REKLAMA

SYGNITY: Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów

2020-11-05 20:23
publikacja
2020-11-05 20:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-05
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2020 r. spółka zależna Emitenta Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów (dalej jako: „Zamawiający”, „Ministerstwo Finansów”) umowę, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych w szczególności z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych Zamawiającego poprzez udostępnienie przez Wykonawcę wyspecjalizowanego personelu (zespołu informatycznego) Wykonawcy (dalej jako: "Umowa"). Umowa ma charakter Umowy ramowej i została zawarta na czas 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania maksymalnej puli środków przeznaczonej przez Ministerstwo Finansów na realizację Umowy.

Strony ustaliły, że łączna maksymalna wartość Umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 90 mln złotych brutto. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Ministerstwo Finansów wyłoniło również innych wykonawców, którym także mogą być udzielane zamówienia wykonawcze, w miarę istniejących potrzeb Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu możliwej realizacji poszczególnego zamówienia wykonawczego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 mln zł. Kary umowne dotyczące realizacji zamówień wykonawczych będą regulowane w tych umowach i będą niezależne od kary przewidzianej w Umowie. Niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-11-05 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki