REKLAMA

SYGNITY: Informacja nt. emisji obligacji

2021-06-18 15:11
publikacja
2021-06-18 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja nt. emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 w sprawie zawarcia przez Spółkę z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze Spółką podmiotem finansowym (dalej łącznie jako: „Obligatariusze”) porozumienia w sprawie objęcia obligacji w związku z planowaną przez Spółkę emisją obligacji w ramach procesu refinansowania zadłużenia („Umowa Subskrypcyjna”), Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji 9.000 obligacji imiennych serii 1/2021 o wartości nominalnej 6.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 54.000.000 zł („Obligacje”). Emisja została dokonana na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji.

Obligacje wyemitowane zostały jako obligacje zabezpieczone (zabezpieczenie Obligacji obejmuje w szczególności zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach spółki zależnej Sygnity Business Solutions S.A.), a dzień wykupu Obligacji przypada na 31 lipca 2024 roku. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach miesięcznych. Obligatariusze mogą żądać natychmiastowego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w szczególności w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji, natomiast Sygnity jest uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji.

W tym samym dniu Zarząd Emitenta podjął również uchwałę w sprawie przydziału Obligacji Obligatariuszom, zgodnie z zawartą Umową Subskrypcyjną, a także złożył im propozycje nabycia Obligacji. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Obligatariusze przyjęli złożone im propozycje nabycia Obligacji.

Jednocześnie Emitent przypomina, że środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na spłatę części wierzytelności objętych Umową Restrukturyzacyjną.

Po dokonaniu spłaty oraz spełnieniu pozostałych warunków formalno-prawnych wynikających z Porozumienia Rozwiązującego zawartego z wierzycielami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 roku, o którego zawarciu Emitent informował również w ww. raporcie bieżącym nr 14/2021, Umowa Restrukturyzacyjna ulegnie zakończeniu.

O dalszych istotnych etapach dotyczących powyższego procesu, Zarząd Sygnity będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-06-18 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki