14,1800 zł
1,29% 0,1800 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_4kw._2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_od_1_pazdziernika_2018_r._do_30_wrzesnia_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30
WYBRNE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKOW I STRAT
Przychód razem 134 786,62 105 323,14 31 285,70 24 791,00
Koszty działalności razem 122 008,28 93 691,97 28 319,68 22 053,25
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 12 778,35 11 631,17 2 966,02 2 737,75
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 12 023,90 10 712,07 2 790,90 2 521,41
Zysk ( strata ) netto 9 604,51 10 293,44 2 229,33 2 422,87
Całkowite dochody ogółem 9 612,02 10 281,04 2 231,07 2 419,95
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 1,13 1,21 0,26 0,28
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 1,13 1,21 0,26 0,28
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 763,95 5 224,44 3 194,79 1 229,73
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 497,05) (16 453,80) (1 275,94) (3 872,90)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 005,90) 8 438,11 (1 161,93) 1 986,17
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 261,01 (2 791,25) 756,92 (657,00)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU na 30/09/2019 na 30/09/2018 na 30/09/2019 na 30/09/2018
Aktywa razem 123 826,18 108 586,54 28 312,19 25 421,77
Aktywa trwałe 84 104,63 79 989,82 19 230,07 18 726,84
Aktywa obrotowe 39 721,55 28 596,72 9 082,12 6 694,93
Zobowiązania razem 53 105,64 46 600,69 12 142,32 10 909,93
- zobowiązania długoterminowe 19 183,99 16 431,23 4 386,32 3 846,80
- zobowiązania krótkoterminowe 33 921,65 30 169,46 7 756,00 7 063,13
Kapitał własny 70 720,55 61 985,85 16 169,87 14 511,83
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 975,07 998,40
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [ zł i EUR ] 8,29 7,27 1,90 1,70
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 114 942,65 79 700,47 26 679,66 18 759,93
Koszty działalności razem 104 846,49 82 924,49 24 336,21 19 518,80
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 10 096,16 (3 224,02) 2 343,45 (758,87)
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 10 284,99 (3 158,90) 2 387,28 (743,54)
Zysk ( strata ) netto 8 249,04 (2 461,82) 1 914,71 (579,46)
Całkowite dochody ogółem 8 256,55 (2 474,21) 1 916,45 (582,38)
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,97 (0,29) 0,22 (0,07)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 622,04 2 118,32 1 769,17 498,61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 486,18) (287,16) (809,19) (67,59)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 368,36) (5 193,98) (317,61) (1 222,56)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 767,50 (3 362,82) 642,37 (791,54)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU na 30/09/2019 na 30/09/2018 na 30/09/2019 na 30/09/2018
Aktywa razem 90 571,11 75 317,55 20 708,59 17 632,99
Aktywa trwałe 56 663,29 53 922,04 12 955,76 12 623,97
Aktywa obrotowe 33 907,82 21 395,51 7 752,84 5 009,02
Zobowiązania razem 35 732,64 27 858,31 8 170,08 6 522,06
- zobowiązania długoterminowe 9 644,96 5 445,57 2 205,27 1 274,89
- zobowiązania krótkoterminowe 26 087,68 22 412,74 5 964,81 5 247,17
Kapitał własny 54 838,46 47 459,24 12 538,52 11 110,93
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 975,07 998,40
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [ zł i EUR ] 6,43 5,56 1,47 1,30


Poszczególne pozycje danych finansowych
przeliczono na EUR wg następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polskina dzień 30.09.2019 1 EUR = 4,3736na
dzień 30.09.2018 1 EUR = 4,2714Poszczególne pozycje
zestawienia całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportej
tj.:01.10.2018 - 30.09.2019 1 EUR = 4,3083 PLN01.01.2017 -
30.09.2018 1 EUR = 4,2484 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe 4kw. 2018.pdfWybrane dane finansowe 4kw. 2018.pdf Wybrane dane finansowe 4 kw. 2018
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe za okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r..pdfSrodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe za okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r..pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 30 września 2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.