REKLAMA

SYGNITY: Zawarcie umowy z Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o.

2020-09-04 17:29
publikacja
2020-09-04 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zawarcie umowy z Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sygnity") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 4 września 2020 r. pomiędzy Konsorcjum w składzie: Sygnity jako Lider Konsorcjum oraz „MAKEITRIGHT” sp. z o.o. jako Członek Konsorcjum (łącznie jako „Wykonawca"), a Aplikacjami Krytycznymi sp. z o.o. (dalej jako: "Zamawiający") umowy ramowej, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego dla Zamawiającego (dalej jako: „Umowa"). Termin realizacji Umowy został określony na 24 miesiące od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Umowy w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Umowa ma charakter ramowy i określa warunki realizacji poszczególnych zamówień. Zamówienia mogą zostać udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów wykonawczych, zawartych w odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę oferty realizacji poszczególnych zamówień. Umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia Wykonawcy jakiegokolwiek zamówienia wykonawczego i nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecania wykonania usług innym wykonawcom.

Strony Umowy ustaliły, że łączna maksymalna wartość Umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wykonawczych wyniesie ok. 12,9 mln złotych brutto. Udział Sygnity w Konsorcjum będzie uzgadniany z ww. konsorcjantem każdorazowo po udzieleniu Wykonawcy ewentualnych zamówień wykonawczych.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń, w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2% wartości brutto Umowy. Zamawiający zastrzegł prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy ramowej lub zamówień wykonawczych do tej Umowy obejmuje wyłącznie stratę rzeczywistą Zamawiającego.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Sygnity z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-09-04 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki