalnymi regułami gry, dla samego pokazu siły i pogardy. W skrócie, uważają, że władza może naginać reguły co najmniej tak mocno jak opozycja, zamiast myślenia, że władza powinna być bardziej odpowiedzialna.

Warto zauważyć, że jak Lepper blokował, to sprawa została rozwiązana inaczej i jednak nie zablokowano ulic - czyli da się.

Wraz z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność - według PiS jest odwrotnie. Wraz z wielką władzą, przychodzi wielka chęć, by jej użyć.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 8 ~XXX

żerowisko jest coraz mniejsze, ale to typowe że się ono kurczy. Pasożyty gromadnie atakujące żywiciela też między sobą rywalizują, każdy jest na swój sposób "indywidualistom" chce swoje plemniki rozsiać a nie sąsiada materiał genetyczny powielać. Niestety, ale ta reguła przyśpiesza tylko śmierć żywiciela, dlatego sytuacja gospodarcza w Polsce tak szybko zmierza w z łym kierunku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 15 ~ratuj_się_kto_może

Ubekom coś odebrano. I taka zadyma !!!!
Podczas gdy 10% Polaków wrobiono w kredyty frankowe abuzywne i do tej pory zadymy nie mogę się doczekać.
To są Polskie Media!!???Polska opozycja!?!?!? Ja już nie wiem w jakim kraju żyję. Ludzie !!! Ludzie !!!!! Ludzie !!!!!!!!!! co tu sie dzieje !???

! Odpowiedz
13 14 ~fart

Po czym poznać pisowskiego fanatyka? Po tym, że wszędzie widzi ubeków albo kondominium niemiecko-rosyjsko-izraelskie. U nich to urasta do manii prześladowczej i paranoi.

! Odpowiedz
5 12 ~satyryk

W Polsce jest około 35 000 000 obywateli. Ilu protestowało ?

Odp: 500+

! Odpowiedz
1 0 ~satyrykplus

Ilu głosowało na PIS 5 711 686 + KODJarka

! Odpowiedz
9 9 ~poklask

Śmieszą mnie te bzdury, że opozycja chciała obalić rząd. Niby jak? Tym że nie pozwolili na przejazd rządowym limuzynom? Tym że sobie pokrzyczeli pod Sejmem, poawanturowali się trochę? Tym że zablokowali mównicę? Już nie róbcie z PiSu takich męczenników.
Nawet gdyby budżet nie został teraz przegłosowany, to nie byłoby żadnych konsekwencji. Zgodnie z Konstytucją jeżeli budżet nie zostanie przedstawiony prezydentowi do podpisu w ciągu 4 miesięcy od przyjęcia projektu budżetu (czyli do 28 stycznia 2017), to prezydent MOŻE skrócić kadencję Sejmu. Nie ma mowy o żadnym automatycznym rozwiązaniu. Wszystko zależałoby od prezydenta, który przecież jest z PiS.

To doprawdy śmieszne, że KODziarze wierzą ślepo w to co podsunie im TVN i GW, a PiSiarze z kolei ślepo wierzą w to co mówi TVPiS. I tak naiwnie uwierzyli w te bajeczki o rozwiązaniu Sejmu. Więcej samodzielnego myślenia, dla obu stron życzę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 3 ~MacGawer

" to prezydent MOŻE skrócić kadencję Sejmu. Nie ma mowy o żadnym automatycznym rozwiązaniu. "

A nie zauważyłeś, że dla opozycji każde MOŻE oznacza MUSI? Przecież oni wykorzystają każdą, dosłownie każdą okazję aby bruździć i jątrzyć. Moge sie założeć, że jeżeli budżet nie trafi do prezydenta przed 1 lutego 2017r Petru i Schetyna zaczną drzec ryja na cały świat: "PREZYDENT NIE CHCE ROZWIĄZAC SEJMU!!!" Pozytecznych idiotów w KE i PE nie brakuje i jeszcze gotowi udzielić naszej totalnej opozycji "bratniej pomocy", precedens w postaci TK jż był... Powyżej przedstawiłem harmonogram prac nad budżetem czyli harmonogram "spontanicznych" zadym KOD-owców.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 10 ~poklask odpowiada ~MacGawer

No i gdzie tu widzisz problem? Wtedy prezydent wyciągnie im Konstytucję i powie, że Sejmu nie musi rozwiązywać. I jeszcze ich ośmieszy, bo udowodni im nieznajomość Konstytucji. Ośmieszy też KE, PE i co tam jeszcze. Jeżeli by do takiej sytuacji doszło, to PiS miałby wyjątkowo rację i nikt nie mógłby im tego odmówić, bo Konstytucja jest w tym przypadku bardzo jasna. Jak byk stoi "MOŻE" i nikt nie może się czepiać. Więc czego boi się PiS?

Ja tu widzę natomiast taki problem, że ktoś sieje uporczywe kłamstwa jakoby rozwiązanie Sejmu było obowiązkowe i z automatu. A nie jest.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~MacGawer odpowiada ~poklask

A słyszałeś co wczoraj mówił Tusk?

"Kto dziś podważa europejski model demokracji, gwałcąc konstytucję i dobre obyczaje, naraża nas wszystkich na strategiczne ryzyka. Odrzucając ducha wolności i wspólnoty pisze kolejny akt dramatu polskiego osamotnienia."

Pokaż mi choć JEDEN punkt w konstytucji ktory został zlamany? Nawet Komisja Wenecka mówi jedynie o "zagrożeniach". A zatem dlaczego PE organi zuje regularne debaty na ten temat, a KE grzmi o łamaniu konstytucji? Czy przypadkiem KTOŚ nie podaje im swojej wykładni?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 6 ~XXX

Kolejna medialna szopka. A na celowniku tylko jedno : odwrócić uwagę od tego co się uchwala ( przykręcanie kolejnych śrubek i pozbawiania resztek wolności ). Jeśli przy tym Polacy skoczą sobie do gardeł, tym lepiej - i dla obecnej władzy i dla "opozycji". Nieśmiertelne urbanowe " rząd się sam wyżywi" ( i politycy w ogóle), każdy powinien mieć z tyłu głowy.
Zatem Panowie - pax i nie dajmy się zwariować pasożytom. Jak ktoś przytomny zauważył - chce ktoś umierać za Petru, Schetynę,Zandberga albo innego Kaczyńskiego ? Niech się mordują między sobą, od narodu wara i niech się naród nie da sprowokować.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 3 ~Precz_z_obłudą

Wolność słowa jest wtedy, gdy nagrywają cię media.
Wszystko co jest poza jest oszustwem. Takie kurjozalne przesłanie płynie od mediów i opozycji z powodu że nie udało im sie rzucić PIS na kolana w sejmie, tylko poszli sobie zagłosować w jedyne możliwe nie represjonowane miejsce.

! Odpowiedz
7 7 ~hugo

Chyba pisowskie trole dostaly rozkaz od malego czlowieczka aby troche poszczekaly.Tylko co to zmieni , czy maly wodz ma Polskow za totalnych idiotow?

! Odpowiedz
2 4 ~kkk

polsat przekazujac wiadomosci , prawie juz witał nową władzę , z petruruskiem na czele ,cały czas mowili o tym jak polska płonie , a kodomici bronia kraju . cos dodać ?

! Odpowiedz
4 10 ~TVM24-komu_słuzy

TVM26 dzieli Polaków, tak samo jak dzielili gdy u władzy było PO. Wszsytko pokazują tak aby obrzydzić ludziom PIS do potęgi n-tej. ZERO OBIEKTYWIZMU.Ta stacja robi wile zła w POLSCE.

! Odpowiedz
6 9 ~Kamera_TVN24_w_Kiblu

Postuluję dać więcej wolności MEDIOM - umożliwić im filomowanie w sejmowych toaletach !!!\Bo wg nich każde ograniczenie jest niezgodne z Konstytucją. I tylko oni mają prawo stanowić co jest zgodne z Konstytucją i co mogą oglęadać i gdzie wchodzić a gdzie nie!

! Odpowiedz
5 11 ~MEDIA_władcze

Policzmy ile pieniędzy i od kogo dostały media przez ostatnie 10 lat ??????? A szczególnie TVN i POLAT. Gdyby to chodziło o TRWAM to by wywlekali wszystko na wszystkie strony i odmieniali przez wszystkie możliwe przypadki..

! Odpowiedz
3 17 ~Julia

Dostepne jest nagranie z posiedzenia sejmu. Kazdy posel mogl wejsc.
Bylo kworum. Nie rozumiem o o co chodzi z tymi watpliwosciami co do legalnosci.
Jakimi watpliwosciami ?

! Odpowiedz
11 4 ~qwerty

Przeczytaj artykuł, to będziesz wiedzieć o jakie wątpliwości chodzi.

! Odpowiedz
4 11 ~MEDIA_braku_pokory

Media w Polce tak się rozpanoszyły, że NAWET PREZYDENT KACZYŃSKI BYŁ DLA NICH ZBYT NISKI.

! Odpowiedz
7 12 ~kto_wygrał_wybory

MEDIA stawiają rządowi ultimatum. Jakby to oni wygrali wybory.
Media chciałby by móc politykom do MAJTEK ZAGLĄDAĆ. A najlepiej tym, za których więcej przelewów ich szefowie dostaną.

! Odpowiedz
6 6 ~qwerty

A za czasów PO+PSL to byś przytupywał z radości, gdyby media chciały kontrolować co sobie politycy poczyniają za pieniądze podatników. A teraz nagle wielkie halo, po co nam media w parlamencie.

! Odpowiedz
4 10 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 4 ~malylutek01

usmialem sie dobre :)

! Odpowiedz
3 10 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 14 ~LOLek

Na Iron Maiden przyszło by 10 razy tyle i jeszcze by za to zapłacili. Oj słabo, słabo z demokracją skoro tylko tylu ma obrońców. Olaboga, panie Kiszczak! Larum grają! PiSiory w granicach! A ty się nie zrywasz? Kałacha nie chwytasz? Na czołg nie siadasz? A ty panie Jaruzelski? Sit transit gloria mundi!

! Odpowiedz
4 14 ~kapitaneo

Jaki kryzys parlamentarny. Zaplanowane zamieszki przez otumanionych zawiścią ludzi.
Manify zgłoszono do UM W-wa już 12.12. W czwartek zamówiono na piątek do sejmu 1000 kanapek. Gościu kładący się na ulicy, udający poturbowanego. Race dymne, opisywane w mediach jako gaz łzawiący.
Naprawdę nie trzeb być bystrzachą żeby dostrzec tą obrzydliwą próbę manipulacji i siania anarchii.

Mam nadzieję, że większość dziennikarzy to widzi i nie ośmieszy się biciem w bębenek i nagłaśnieniem tej rozróby. Bo gdy kurz opadnie, wstyd pozostanie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 5 ~namarginesie


Po 10 miesiącach deficyt budżetowy wyniósł 45% całorocznego czyli 24,6 mld zł

! Odpowiedz
5 3 ~trollPIS

co mamy pisać? wciąż nie ma przekazu dnia

! Odpowiedz
1 3 ~war

skontaktuj się zw swoim biurem poselskim, tam dostaniesz instrukcje.

! Odpowiedz
4 6 ~żart odpowiada ~war

niestety to niemożliwe , telefony w biurach poselskich PO i Nowoczesnej nie odpowiadają , PiS wprowadził stan wojenny

! Odpowiedz
4 6 ~Hairy_Portier

To nie jest żaden trol pisu. PiS ma inteligentnych trolli. Minimum liceum z czasów komuny albo rozpoczęty przewód doktorski obecnie. PiS nie zatrudnia gimbazy jak PO i Nowoczesna.

! Odpowiedz
13 1 ~kodziarz

Panie generale Kiszczak wstań pan z grobu i zrób porządek z ta chołotą.
Inaczej nie damy rady.

! Odpowiedz
5 12 ~won

Bruksela ladnie miesza w Polsce ... wiedza ze po wyborach w niemczech wszystko wymknie sie z pod kontrolii.... zenujaca nieporadnosc opozycji, Bolka, Frasyniukea i Komoruskiego !!!

! Odpowiedz
5 8 ~ec

g.soros jest w fazie podwyższonej aktywności po porażce killerzycy i sponsoruje po kolei co się nawinie na parchów ślinie :cenzurę na pejsz/buku,twiterze ,de-pozycjonowanie prawdziwych newsów określanych jako fake news - więc podsypał też siana kodomitom na święta,żeby się lepiej starali podsycać napiętą i prześmiardłą nierozliczonymi aferami atmosferę w PiSowskim szambie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 11 ~MacGawer

http://www.wykop.pl/link/3507925/ktos-podklada-sie-pod-gaz-i-kamere/

Zobaczcie jak wygląda prawda ekranu w/g TVN oraz nagrana z innego ujęcia. A zagraniczne media już piszą o uzyciu gazu łazawiącego i ofiarach... Chyba losu bo po takich "akcjach" TVN bardzo szybko pójdzie sladami wyborczej.

! Odpowiedz
7 15 ~CDrom

Żenujące takie blokowanie mownicy, standard 3 świata,pora takie zachowanie potępic w debacie Parlamentu europejskieo

! Odpowiedz
2 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 21 ~Sprawiedliwość

Składajcie zawiadomienia w całej Polsce do prokuratury o zamach stanu przeprowadzony przez Grzegorza schetyne Ewę kopach romans giertycha i Ryszarda petru

! Odpowiedz
24 11 ~edw

Duda i Szydło złamali ustawę zasadniczą zaraz po objęciu władzy. Grozi im za to 25lat pozbawienia wolności. Jeżeli chcesz więc iść do prokuratury, to proponuję Ci z tym.

! Odpowiedz
5 4 ~LOLek odpowiada ~edw

Co tam 25 lat. Bez kozery powiem pińcet!

! Odpowiedz
10 12 ~ed

Szykuje się wielki odpływ kapitału z Polski, tak jak w Turcji.

! Odpowiedz
2 6 ~tort

Ja już wycofałem swoje oszczędności z banku i polecam to samo innym. Z akcji tez już wycofałem, od roku GPW stoi w miejscu, a jak zlikwidują OFE to WIG20 runie do 1200 pkt.

! Odpowiedz
2 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 16 ~Kibice-net

Wszyscy pod pałac kibice u prawicowcy w obronie rzadu u przeciw przewrotowi zorganizowanych przy SB PO KOD i resztę zdrajców. Te grupy przestępcze powinny być bez zbędnej zwłoki zdelegalizowane.

Kibice Legii na ulice !!! Ekipy w drodze do Warszawy

! Odpowiedz
6 15 ~Polak

Stanę w obronie rządu.

! Odpowiedz
8 5 ~max

pas szahida już masz?

! Odpowiedz
2 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
10 10 ~Jepetto

Jak tak dalej pójdzie to PiS porządzi conajwyżej do 2019r. Potem jak to powiedział Wałęsa będą wyskakiwać z okien i nie traktowalbym tego jako metafory. Ta walka toczy się na śmierć i życie. Odbierane oligarchi komunistyczno postsolidarnosciowej przywileje wymagają stosowania zasady oko za oko ząb za ząb. Nadstawianie drugiego policzka oznacza polityczną a moze nie tylko śmierć. Skoro opozycja sięga po argument ulicy i siły to odpowiedź powinna byc taka sama. Jeśli opluwa się dziennikarzy TVP to to samo powinno spotkać TVNu. Blokada Sejmu, blokada Agory, czarny marsz, marsz pro life. Obóz niepodleglosciowy musi w trakcie swojej władzy przygotować fundamenty do bycia w opozycji. Podstawowym warunkiem jest przebudowa rynku medialnego i przynajmniej doprowadzenie do równowagi opinii na nim. W przeciwnym razie po 2019r Polska odbierze kurs na utratę faktycznej niepodległości na rzecz UE. Wtedy i u nas będzie happy holidays zamiast merry christmas. A 25 lat później allah akbar.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 7 ~LOLek

Ale sobie robisz jaja. Przy tak głupiej opozycji PiS będzie rządził jeszcze 20 lat. Jeszcze nie widziałem tak głupio zorganizowanego zamachu stanu jak wczoraj, kiedy gimbaza z UBekami próbowała zablokować obniżenie emerytur UBekom.

! Odpowiedz
6 11 ~namarginesie

Po 10 miesiącach deficyt budżetowy wyniósł 45% całorocznego czyli 24,6 mld zł

! Odpowiedz
3 2 ~wiecie_kto

^Ten komentarz też zaraz będzie usunięty!

! Odpowiedz
4 18 ~a_moze_nie

DEMOKRACJA - jest wtedy, gdy Zachód poprzez media i przelewy na partyjne konta pokazuje Polakom tylko to co chce, aby osiągnąć swoje cele. Kiedy Kolesie Partyjni przywłaszają sobie Kamienice a ludzi wyrzucają na bruk, kiedy nastawiają Polka aprzeciw polakowi (złotówkarza, przeciw frankowcowi) rzeby tylko zachodnim bankom nie było gorzej. Kiedy poklepuje nas zachód po plecach, a za plecami zastanawia sié jak nas sobie jeszcze bardziej podporzádkowac.
DYKTATURA - jest wtedy, kiedy taka dempokracje ktos próbuje zmienic.Wtedy filmujá jego wszystkie mozliwe podkniécia, jakby mogli to do majtek by mu zajrzeli, chipa mu zalozyli i kazali co dziennie meldowac sie, gotowym na rewizje do naga

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 9 ~takarada

taka rada dla bankiera :) zablokujcie komentarze , moderator nie będzie musiał usuwać antypeowskich i antynowoczesnych komentarzy , przepracuje się biedny :) szkoda człowieka

! Odpowiedz
4 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 5 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 1 ~niesterowany

Wszędzie usunięty. Bankier jak żyć ? Protesty miały być gdzie indziej

! Odpowiedz
1 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 6 ~cv

Za wszystki stoi Olechowski.
Nie pozwoli odebrać emerytury wdowie po Kiszczaku.
W końcu razem siedzieli przy okrągłym stole.

! Odpowiedz
1 0 ~irina

NOWOCZESNA< KOD, PO: https://www.youtube.com/watch?v=EK6vlUPh9lI

! Odpowiedz
3 10 ~cv

Zagraniczne "wolne media"
"Opancerzony wóz"
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Warszawa-policja-sciagnela-posilki-Opancerzony-woz-na-miejscu-protestu,wid,18644064,wiadomosc.html?ticaid=11847a

W czyim interesie są takie manipulacje?

! Odpowiedz
2 5 ~cv

Armatka do zabezpieczenia meczu wg wolnych mediów to opancerzony wóz.

! Odpowiedz
1 0 ~olek

https://www.youtube.com/watch?v=5EnmLY24YyY

! Odpowiedz
2 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 7 ~albercik

ja siedze sobie popijajac slodka herbate i jedzac popkorn a ty byles juz skakac pod dyktando Kijowsyego? Jak nie to ubieraj sie bo ponoc maja skakac do 22:00 buahahahaa

! Odpowiedz
1 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 8 ~gelraht

TUSKY CHCE WRÓCIĆ NA BIAŁYM KONIU hahahahahahaha

! Odpowiedz
6 14 ~ewelina

rudy przemawia wiec sluchajcie ... a scenariusz bedzie taki: rudy okaze sie rozjemca i bedzie chcial wrocic do Polski na wybawiciela !!!! Buahahahaha ZLODZIEJ ZLODZIEJ !!!

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 2 ~trikiviki

ten portal ma swoich "europejczyków" od cenzury !!!

! Odpowiedz
2 13 ~fakir

bankier.pl: nie usuwajcie komentarzy co to ma być ? WOLNE MEDIA wolne media !

! Odpowiedz
3 11 ~Arti

DO BANKIER.PL: wolne media wolne media. NIE USUWAJCIE KOMENTARYZ wolne media !!!

! Odpowiedz
4 8 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 14 ~cv

A kto zakłada i popiera te wszystkie PO i Nowoczesne.
Olechowski. Gość co przy okrągłym stole siedziała razem z Kiszczakiem.
To się dziwicie, że PO i Nowoczesna bronią ubeków.

! Odpowiedz
3 7 ~cv

TVN fiansowało Nowoczesną
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/wiemy-kto-placil-na-kampanie-nowoczesnej-znane-nazwiska-wplaty-nawet-po-875-tysiaca-zlotych_815181.html

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 13 ~evil

Żadna władza nie zasługuje na ochronę jeśli nie jest w stanie sama się obronić poprzez stanowienie mądrego i uczciwego prawa !!!

! Odpowiedz
3 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 9 ~lala odpowiada (usunięty)

głosuj kartka w wyborach a nie teraz placz

! Odpowiedz
17 30 ~CDrom

Opozycja sama się wykluczyła z obrad, teraz powinni stracić diety bo to ich praca

! Odpowiedz
23 16 ~Fakty

Rozumiem, że Tobie nie przeszkadza, że władza chce wyrzucić dziennikarzy z sejmu, nie interesuje Cię posłowie robią za twoje pieniądze ?? Co mają do ukrycia przed wyborcami ??

! Odpowiedz
7 22 ~MacGawer odpowiada ~Fakty

http://www.tvpparlament.pl/transmisje-online

I możesz oglądać w czasie rzeczywistym to co NAPRAWDĘ robią. Ale jak rozumiem wolisz czytać w GW co robią zdaniem Michnika.

! Odpowiedz
0 2 (usunięty) odpowiada ~Fakty

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 3 ~hawk odpowiada ~Fakty

facet, a przeczytałeś ustawę, albo słyszałeś co mówią posłowie PO i Nowoczesnej(?)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
17 8 ~Fakty odpowiada ~MacGawer

Tylko ta kamera może zostać wyłączona przez marszałka w każdej chwili albo ulec awarii jak podczas głosowania na dwie ręce przez Morawieckiego. CZY Ciebie jako Polaka naprawdę nie niepokoi fakt, że władza ma coś do ukrycia i nie chce odpowiadać na pytania dziennikarzy ???? Od 25 lat nikomu to nie przeszkadzało aż do teraz, PZPR też miał z tym problem. Albo jesteś częścią tej władzy albo nie jesteś polakiem innego wyjścia nie ma.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 10 ~jj

59,3 mld zł deficytu ? Czyli impreza trwa dalej. Tylko, żeby potem coś jeszcze zostało na kaca :)

! Odpowiedz
2 6 ~Eskimos

Czy zadyma w sejmie będzie miała wplyw na notowania Złotego i wigu20?
Jak sądzicie?
Pytanie do akcjonariuszy.

! Odpowiedz
2 10 ~asfd

Niewielki, bo i tak nie jesteśmy postrzegani jako stabilny kraj. Tego typu awantury są w cenie.

! Odpowiedz
6 2 ~abc

nie zauważyłeś jeszcze, że od wyborów Dddy na prezydenta RP giełda spadła ca 20-30% ?

! Odpowiedz
0 1 ~Eskimos odpowiada ~abc

Chodzi mi o poniedziałek.przepraszam, wyraziłem się mało precyzyjnie.

! Odpowiedz
2 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
14 13 ~crocodillo

skaczy sie mozliwosc zadluzania kraju to skonczy sie Pisuar. Jeszcze moga pozzyczac lae juz coraz drozej, jeszcze trochje kasy w OFE, 25% na obecnych ewerytow a reszta na nierobow.
zalamanie gospodarcze rowna sie franek 5 zeta i tu tez blogoslawieni co glosoewali na pisdoland.

! Odpowiedz
29 19 ~tomek

Wczoraj pis pokazal swoje prawdziwe oblicze- zrobia wszystko niezgodnie z prawem , kazdy przekret aby tylko byc przy korycie i doic ten kraj .Totalna pogarda dla suwerena - no coz jak to kiedys ujal oszust z pisu niejaki kurski , ciemny lud to kupi.

! Odpowiedz
1 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
15 33 ~user31

Petru destabilizuje sytuację w kraju aby frank był po 10 zł. Chce ugotować kredytobiorców.

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
29 13 ~TW-BALBINA

kaczyński gra w jednej drużynie z putinem,łukadszenką.Na kremlu leje się szampan od kiedy pisuar rządzi w naszym kraju.

! Odpowiedz
9 31 ~cv

Kto w tym kraju robi kariery.
Zomowiec zostaje najsławniejsszym detektywem promowanym przez TVN.
Ciekawe ile osób dostało od niego pałą po grzbiecie.

! Odpowiedz
11 43 ~ghdh

posłowie platformy i nowoczesnej warcholą na maxa

normalnie gorsi od samoobrony Leppera

! Odpowiedz
14 40 ~cv

Partia która chce odzyskać władze wyprowadzając ludzi na ulice to ludzie którzy twierdzą, ze tylko idiota pracuje za 6 tyś. Partia która do tej pory wygrywało wybory za pomocą kłamliwych obietnic obniżania podatków, zniesienia podatku belki i wielu wielu innych.
Po wyborach podnosiła podatki, podnosiła wiek emerytalnym, ukradła pieniądze obywateli z OFE i przy okazji rozwaliła GPW.
Chcecie powrotu do władzy speców od zegarków za 20 tyś, prywatyzacji kamienic w Warszawie?
Kolesi co umawiają się przy kolacji za 2 tyś opłacanej rządową kartą kredytową co komu, gdzie i za ile?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 2 ~qwerty

Alternatywą jest partia, która obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 8000 zł w trakcie pierwszych 100 dni rządu. A jak w lutym 2016 było głosowanie w tej sprawie, to odrzucili projekt w tej sprawie :)))

! Odpowiedz
1 2 ~Inwestor

sorry ale znieść podatek belki obiecywał pis 10 lat temu i oszukał wyborców tak jak teraz frankowców. doskonale pamiętam.

! Odpowiedz
11 45 ~on_sam

Nie chce tu agitowac za PiS, nie maja pojecia o gospodarce i daleko mi do nich ale podziwiam ich cierpliwosc wobec tej zgraji kijowskiego. Tutaj juz powoli przekraczana jest granica protestowania a zaczynaja sie jakies przepychanki. Najgorsze jest to ze jakbym ja z jakas grupa osob zorganizowal taka rozrobe to pewnie bym poszedl siedziec a ich sie traktuje jak swiete krowy. Powinno byc rozpisane referendum czy tych wszystkich KODziarzy nie spalowac.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
24 16 ~czarnowidz

O ku.... 60 miliardów deficytu, a w perspektywie obniżenie wieku emerytalnego. To się naprawdę źle skończy.

https://pbs.twimg.com/media/Cz1Fv4PWIAAMhC2.jpg

! Odpowiedz
5 7 ~MacGawer

"deficyt wyniesie ponad 54,5 mld zł, a więc będzie o blisko 7 mld zł większy niż ten planowany w 2015 roku i o ponad 25 mld zł (a więc blisko o 50%) większy niż ten wykonany w 2014 roku (wyniósł niecałe 29 mld zł)."

Zgadnij o jakim budżecie mowa i kto podnosił łapki za jego uchwaleniem? Do wygrania wycieczka przed sejm gdzie będziesz mógł pogadać z tymi "odpowiedzialnymi politykami" ktorzy pilnowali polskich finansów niczym Petru rozliczeń .Nowoczesnej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
16 40 ~Pytanie

Czy państwo polskie musi być bezradne wobec bojówek Kijowskiego i awanturnictwa esbeków PO i N

! Odpowiedz
1 21 ~Andrzej

Dopóki politycy będą ponosić tylko odpowiedzialność polityczną to tak będzie się niestety działo.

! Odpowiedz
17 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 15 ~MacGawer

Gdy rozum śpi budzą się demony. Jak widac po powyższym wpisie opcja niemiecka z RAŚ zrobi wszystko by nigdy nie zasnęły.

! Odpowiedz
0 14 ~as

Spadaj wsioku, nie wiem w jakim towarzystwie mieszkasz i twój majster, że tak źle oceniacie Polki i Polaków, ale najgorsza rasa to folksdojcze.

! Odpowiedz
6 25 ~Obywatel

Historia pokazyje, silna Polska to słabe Niemcy i na odwrót, nie ma co się dziwić że media które to nakrecaja ... i szkoda gadać, udanych świąt życzę Polakom

! Odpowiedz
11 35 ~len

Ci co robotą się w życiu nie skalali tylko umieją drzeć ryja. Przeszkadzać innym w pracy i zrywać sejm.Petru i Schetynie liberum veto się marzy. Przez 8 lat ludzi wpuszczali w kanał frankowy i kazali ludziom pracować do śmierci a sami "za mniej niż 6000 to tylko idioci pracują "nam mają do powiedzenia albo żeby wziąść kredyt lub zmienić prace.To jest ich pomysł na Polskę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
15 9 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 19 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 22 ~Donos

Wstyd mi za opozycję i ich media

! Odpowiedz
8 17 ~trevor

A mi za nich nie wstyd, bo na nich nie głosowałem :-) banda sprzedawczyków niech emigrują do Aleppo z tymi swoimi wolnymi mediami

! Odpowiedz
8 26 ~waliubekistanem

ta cała wczorajsza afera rozpętana przez lewicę to była bezprawna próba postkomunistów niedopuszczenia do głosowania ustawy odbierającej przywileje esbekom, reszta to igrzyska dla tłumu.Mam nadzieję, że winni niszczenia demokracji i wszczynania burd w sejmie zostaną ukarani. Z drugiej strony, może Kuchciński jest i wiernym antykomunistą Kaczora, ale przez jego głupie zachowania warchoły maja preteksty do awantur, więc może gościa odesłać do biura do przekładania papierków....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 0 ~asdf

Odwrotnie, to ustawa o SBeckich emeryturach została podklejona pod inne w tym samym dniu, żeby wciskać później durniom kit.

Poszło o media w sejmie, a nie przywileje.

! Odpowiedz
7 37 ~obserwator

Stanowcze NIE dla dyktatury opozycji chcącej powrotu do PRL-u i okrągłego stołu przy którym ponad 25 lat temu wydymali prawdziwych Polaków ale jak mieli nie wydymac jak tam 90 % zasiadło niePolaków.
Dziś SBcy i UB cy na mróz idą protestować he he sarkazm historii. Schetyna i Petru i ich ludzie wczoraj pokazali tak naprawdę jakie wartości i kogo reprezentują. Oczywiście znów będą jeździć poskarzyc sie do Europarlanentu bo Lewandowski po ostatniej wypowiedzi skompromitował się na całą Europę i juz nikt go nawet tam nie slucha.
Targowicy sie opozycji zachciało a wyszło na pajacowanie,wczorajsze wyczyny PO i Nowoczesnej są nominowane do najlepszego kabaretu roku 2016 i niestety Kabaraet Moralnego Niepokoju i Ani Mru Mru będą musieli sie podzielić 2gim miejscem i 3 cim ale niestety za Kabaratem PO i nieco mlodszym Kabaretem Nowoczesnej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 4 ~Michał_

Nie pamiętam czy było kiedyś że nie było dziury i ze nie trzeba jeszcze było bardziej się zadluzac to firma która nigdy nie miała zysków widać w tv jakia to wieś rządzi krajem same cześki

! Odpowiedz
1 9 ~MP

Dziury budżetowej praktycznie nie było w 2007 roku, w ostatnim roku rządu PiS-u.
Było 17Mld ale tylko dlatego że część dochodów przeniesiono na rok następny.

! Odpowiedz
14 47 ~Polak

Nie głosowałem na PIS ale teraz widzę ze jednak to najlepsza partia. Myślałem ze nie ma co na nich głosować bo nie da sie dotrzymać obietnic. Ale jak uchronili nas przed Arabami potem dał dzieciakom rok wolnego potem obniżył podatki dla rodzin wielodzietnych , zlikwidowali te chore gimnazja potem odzyskał pko sa potem zabrał ubekom emerytury. Naprawdę za każda z tych zmian mogę sie podpisać brawo

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
17 45 ~Aktos

Najzabawniejsze jest to ze widze komentarze ludzi na facebook'u i oni twoerdza ze to PiS sie osmiesza i trzeba uciekac z kraju bo taki daremny rzad jest. Jak latwo manipuluje sie obrazkiem robiac z wywrotowcow ofiary. Ludzie patrza na Nowoczesna i PO jak na jakas swietosc, nie kwestionujac jakiegokolwiek ich dzialania. W polsce panuje zbyt duze przywiazanie do partii zamiast do wspolnej ideii.
Mowia ze Kaczynski dzieli polakow, ale z tego co widac to opozycja robi to na ogromna skale.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
19 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
25 57 ~bolo

Hołota z KODu próbuje podpalić Polskę SBeckimi prowokacjami. Ale Polacy się nie dadzą, niezależnie od tego jak by Petru mocno pośladków nie napinał.

! Odpowiedz
25 15 ~fd

Jk nie znasz znaczenia słowa Polak to nie zabieraj głosu. W jednym rzędzie z prokuratorem piotrowiczem stoisz i o polskości głosisz.

! Odpowiedz
26 51 ~maka

Wczoraj rząd zaoszczędził pół miliarda złotych, to jak waluta ma nie rosnąć. :) No i na tym polega transfer socjalny, zabrać ubekom, dać ciężko pracującym rodzinom w ulgach podatkowych! BRAWO PIS!

! Odpowiedz
16 36 ~go

a zlotoweczka sie umacnia :)))) Wiecej kwiku kwiku kwiku :)

! Odpowiedz
8 18 ~lol

Jak spojrzysz na 1h notowania to moze i sie umacnia. Generalnie macie bardzo wąski horyzont.

! Odpowiedz
3 4 ~też_idiota

No fakt, najmocniejsza od 14 lat.

! Odpowiedz
22 50 ~Polak

Taeraz widac kto broni UBekow i SBko. Oni przez lata ich chronili !!!!! KONIEC. BRAWO PIS!!!!

! Odpowiedz
21 10 ~fd

widać ze fanem prokuratorów stanu wojennego jestes

! Odpowiedz
13 26 ~msz

a złotówka w góre!
tak trzymac

! Odpowiedz
9 4 ~error

Czym słabsza złotówka tym lepiej dla uchwalonego budżetu i zysku z NBP. Silna złotówka to problemy dla pisiorów.

! Odpowiedz
15 32 ~Marcin

Wstyd mi za opozycje. Na zachodzie sie z nich smieja.

! Odpowiedz
8 37 ~Mike

Pięknych czasów dożyliśmy, powiadam Wam pięknych, kiedy to Policja pałuje ubeków i komunistów a oni muszą protestować na mrozie......

! Odpowiedz
6 36 ~Misza

Ja nie wiem czy opozycja czyta czasami komentarze pod artykulami. Ludzie sa juz zmeczeni prawica ale jeszcze bardziej lewica i Kodem. Ludzie juz nie lykaja wszystkiego z wyborczej i z TVNu, tak jak to kiedys bylo. Pokazali to zreszta w ostatnich wyborach. Gdyby je teraz powtorzono, wynik by byl taki sam.

! Odpowiedz
11 39 ~Fred

Wlasnie ogladam TVN24 a tam Schetyna udziela wywiadu. Przed schetyna wyciagniete 5 mikrofonow: Agora, TokFM, Interia, Onet i Rmffm. Same obce media. W tym kraju nigdy nie bedzie porzadku ani demokracji.

! Odpowiedz
8 28 ~Kopacz-dowiezienia

Spakować ta bandę kopaczy niesiola KODstapiwciw którzy w dniu rocznicy Wujka zrobili sobie nielegalny przewrót i blokowanie dróg ???

Gdzie była policja ??? Czemu Kopacz Niesiołowski Sikorski nie zostali spakowane i wciąż cieszą się wolnością ?? Tovpykcie baborawi przez tych bandziorów

! Odpowiedz
8 41 ~kl

Kworum Sejmu to 230 posłów; głosowało 236. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL mają problemy z prostymi obliczeniami.

! Odpowiedz
12 44 ~Misio69

He,he. Targowica myślała że może zastosować liberum veto, zgodnie z najgorszymi tradycjami. A tu nic z tego, głosowanie i tak zostało przeprowadzone i to całkowicie poprawnie.

! Odpowiedz
11 32 ~SONDA

Czy zdajesz sobie sprawę, że budżet z deficytem to wzrost podatków?

Zielony - Tak
Czerwony - Nie

! Odpowiedz
8 42 ~Misio69

to dlatego PO przez 8 lat podnosiło podatki?

! Odpowiedz
12 1 ~wsa odpowiada ~Misio69

"Na złość mamie odmożę sobie uszy"

! Odpowiedz
16 50 ~Robieni_w_Bambuko

Było pełne kworum i prawidłowe głosowania, a oszołomy okupywali mównicę broniąc kosztem dziennikarzy - Afery jak Amber G, Złodziejską Reprywatyzację , Przywileje SBków i TW, oraz mafii w togach (Caryca itp, zdziczenia WS), Nikt przy zdrowych zmyslach takiej opozycji nie przyklaszcze bo to byłby absurd niszczyć własne państw,.a o to chodzi tym mco zafundowali POlsce 75% mediów na niemieckiej licencji.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
36 22 ~rer

Tryb uchwalenia ustawy - nielegalny.

! Odpowiedz
26 63 ~obserwator

Dopiero wczoraj moglismy sie przekonać tak naprawdę jakimi pajacami są ludzie z PO i Nowoczesnej nie majacy żadnego programu dla Polski a jedynym ich celem jest własnie pajacowanie,utrzymanie przywilejów SB ckich ,ferment,zamęt i utrzymanie za wszelka cenę Rzeplinskiego w TK oraz innych jego przydupasów TK.
zbliza sie okres Swiateczny a Ci chcieli przeciwko Polsce nie dopuscic do uchwalenia bjdżetu na nastepny rok oraz co powinno byc juz ponad 25 lat temu zrobione czyli zabranie karom Polski czyli SBkom rażąco wyskich emerytur. Twierdzą jeszcze ze wczoraj odbylo to sie niezgodnie z Regulaminem nawet pajace nie znaja Regulaminu sejmu choć niektórzy juz zasiadaja ktoras tam kadencje i klamia ze nigdy w historii sejmu nie bylo glosowan w sali kolumnowej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
13 4 ~pyt

gdzie mogę znaleźć podsumowanie wszystkich zmian w budżecie 2017 w stosunku do 2016?

! Odpowiedz
3 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
28 45 ~Radek

Wstyd mi za pajacowanie tzw.opozycji.

! Odpowiedz
38 21 ~Jola

A mnie strach nęka nocami gdy widzę i słyszę, jaki folwark zwierzęcy sobie PIS urządza, orwelowskie świenie - ot co. Wszystkie zwierzęta są równe ale świnie są równiejsze.

! Odpowiedz
27 62 ~cv

Opozycja chciała uniemożliwić uchwalenie budżetu i rozwiązanie parlamentu.
Stąd ta blokada sejmu.
Tylko o to chodzi.
Noc więcej.
Mamy opozycje totalną która doprowadzi do wojny domowej tylko po to aby odzyskać władzę.
Będziecie umierać za Schetyne albo Petru?
Nie martwcie się, oni przeżyją.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
16 24 ~Jola

Umierać? O co, PIS będzie strzelał?

! Odpowiedz
36 21 ~Polak

Za wolną Polskę nasi dziadkowie umierali i my możemy.
Nie dla dyktatury Kaczyńskiego z Ziobro i Macierewiczem u swego boku.

! Odpowiedz
14 33 ~cv odpowiada ~Jola

Schetyna I Petru szukają punktu zapalnego aby ludzie sobie zaczęli skakać do oczu.
Po to aby mogli odzyskać władze i pieniądze.
Bo im tylko o pieniądze chodzi.
Aby żyło się lepiej działaczom PO :)

! Odpowiedz
28 10 ~Jola odpowiada ~cv

Motywacja każdego pracownika czy to polityk czy nie to pieniądze, po to pracujemy. Sęk w tym, że program Nowoczesnej jest najbardziej pro gospodarczy i pro rozwojowy i pro demokratyczny gdzie program PIS jest anty demokratyczny, anty gospodarczy, anty rozwojowy i na dłuższą metę doprowadzi do ubóstwa społeczeństwa. Ale o to im chodzi, ubogie społeczeństwo zdane na łaskę państwa (socjalu) ma mało do powiedzenia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 25 ~cv odpowiada ~Jola

Program Nowoczesnej?
Jaki program.
Ich program brzmi tak
"By żyło się lepiej, wszystkim" - jedno zdanie.
A PO ma "szuflady pełne ustaw".
Obie partie mają jeden cel zdobycie władzy.
Co potem już ich nie obchodzi. Wtedy benzyna może być i po 7 zł (cytat z Tuska)

! Odpowiedz
3 19 ~realista odpowiada ~Polak

przyPOminam że 1,5 roku temu przegraliście wybory pożal się Polaku z fermy trolli na syberii

! Odpowiedz
1 3 ~asd

Przestań pier***lić o rozwiązaniu parlamentu. Jeżeli budżet nie zostanie przedstawiony prezydentowi do podpisu w ciągu 4 miesięcy od przedstawienia projektu budżetu (czyli do 28 stycznia), to prezydent MOŻE skrócić kadencję Sejmu. Nie ma mowy o żadnym automatycznym rozwiązaniu parlamentu.

! Odpowiedz
3 0 ~Inwestor odpowiada ~realista

A gdzie się mieści ferma PISowskich trolli? Na Żoliborzu?

! Odpowiedz
27 33 ~maciek

60 miliardów dodatkowego długu ... to jest wariactwo kaczyzmu. do tego klauny, bandyci i złodzieje z po i petru to jakaś masakra jest

! Odpowiedz
3 5 ~MacGawer

Pamięć złotej rybki?

http://wpolityce.pl/polityka/264997-budzet-na-rok-2016-budzetem-wyborczym-platformy-i-psl-u

"deficyt wyniesie ponad 54,5 mld zł, a więc będzie o blisko 7 mld zł większy niż ten planowany w 2015 roku i o ponad 25 mld zł (a więc blisko o 50%) większy niż ten wykonany w 2014 roku (wyniósł niecałe 29 mld zł)."

Przypomnę, to założenia budżetowe PO+PSL. Na co miały iść te mld skoro nawet z 500+ PiS zrobił mniejszy deficyt? Popatrzcie kto protestuje przed sejmem, a będziecie wiedzieli...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~kkk odpowiada ~MacGawer

sbekom i ubekom tego sie nie wytłumaczy oni chca powrotu do wladzy i profitow ktore im sie słusznie zabiera .......teraz widac kto rzadził przed Pis , banda złodzieji i zbrodniarzy komunistycznych , sterowanych z rosji .

! Odpowiedz
17 24 ~Kuba

Budzet fatalny ale oczywiscie nie ma normalnej opozycji zeby go jakos torpedowac, super, banda pajacow

! Odpowiedz
4 11 ~wyborca

FATALNY? ONI PRACUJA NA WYBORCZA WHEELBARROW

! Odpowiedz
1 2 ~szybki

jaki sejm a do tego może byś się przedstawił mmu/ pś/ son/

! Odpowiedz
9 40 ~crocodillo

pkb +3,6 % buhahahahahah

! Odpowiedz
21 34 ~prawda

Patologia się cieszy, dopiero będą doić kraj

! Odpowiedz
18 19 ~Taurus

Brawo!!!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020

Znajdź profil