REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

2021-11-18 07:41
publikacja
2021-11-18 07:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Synektik_SA_za_okres_od_1_pazdziernika_2020_do_30_wrzesnia_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_4Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-09-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 128 627,45 125 386,20 28 198,50 28 484,56
Koszty działalności razem 118 505,16 113 354,77 25 979,43 25 751,33
Zysk ( strata) na działalności operacyjnej 10 122,29 12 031,43 2 219,07 2 733,23
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 806,07 11 093,13 2 149,75 2 520,08
Zysk (strata) netto 8 046,96 8 810,13 1 764,10 2 001,44
Całkowite dochody ogółem 8 046,96 8 813,46 1 764,10 2 002,20
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata) na jedną akcję 0,94 1,03 0,21 0,23
Rozwodniony zysk (strata ) na jedną akcje ( w zł i EUR ) 0,94 1,03 0,21 0,23
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH \
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 604,27 13 927,84 4 736,22 3 164,05
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 234,47) (4 679,34) (709,08) (1 063,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 967,37) (6 933,01) (2 404,33) (1 575,00)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 402,43 2 315,49 1 622,81 526,02
WYBRANE ELEMNTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU na dzień 30.09.'21 na dzień 30.09.'20 na dzień 30.09.'21 na dzień 30.09.'20
Aktywa razem 159 337,55 141 612,87 34 392,62 31 283,22
Aktywa trwałe 95 394,02 92 903,87 20 590,56 20 523,08
Aktywa obrotowe 63 943,53 48 709,01 13 802,05 10 760,14
Zobowiązania razem 79 133,39 65 617,56 17 080,75 14 495,35
- Zobowiązania długoterminowe 24 149,91 29 143,24 5 212,70 6 437,93
- Zobowiązania krótkoterminowe 54 983,48 36 474,32 11 868,05 8 057,42
Kapitał własny 80 204,17 75 995,31 17 311,87 16 787,87
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 920,50 942,07
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji ( zł i EUR ) 9,40 8,91 2,03 1,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 103 222,08 99 406,29 22 629,02 22 582,84
Koszty działalności razem 97 858,27 92 789,14 21 453,13 21 079,58
Zysk ( strata) na działalności operacyjnej 5 363,81 6 617,16 1 175,89 1 503,27
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 360,48 6 733,44 1 175,16 1 529,68
Zysk (strata) netto 4 396,44 5 400,35 963,82 1 226,84
Całkowite dochody ogółem 4 396,44 5 403,68 963,82 1 227,59
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata) na jedną akcję 0,52 0,63 0,11 0,14
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 154,73 9 903,75 3 541,55 2 249,91
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 300,62) (2 374,58) (504,36) (539,45)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 413,22) (5 110,87) (1 405,95) (1 161,07)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7 440,89 2 418,29 1 631,24 549,38
WYBRANE ELEMNTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU na dzień 30.09.'21 na dzień 30.09.'20 na dzień 30.09.'21 na dzień 30.09.'20
Aktywa razem 120 624,72 103 181,33 26 036,55 22 793,44
Aktywa trwałe 66 049,73 62 707,35 14 256,67 13 852,47
Aktywa obrotowe 54 574,99 40 473,98 11 779,88 8 940,97
Zobowiązania razem 63 356,95 46 471,89 13 675,44 10 265,95
- Zobowiązania długoterminowe 15 548,10 16 828,85 3 356,02 3 717,60
- Zobowiązania krótkoterminowe 47 808,85 29 643,04 10 319,42 6 548,34
Kapitał własny 57 267,77 56 709,44 12 361,11 12 527,49
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 920,50 942,07
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji ( zł i EUR ) 6,71 6,65 1,45 1,47


Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg
nastepujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów
według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polskina
dzień 30.09.2021 1 EUR = 4,6329 PLNna dzień 30.09.2020 1 EUR =
4,5268 PLNposzczególne pozycje zestawienia całkowitych dochodów
oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:01.10.2020
- 30.09.2021 1 EUR = 4,5615 PLN01.10.2019 - 30.09.2020 1 EUR =
4,4019 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Synektik_SA_za_okres_od_1_pazdziernika_2020_do_30_wrzesnia_2021.pdfSrodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Synektik_SA_za_okres_od_1_pazdziernika_2020_do_30_wrzesnia_2021.pdf Sprawozdanie finansowe GK Synektik
Wybrane dane finansowe 4Q 2020.pdfWybrane dane finansowe 4Q 2020.pdf Wybrane dane finansowe za 4 kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki