REKLAMA

SYGNITY: Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

2020-12-04 14:19
publikacja
2020-12-04 14:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sygnity”, „Emitent” lub „Wykonawca”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 4 grudnia 2020 roku umowy (dalej jako „Umowa”) pomiędzy Sygnity, a Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest wykonywanie i wprowadzanie przez Wykonawcę modyfikacji zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) oraz udzielenie licencji na korzystanie z elementów autorskich modyfikacji. Umowa została zawarta na okres do września 2022 roku (okres podstawowy) z możliwością jej dwukrotnego przedłużenia, w ramach przysługującego Zamawiającemu zgodnie z Umową prawa opcji – każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, z którego Zamawiający może skorzystać przed upływem okresu obowiązywania Umowy oraz pod warunkiem przedłużenia na analogiczny okres, zgodnie z prawem opcji, umowy utrzymaniowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 10 września 2020 roku.
Łączne maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania Umowy to ok. 30,7 mln zł brutto, w tym maksymalna kwota ok. 20,7 mln zł brutto, która obejmuje wynagrodzenie za okres podstawowy. Pozostała kwota obejmuje maksymalne wynagrodzenie za realizację Umowy w okresie przedłużonym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. prawa opcji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 0,6% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto.
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w szczególności z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy, w tym z tytułu kar umownych przewidzianych w Umowie, ograniczona jest do 100% maksymalnej wartości netto Umowy. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, w szczególności wysokość i warunki naliczenia ww. kar umownych, możliwości odstąpienia od Umowy, jak również jej wypowiedzenia również nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-04 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2020-12-04 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki