REKLAMA

SYGNITY: Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.

2020-09-10 15:23
publikacja
2020-09-10 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sygnity” lub „Wykonawca”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 10 września 2020 roku umowy (dalej jako „Umowa”) pomiędzy Sygnity, a Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych polegających na serwisie zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST), na warunkach i zasadach przewidzianych Umową, świadczeniu przez Wykonawcę usług wsparcia utrzymaniowego oraz realizacja warsztatów utrzymaniowych. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy (okres podstawowy) z możliwością jej dwukrotnego przedłużenia, w ramach przysługującego Zamawiającemu zgodnie z Umową prawa opcji – każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, z którego Zamawiający może skorzystać przed upływem okresu obowiązywania Umowy.
Łączne maksymalne wynagrodzenie przysługujące Sygnity z tytułu wykonania Umowy to ok. 28 mln zł brutto, w tym maksymalna kwota ok. 13,5 mln zł brutto, która obejmuje wynagrodzenie za okres podstawowy. Pozostała kwota obejmuje maksymalne wynagrodzenie za realizację Umowy w okresie przedłużonym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. prawa opcji. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 1% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto.
Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, jak również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy, w tym z tytułu kar umownych przewidzianych w Umowie, ograniczona jest do 100% maksymalnej wartości netto Umowy z tytułu świadczenia usług w okresie podstawowym (pierwsze 24 miesiące). Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, w szczególności wysokość i warunki naliczenia ww. kar umownych, możliwości odstąpienia od Umowy, jak również jej wypowiedzenia również nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-09-10 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki