Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu budżetu na 2020 r.

Sejm nie zgodził się w czwartkowym głosowaniu na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów budżetu na 2020 r. oraz tzw. ustawy okołobudżetowej; prace nad nimi będą kontynuowane w komisjach sejmowych.

Za odrzuceniem projektu budżetu na 2020 r. opowiedziało się 216 posłów, przeciw było 227, a jeden wstrzymał się od głosu. W przypadku projektu ustawy okołobudżetowej, za odrzuceniem było 218 posłów, przeciw było 227, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek o odrzucenie złożył podczas środowej debaty poseł Janusz Cichoń (KO). Zarzucił PiS m.in. zawłaszczanie dochodów podatkowych państwa rosnących dzięki wzrostowi gospodarczemu.

"To są takie czary-mary, ściema, którą w tym zakresie uprawiacie, bo przypisujecie cały wzrost - niemalże - dochodów podatkowych, wynikający ze wzrostu gospodarczego, wzrostu bazy podatkowej, działaniom dyskrecjonalnym. Tak opisane dochody podatkowe pozwalają wam na większe wydatki, wydajecie więcej niż powinniście. Wasze działania uszczelniające to propaganda sukcesu i nic więcej, bo mamy w tym obszarze do czynienia z zaniedbaniami" - mówił Cichoń.

Wcześniej minister finansów Tadeusz Kościński przedstawiając projekt w Sejmie mówił, że tegoroczny budżet pod wieloma względami jest rekordowy. "To pierwszy po 1990 r. budżet zrównoważony" - podkreślił. Jak tłumaczył, udało się to dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i odbudowie dochodów podatkowych państwa.

Minister zapewnił, że budżet ten odzwierciedla priorytetowe działania rządu, które mają zapewnić stabilność finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji aktywnej polityki prorodzinnej i społecznej. Zastrzegł, że budżet, a szczególnie budżet zrównoważony, nie jest i nie może być celem samym w sobie. "Nie jest on tworzony tylko i wyłącznie dla wskaźników" - podkreślił. Jego zdaniem nie można bowiem zapominać o roli, jaką w dzisiejszej gospodarce rynkowej ma do spełnienia państwo.

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie, że zarówno dochody budżetu państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według resortu finansów prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m.in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego jak również działań mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego podatkiem PIT.

W prognozie uwzględniono ponadto zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, efekt rozszerzenia Małego ZUS, a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy” w obrocie odpadami. Po stronie dochodowej uwzględniono też wpłatę z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł oraz przychody z przebudowy modelu funkcjonowania OFE.

Rząd zapewnia, że budżet przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; zwiększenie wydatków na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Projekt ustawy okołobudżetowej jest nierozerwalnie związany z budżetem i - jak tłumaczy MF - niezbędny dla prawidłowej jego realizacji. Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie należą m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy. Przewidują one, że ponad 2,2 mld zł z tego funduszu zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Przewidziano finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Projekt zabezpiecza środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł).

Założono też przeznaczenie papierów wartościowych na kwotę ponad 1,1 mld zł na finansowanie wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce.

Projekt ustawy okołobudżetowej obejmuje też „zamrożenie” w 2020 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020. Wprowadzone zostaną też przepisy, zgodnie z którymi odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany jest w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r.

Założono też przeznaczenie części środków uzyskiwanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację zadań w obszarze rolnictwa. Chodzi o 150 mln zł na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a także 400 mln zł oraz części nadwyżki środków finansowych należnej za rok 2019 Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 43 mln zł i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 210 mln zł na pomoc udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programów wsparcia krajowego.

Wprowadzona ma być w 2020 r. możliwość finansowania zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w łącznej kwocie 277,2 mln zł.

Założono też, że z funduszy NFZ możliwe będzie bezpośrednie finansowanie kosztów m.in. leków dla osób po ukończeniu 75. roku, bez konieczności przekazywania dotacji na ten cel z budżetu państwa.

Do ważniejszych rozwiązań zaliczono także "przekierowanie części wpływów budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego na opłatę paliwową, co zwiększy wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego". (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ dym/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 1,4% XI 2019

Znajdź profil