REKLAMA

Sąd: sprawę umowy rachunku maklerskiego w duńskim banku może rozstrzygać polski sąd

2022-06-28 09:00
publikacja
2022-06-28 09:00
Sąd: sprawę umowy rachunku maklerskiego w duńskim banku może rozstrzygać polski sąd
Sąd: sprawę umowy rachunku maklerskiego w duńskim banku może rozstrzygać polski sąd
fot. Pavel Stasevich / / Shutterstock

Umowa rachunku maklerskiego zawarta między duńskim bankiem a polskim obywatelem miała charakter konsumencki i w związku z tym może być rozpatrywana przez polski sąd - wynika z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, o którym poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jak przekazano w informacji prokuratury, tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratura Generalnego złożoną w tej sprawie.

Sprawa dotyczyła otwartego w październiku 2013 r. rachunku maklerskiego w duńskim banku z wykorzystaniem interaktywnej strony internetowej i przy wykorzystaniu formularzy zamieszczonych na tej stronie.

"Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Prowadzenia Transakcji strony umowy uzgodniły, iż wyłączną jurysdykcję będzie mieć Sąd Morski i Handlowy w Kopenhadze, który będzie jedynym i wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów dotyczących relacji z klientem" - przekazała Prokuratura Krajowa.

W kwietniu 2015 r. powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od banku około 11 tys. zł z odsetkami. W odpowiedzi na pozew duński bank wskazywał na brak jurysdykcji polskiego sądu i domagał się odrzucenia pozwu.

W grudniu 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód odrzucił ten pozew. Uznał, że wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Morski i Handlowy w Kopenhadze, co ustaliły strony w umowie. Uzasadniał, że powoda nie sposób uznać za konsumenta, zaś zawartej z bankiem umowy za umowę zawartą przez konsumenta w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb konsumpcyjnych. Zażalenie na tamto orzeczenie zostało oddalone w sierpniu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

W sprawie skargę nadzwyczajną złożył jednak Prokurator Generalny. Sprawa ta odnosiła się do interpretacji zapisów europejskiego rozporządzenie Bruksela I bis z 12 grudnia 2012 r. "W niektórych sprawach dotyczących umów konsumenckich, rozporządzenie przewiduje prawo konsumenta do pozwania swojego kontrahenta przed sąd państwa członkowskiego, w którym to właśnie konsument ma miejsce zamieszkania" - przypomniała PK.

"SN wskazał, że wydając zaskarżone postanowienie Sąd Okręgowy w Lublinie nie uwzględnił okoliczności, że powód będąc stroną umowy zawartej z bankiem występuje jako konsument. Zaznaczył, że w konsekwencji tego powód na etapie postępowania sądowego, został de facto pozbawiony, przysługującej mu jako konsumentowi, należytej ochrony sądowej. Tym samym zaskarżony wyrok narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i zasadę ochrony konsumenta oraz w sposób rażący narusza prawo procesowe" - poinformowała PK.

W ocenie SN - jak przekazała prokuratura - łącząca strony umowa rachunku maklerskiego była umową konsumencką w rozumieniu tego europejskiego rozporządzenia.

Dlatego - jak poinformowano - SN uwzględniając skargę nadzwyczajną uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Lublinie.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Obecnie skargi takie mogą dotyczyć prawomocnych wyroków zapadłych nawet w końcu lat 90. W zeszłym roku termin na wnoszenie skarg od takich dawnych orzeczeń został przedłużony do początków kwietnia 2024 r. Skargi te rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Prokurator Generalny wniósł dotychczas najwięcej takich skarg. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mok/

Źródło:PAP
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo dla każdego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki