SYGNITY: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2020-06-08 16:50
publikacja
2020-06-08 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-08
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. spółka zależna Emitenta Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako: „Wykonawca”) zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: „Zamawiający”, „ARiMR”) umowę, której przedmiotem jest wykonanie wdrożenia systemu informatycznego służącego obsłudze zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym obsługą kadrowo-płacową) w ARiMR, udzielenie gwarancji na ten system informatyczny oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz ARiMR usług związanych z realizacją ww. umowy w zakresie systemu informatycznego (dalej jako: "Umowa"). Termin realizacji wdrożenia systemu informatycznego został określony na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty podpisania Umowy. Po wykonaniu wdrożenia systemu informatycznego, Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia ww. usług przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego wdrożenia.

Strony ustaliły, że całkowite łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ok. 9,8 mln złotych brutto. Na poczet należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie Umowy, w tym w szczególności z tytułu wystąpienia określonych zdarzeń wpływających na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nałożonych kar umownych została ograniczona do wysokości 120% całkowitego wynagrodzenia brutto. Niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-08 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-06-08 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki