REKLAMA

SYGNITY: Informacja nt. planowanego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej wiążącej Spółkę od 2018 roku oraz uzyskania finasowania poprzez emisję nowych obligacji

2021-06-14 20:18
publikacja
2021-06-14 20:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja nt. planowanego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej wiążącej Spółkę od 2018 roku oraz uzyskania finasowania poprzez emisję nowych obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raportach okresowych, w tym w raporcie okresowym za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 w zakresie planowanego refinansowania zadłużenia Sygnity, Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku Spółka zawarła z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze Spółką podmiotem finansowym (dalej łącznie jako: „Przyszli Obligatariusze”) porozumienie w sprawie objęcia obligacji w związku z planowaną przez Spółkę emisją obligacji w ramach procesu refinansowania zadłużenia („Umowa Subskrypcyjna”). Emitent wskazuje, że oba ww. podmioty są stronami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 roku, zawartej przez Spółkę z jej wierzycielami („Umowa Restrukturyzacyjna”).

Zgodnie z treścią Umowy Subskrypcyjnej, Przyszli Obligatariusze zobowiązali się do objęcia obligacji trzyletnich, które zostaną wyemitowane przez Emitenta, przy czym łączna wartość nominalna przewidywanej emisji obligacji wynosi do 54 mln zł („Obligacje”). Emitent informuje, że środki pozyskane z przyszłej emisji Obligacji zostaną przeznaczone na spłatę części wierzytelności objętych Umową Restrukturyzacyjną.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawarciem Umowy Subskrypcyjnej w dniu 14 czerwca 2021 roku zostało także zawarte z wierzycielami Umowy Restrukturyzacyjnej odrębne porozumienie do tej umowy, na podstawie którego uzgodnione zostały warunki wcześniejszego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej w związku ze spłatą wierzytelności nią objętych m.in. ze środków, które Emitent otrzyma w wyniku emisji Obligacji („Porozumienie Rozwiązujące”). Porozumienie Rozwiązujące zawiera oświadczenia wierzycieli Emitenta z Umowy Restrukturyzacyjnej w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji oraz ustanowienie ich zabezpieczeń pod warunkiem m.in., że spłata wierzytelności wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Po dokonaniu spłaty oraz spełnieniu pozostałych warunków wynikających z Porozumienia Rozwiązującego, Umowa Restrukturyzacyjna ulegnie zakończeniu.

O dalszych istotnych etapach dotyczących powyższego procesu, Zarząd Sygnity będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-06-14 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki